Nawigacja
RODO > Artyku艂 57. Zadania
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 57 RODO. Zadania

Article 57 GDPR. Tasks

1. Bez uszczerbku dla innych zada艅 okre艣lonych na mocy niniejszego rozporz膮dzenia ka偶dy organ nadzorczy na swoim terytorium:

1. Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each supervisory authority shall on its territory:

a) monitoruje i egzekwuje stosowanie niniejszego rozporz膮dzenia;

(a)聽monitor and enforce the application of this Regulation;

b) upowszechnia w spo艂ecze艅stwie wiedz臋 o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach zwi膮zanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczeg贸ln膮 uwag臋 po艣wi臋ca dzia艂aniom skierowanym do dzieci;

(b)聽promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to processing. Activities addressed specifically to children shall receive specific attention;

c) doradza, zgodnie z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, parlamentowi narodowemu, rz膮dowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie akt贸w prawnych i administracyjnych 艣rodk贸w ochrony praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem;

(c)聽advise, in accordance with Member State law, the national parliament, the government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons’ rights and freedoms with regard to processing;

d) upowszechnia w艣r贸d administrator贸w i podmiot贸w przetwarzaj膮cych wiedz臋 o obowi膮zkach spoczywaj膮cych na nich na mocy niniejszego rozporz膮dzenia;

(d)聽promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation;

e) udziela osobie, kt贸rej dane dotycz膮, na jej 偶膮danie informacji o wykonywaniu praw przys艂uguj膮cych im na mocy niniejszego rozporz膮dzenia, a w stosownym przypadku wsp贸艂pracuje w tym celu z organami nadzorczymi innych pa艅stw cz艂onkowskich;

(e)聽upon request, provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Regulation and, if appropriate, cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end;

f) rozpatruje skargi wniesione przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, lub przez podmiot, organizacj臋 lub zrzeszenie zgodnie z art. 80, w odpowiednim zakresie prowadzi post臋powania w przedmiocie tych skarg i w rozs膮dnym terminie informuje skar偶膮cego o post臋pach i wynikach tych post臋powa艅, w szczeg贸lno艣ci je偶eli niezb臋dne jest dalsze prowadzenie post臋powa艅 lub koordynacja dzia艂a艅 z innym organem nadzorczym;

(f)聽handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organisation or association in accordance with Article聽80, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary;

Powi膮zane teksty

g) wsp贸艂pracuje z innymi organami nadzorczymi, w tym dzieli si臋 informacjami oraz 艣wiadczy wzajemn膮 pomoc, w celu zapewnienia sp贸jnego stosowania i egzekwowania niniejszego rozporz膮dzenia;

(g)聽cooperate with, including sharing information and provide mutual assistance to, other supervisory authorities with a view to ensuring the consistency of application and enforcement of this Regulation;

h) prowadzi post臋powania w sprawie stosowania niniejszego rozporz膮dzenia, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego;

(h)聽conduct investigations on the application of this Regulation, including on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority;

i) monitoruje zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te maj膮 wp艂yw na ochron臋 danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci monitoruje rozw贸j technologii informacyjno-komunikacyjnych i praktyk handlowych;

(i)聽monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices;

j) przyjmuje standardowe klauzule umowne, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 8 i art. 46 ust. 2 lit. d);

(j)聽adopt standard contractual clauses referred to in Article聽28(8) and in point聽(d) of Article聽46(2);

Powi膮zane teksty

k) ustanawia i prowadzi wykaz zwi膮zany z wymogiem dokonania oceny skutk贸w dla ochrony danych na mocy art. 35 ust. 4;

(k)聽establish and maintain a list in relation to the requirement for data protection impact assessment pursuant to Article聽35(4);

Powi膮zane teksty

l) udziela zalece艅, o kt贸rych mowa w art. 36 ust. 2, dotycz膮cych operacji przetwarzania;

(l)聽give advice on the processing operations referred to in Article 36(2);

Powi膮zane teksty

m) zach臋ca do sporz膮dzania kodeks贸w post臋powania zgodnie z art. 40 ust. 1, wydaje opinie na ich temat oraz zatwierdza te kodeksy, w kt贸rych znajduj膮 si臋 odpowiednie zabezpieczenia, na mocy art. 40 ust. 5;

(m)聽encourage the drawing up of codes of conduct pursuant to Article聽40(1) and provide an opinion and approve such codes of conduct which provide sufficient safeguards, pursuant to Article聽40(5);

Powi膮zane teksty

n) zach臋ca do ustanawiania mechanizm贸w certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znak贸w jako艣ci i oznacze艅 z tej dziedziny zgodnie z art. 42 ust. 1, a tak偶e zatwierdza kryteria certyfikacji zgodnie z art. 42 ust. 5;

(n)聽encourage the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks pursuant to Article聽42(1), and approve the criteria of certification pursuant to Article聽42(5);

