RODO Wytyczne

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ II
Zasady
ROZDZIAŁ III
Prawa osoby, której dane dotyczą
Sekcja 1
Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw
Sekcja 2
Informacje i dostęp do danych osobowych
Sekcja 3
Sprostowanie i usuwanie danych
Sekcja 4
Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
Sekcja 5
Ograniczenia
ROZDZIAŁ IV
Administrator i podmiot przetwarzający
Sekcja 1
Obowiązki ogólne
Sekcja 2
Bezpieczeństwo danych osobowych
Sekcja 3
Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
Sekcja 4
Inspektor ochrony danych
Sekcja 5
Kodeksy postępowania i certyfikacja
ROZDZIAŁ V
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
ROZDZIAŁ VI
Niezależne organy nadzorcze
Sekcja 1
Niezależny status
Sekcja 2
Właściwość, zadania i uprawnienia
ROZDZIAŁ VII
Współpraca i spójność
Sekcja 1
Współpraca
Sekcja 2
Spójność
Sekcja 3
Europejska rada ochrony danych
ROZDZIAŁ VIII
Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje
ROZDZIAŁ IX
Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem
ROZDZIAŁ X
Akty delegowane i akty wykonawcze
ROZDZIAŁ XI
Przepisy końcowe