Nawigacja
RODO > Motyw 163
Pobierz jako plik PDF

Motyw 163

Recital 163

(163) Nale偶y chroni膰 informacje poufne, kt贸re organy statystyczne Unii i pa艅stw cz艂onkowskich gromadz膮 do cel贸w opracowywania oficjalnych statystyk europejskich i krajowych.

Statystyki europejskie nale偶y projektowa膰, tworzy膰 i rozpowszechnia膰 zgodnie z zasadami statystycznymi przewidzianymi w art.

338 ust.

2 TFUE, przy czym statystyki krajowe powinny by膰 tak偶e zgodne z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego.

Dalsze szczeg贸艂owe informacje o statystycznej poufno艣ci statystyki europejskiej zawiera rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 [16].

(163) The confidential information which the Union and national statistical authorities collect for the production of official European and official national statistics should be protected.

European statistics should be developed, produced and disseminated in accordance with the statistical principles as set out in Article聽338(2) TFEU, while national statistics should also comply with Member State law.

Regulation (EC) No聽223/2009 of the European Parliament and of the Council聽[16]聽provides further specifications on statistical confidentiality for European statistics.

[16] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urz臋du Statystycznego Wsp贸lnot Europejskich danych statystycznych obj臋tych zasad膮 poufno艣ci, rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wsp贸lnoty oraz decyzj臋 Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawi e ustanowienia Komitetu ds. Program贸w Statystycznych Wsp贸lnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

[16] Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (OJ L 87, 31.3.2009, p. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC