Общ регламент относно защитата на данните

ГЛАВА I
Общи разпоредби
ГЛАВА II
Принципи
ГЛАВА III
Права на субекта на данни
Раздел 1
Прозрачност и условия
Раздел 2
Информация и достъп до лични данни
Раздел 3
Коригиране и изтриване
Раздел 4
Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
Раздел 5
Ограничения
ГЛАВА IV
Администратор и обработващ лични данни
Раздел 1
Общи задължения
Раздел 2
Сигурност на личните данни
Раздел 3
Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации
Раздел 4
Длъжностно лице по защита на данните
Раздел 5
Кодекси за поведение и сертифициране
ГЛАВА V
Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
ГЛАВА VI
Независими надзорни органи
Раздел 1
Независим статут
Раздел 2
Компетентност, задачи и правомощия
ГЛАВА VII
Сътрудничество и съгласуваност
Раздел 1
Сътрудничество
Раздел 2
Съгласуваност
Раздел 3
Европейски комитет по защита на данните
ГЛАВА VIII
Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
ГЛАВА IX
Разпоредби, свързани с особени ситуации на обработване
ГЛАВА X
Делегирани актове и актове за изпълнение
ГЛАВА XI
Заключителни разпоредби