GDPR Ohjeet

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

I LUKU
Yleiset säännökset
II LUKU
Periaatteet
III LUKU
Rekisteröidyn oikeudet
1 Jakso
Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt
2 Jakso
Ilmoittaminen ja pääsy henkilötietoihin
3 Jakso
Tietojen oikaiseminen ja poistaminen
4 Jakso
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset
5 Jakso
Rajoitukset
IV LUKU
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
1 Jakso
Yleiset velvollisuudet
2 Jakso
Henkilötietojen turvallisuus
3 Jakso
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuuleminen
4 Jakso
Tietosuojavastaava
5 Jakso
Käytännesäännöt ja sertifiointi
V LUKU
Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
VI LUKU
Riippumattomat valvontaviranomaiset
1 Jakso
Riippumaton asema
2 Jakso
Toimivalta, tehtävät ja valtuudet
VII LUKU
Yhteistyö ja yhdenmukaisuus
1 Jakso
Yhteistyö
2 Jakso
Yhdenmukaisuus
3 Jakso
Euroopan tietosuojaneuvosto
VIII LUKU
Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset
IX LUKU
Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset
X LUKU
Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset
XI LUKU
Loppusäännökset