Nawigacja
RODO > Artyku艂 97. Sprawozdania Komisji
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 97 RODO. Sprawozdania Komisji

Article 97 GDPR. Commission reports

1. Do dnia 25 maja 2020 r., a nast臋pie co cztery lata Komisja przedk艂ada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z oceny i przegl膮du niniejszego rozporz膮dzenia. Sprawozdania te s膮 podawane do wiadomo艣ci publicznej.

1. By 25 May 2020 and every four years thereafter, the Commission shall submit a report on the evaluation and review of this Regulation to the European Parliament and to the Council. The reports shall be made public.

2. W ramach tych ocen Komisja analizuje i dokonuje przegl膮du, o kt贸rym mowa w ust. 1, w szczeg贸lno艣ci stosowania i funkcjonowania przepis贸w:

2. In the context of the evaluations and reviews referred to in paragraph 1, the Commission shall examine, in particular, the application and functioning of:

a) rozdzia艂u V dotycz膮cego przekazywania danych osobowych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem decyzji przyj臋tych na mocy art. 45 ust. 3 niniejszego rozporz膮dzenia oraz decyzji przyj臋tych na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE;

(a)聽Chapter V on the transfer of personal data to third countries or international organisations with particular regard to decisions adopted pursuant to Article聽45(3) of this Regulation and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive聽95/46/EC;

Powi膮zane teksty

b) rozdzia艂u VII dotycz膮cego wsp贸艂pracy i sp贸jno艣ci.

(b)聽Chapter VII on cooperation and consistency.

3. Na potrzeby ust. 1, Komisja mo偶e wyst膮pi膰 do pa艅stw cz艂onkowskich i organ贸w nadzorczych o udzielenie informacji.

3. For the purpose of paragraph 1, the Commission may request information from Member聽States and supervisory authorities.

4. Dokonuj膮c ocen i przegl膮d贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, Komisja uwzgl臋dnia stanowiska i ustalenia Parlamentu Europejskiego, Rady oraz innych stosownych podmiot贸w lub 藕r贸de艂.

4. In carrying out the evaluations and reviews referred to in paragraphs 1 and 2, the Commission shall take into account the positions and findings of the European Parliament, of the Council, and of other relevant bodies or sources.

5. W razie potrzeby Komisja przedk艂ada odpowiednie wnioski przewiduj膮ce zmian臋 niniejszego rozporz膮dzenia, uwzgl臋dniaj膮c w szczeg贸lno艣ci rozw贸j technologii informacyjnych oraz post臋p w spo艂ecze艅stwie informacyjnym.

5. The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.