Powi膮zane teksty

o) gdy ma to zastosowanie 鈥 zgodnie z art. 42 ust. 7 dokonuje okresowego przegl膮du udzielonych certyfikacji;

(o)聽where applicable, carry out a periodic review of certifications issued in accordance with Article聽42(7);

Powi膮zane teksty

p) opracowuje i publikuje kryteria akredytacji podmiotu monitoruj膮cego kodeksy post臋powania na mocy art. 41 oraz podmiotu certyfikuj膮cego na mocy art. 43;

(p)聽draft and publish the requirements for accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article聽41 and of a certification body pursuant to Article聽43;

Powi膮zane teksty

q) akredytuje podmiot monitoruj膮cy kodeksy post臋powania na mocy art. 41 oraz podmiot certyfikuj膮cy na mocy art. 43;

(q)聽conduct the accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article聽41 and of a certification body pursuant to Article聽43;

Powi膮zane teksty

r) wydaje zezwolenia na klauzule umowne i przepisy, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 3;

(r)聽authorise contractual clauses and provisions referred to in Article聽46(3);

Powi膮zane teksty

s) zatwierdza wi膮偶膮ce regu艂y korporacyjne na mocy art. 47;

(s)聽approve binding corporate rules pursuant to Article聽47;

Powi膮zane teksty

t) bierze udzia艂 w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych;

(t)聽contribute to the activities of the Board;

u) prowadzi wewn臋trzny rejestr narusze艅 niniejszego rozporz膮dzenia i dzia艂a艅 podj臋tych zgodnie z art. 58 ust. 2; oraz

(u)聽keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article聽58(2); and

Powi膮zane teksty

v) wype艂nia inne zadania zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych.

(v)聽fulfil any other tasks related to the protection of personal data.

2. Ka偶dy organ nadzorczy u艂atwia wnoszenie skarg, o kt贸rych mowa w ust. 1 lit. f), za pomoc膮 takich 艣rodk贸w, jak gotowy formularz skargi, kt贸ry mo偶na r贸wnie偶 wype艂ni膰 elektronicznie, co nie wyklucza innych sposob贸w komunikacji.

2. Each supervisory authority shall facilitate the submission of complaints referred to in point聽(f) of paragraph 1 by measures such as a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.

3. Ka偶dy organ nadzorczy wype艂nia zadania na rzecz osoby, kt贸rej dane dotycz膮, i 鈥 gdy ma to zastosowanie 鈥 inspektora ochrony danych bezp艂atnie.

3. The performance of the tasks of each supervisory authority shall be free of charge for the data subject and, where applicable, for the data protection officer.

4. Je偶eli 偶膮danie jest w spos贸b oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw膮 powtarzalno艣膰, organ nadzorczy mo偶e pobra膰 op艂at臋 w rozs膮dnej wysoko艣ci wynikaj膮cej z koszt贸w administracyjnych lub mo偶e odm贸wi膰 podj臋cia 偶膮danych dzia艂a艅. Obowi膮zek wykazania, 偶e 偶膮danie jest w spos贸b oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na organie nadzorczym.

4. Where requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on administrative costs, or refuse to act on the request. The supervisory authority shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(123) Organy nadzorcze powinny monitorowa膰 stosowanie przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia oraz przyczynia膰 si臋 do jego sp贸jnego stosowania w ca艂ej Unii, aby chroni膰 osoby fizyczne w zwi膮zku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz u艂atwia膰 swobodny przep艂yw danych osobowych na rynku wewn臋trznym. W tym celu organy nadzorcze powinny wsp贸艂pracowa膰 ze sob膮 oraz z Komisj膮 bez konieczno艣ci zawierania przez pa艅stwa cz艂onkowskie um贸w o wzajemnej pomocy lub wsp贸艂pracy.

(123) The supervisory authorities should monitor the application of the provisions pursuant to this Regulation and contribute to its consistent application throughout the Union, in order to protect natural persons in relation to the processing of their personal data and to facilitate the free flow of personal data within the internal market. For that purpose, the supervisory authorities should cooperate with each other and with the Commission, without the need for any agreement between Member聽States on the provision of mutual assistance or on such cooperation.

(132) Na u艣wiadamiaj膮ce dzia艂ania organ贸w nadzorczych skierowane do opinii publicznej powinny si臋 sk艂ada膰 m.in. konkretne 艣rodki adresowane do administrator贸w i podmiot贸w przetwarzaj膮cych, w tym do mikroprzedsi臋biorstw oraz ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw, a tak偶e do os贸b fizycznych, w szczeg贸lno艣ci w ramach edukacji.

(132) Awareness-raising activities by supervisory authorities addressed to the public should include specific measures directed at controllers and processors, including micro, small and medium-sized enterprises, as well as natural persons in particular in the educational context.

zostaw komentarz
[js-disqus]