Nawigacja
RODO > Artyku艂 61. Wzajemna pomoc
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 61 RODO. Wzajemna pomoc

Article 61 GDPR. Mutual assistance

1. Organy nadzorcze przekazuj膮 sobie stosowne informacje i 艣wiadcz膮 sobie wzajemn膮 pomoc w celu sp贸jnego wdra偶ania i stosowania niniejszego rozporz膮dzenia oraz wprowadzaj膮 艣rodki na rzecz skutecznej wzajemnej wsp贸艂pracy. Wzajemna pomoc obejmuje w szczeg贸lno艣ci wnioski o udzielenie informacji oraz 艣rodki nadzorcze, takie jak wnioski o udzielenie uprzednich zezwole艅 i przeprowadzenie uprzednich konsultacji oraz o przeprowadzenie kontroli i post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych.

1. Supervisory authorities shall provide each other with relevant information and mutual assistance in order to implement and apply this Regulation in a consistent manner, and shall put in place measures for effective cooperation with one another. Mutual assistance shall cover, in particular, information requests and supervisory measures, such as requests to carry out prior authorisations and consultations, inspections and investigations.

2. Ka偶dy organ nadzorczy podejmuje wszelkie odpowiednie 艣rodki, by odpowiedzi na wniosek innego organu nadzorczego udzieli膰 bez zb臋dnej zw艂oki i nie p贸藕niej ni偶 w terminie miesi膮ca od otrzymania wniosku. 艢rodki takie mog膮 obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci przekazanie stosownych informacji o przebiegu post臋powania.

2. Each supervisory authority shall take all appropriate measures required to reply to a request of another supervisory authority without undue delay and no later than one month after receiving the request. Such measures may include, in particular, the transmission of relevant information on the conduct of an investigation.

3. Wniosek o pomoc zawiera wszelkie niezb臋dne informacje, w tym cel i uzasadnienie wniosku. Uzyskane informacje s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie do celu, w kt贸rym o nie wyst膮piono.

3. Requests for assistance shall contain all the necessary information, including the purpose of and reasons for the request. Information exchanged shall be used only for the purpose for which it was requested.

4. Wezwany organ nadzorczy nie mo偶e odm贸wi膰 wykonania wniosku, chyba 偶e:

4. The requested supervisory authority shall not refuse to comply with the request unless:

a) nie jest organem w艂a艣ciwym w przedmiocie wniosku lub 艣rodk贸w, o kt贸rych wykonanie wyst膮piono; lub

(a)聽it is not competent for the subject-matter of the request or for the measures it is requested to execute; or

b) wykonanie wniosku stanowi艂oby naruszenie niniejszego rozporz膮dzenia, prawa Unii lub prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega wezwany organ nadzorczy.

(b)聽compliance with the request would infringe this Regulation or Union or Member聽State law to which the supervisory authority receiving the request is subject.

5. Wezwany organ nadzorczy informuje wzywaj膮cy organ nadzorczy, od kt贸rego wniosek pochodzi, o rezultatach lub w stosownym przypadku o post臋pach lub 艣rodkach zastosowanych w zwi膮zku z tym wnioskiem. Wezwany organ nadzorczy uzasadnia odmow臋 wykonania wniosku na mocy ust. 4.

5. The requested supervisory authority shall inform the requesting supervisory authority of the results or, as the case may be, of the progress of the measures taken in order to respond to the request. The requested supervisory authority shall provide reasons for any refusal to comply with a request pursuant to paragraph聽4.

6. Wezwane organy nadzorcze przekazuj膮 informacje 偶膮dane przez inne organy nadzorcze zasadniczo drog膮 elektroniczn膮 w standardowym formacie.

6. Requested supervisory authorities shall, as a rule, supply the information requested by other supervisory authorities by electronic means, using a standardised format.

7. Wezwane organy nadzorcze nie pobieraj膮 op艂at za dzia艂ania podejmowane w zwi膮zku z wnioskiem o wzajemn膮 pomoc. Organy nadzorcze mog膮 uzgodni膰 zasady dokonywania wzajemnego zwrotu konkretnych wydatk贸w poniesionych w wyniku 艣wiadczenia wzajemnej pomocy w wyj膮tkowych okoliczno艣ciach.

7. Requested supervisory authorities shall not charge a fee for any action taken by them pursuant to a request for mutual assistance. Supervisory authorities may agree on rules to indemnify each other for specific expenditure arising from the provision of mutual assistance in exceptional circumstances.

8. Je偶eli organ nadzorczy nie dostarczy informacji, o kt贸rych mowa w ust. 5 niniejszego artyku艂u, w terminie miesi膮ca od otrzymania wniosku innego organu nadzorczego, wzywaj膮cy organ nadzorczy mo偶e zastosowa膰 艣rodek tymczasowy na terytorium swojego pa艅stwa cz艂onkowskiego zgodnie z art. 55 ust. 1. W takiej sytuacji uznaje si臋, 偶e zgodnie z art. 66 ust. 1 zachodzi pilna potrzeba dzia艂ania i 偶e zgodnie z art. 66 ust. 2 wymagana jest pilna wi膮偶膮ca decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych.

8. Where a supervisory authority does not provide the information referred to in paragraph聽5 of this Article within one month of receiving the request of another supervisory authority, the requesting supervisory authority may adopt a provisional measure on the territory of its Member State in accordance with Article聽55(1). In that case, the urgent need to act under Article聽66(1) shall be presumed to be met and require an urgent binding decision from the Board pursuant to Article聽66(2).

Powi膮zane teksty

9. Komisja mo偶e w drodze akt贸w wykonawczych okre艣li膰 formu艂臋 i procedur臋 wzajemnej pomocy, o kt贸rej mowa w niniejszym artykule, oraz zasady wymiany informacji drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy organami nadzorczymi oraz mi臋dzy organami nadzorczymi a Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych, w szczeg贸lno艣ci standardowy format, o kt贸rym mowa w ust. 6 niniejszego artyku艂u. Akty wykonawcze s膮 przyjmowane zgodnie z procedur膮 sprawdzaj膮c膮, o kt贸rej mowa w art. 93 ust. 2.

9. The Commission may, by means of implementing acts, specify the format and procedures for mutual assistance referred to in this Article and the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in paragraph聽6 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article聽93(2).

Powi膮zane teksty
Motywy zostaw komentarz
Motywy

(133) Organy nadzorcze powinny si臋 wzajemnie wspiera膰 w wykonywaniu swoich zada艅 oraz 艣wiadczy膰 sobie wzajemn膮 pomoc, by zapewni膰 sp贸jne stosowanie i egzekwowanie niniejszego rozporz膮dzenia na rynku wewn臋trznym. Organ nadzorczy, kt贸ry wyst臋puje z wnioskiem o wzajemn膮 pomoc, mo偶e przyj膮膰 艣rodek tymczasowy, je偶eli nie uzyska odpowiedzi w terminie miesi膮ca od otrzymania wniosku o udzielenie wzajemnej pomocy przez wezwany organ nadzorczy.

(133) The supervisory authorities should assist each other in performing their tasks and provide mutual assistance, so as to ensure the consistent application and enforcement of this Regulation in the internal market. A supervisory authority requesting mutual assistance may adopt a provisional measure if it receives no response to a request for mutual assistance within one month of the receipt of that request by the other supervisory authority.

zostaw komentarz
[js-disqus]