Nawigacja
RODO > Motyw 154
Pobierz jako plik PDF

Motyw 154

Recital 154

(154) Niniejsze rozporz膮dzenie pozwala uwzgl臋dni膰 przy stosowaniu jego przepis贸w zasad臋 publicznego dost臋pu do dokument贸w urz臋dowych.

Publiczny dost臋p do dokument贸w urz臋dowych mo偶na uzna膰 za interes publiczny.

Organ publiczny lub podmiot publiczny powinny m贸c publicznie ujawnia膰 dane osobowe z dokument贸w przez siebie przechowywanych, je偶eli takie ujawnienie jest przewidziane przepisami prawa Unii lub prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu organ ten lub podmiot podlegaj膮.

Przepisy takie powinny godzi膰 publiczny dost臋p do dokument贸w urz臋dowych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z prawem do ochrony danych osobowych, i dlatego mog膮 przewidywa膰 niezb臋dne uwzgl臋dnienie prawa do ochrony danych osobowych na podstawie niniejszego rozporz膮dzenia.

Wzmianka o organach i podmiotach publicznych powinna w tym kontek艣cie dotyczy膰 wszystkich organ贸w lub innych podmiot贸w obj臋tych prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego dotycz膮cym publicznego dost臋pu do dokument贸w.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE [14] nie narusza ani w 偶aden spos贸b nie wp艂ywa na stopie艅 ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych wynikaj膮cy z przepis贸w prawa Unii i prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego, a w szczeg贸lno艣ci nie zmienia obowi膮zk贸w i praw przewidzianych w niniejszym rozporz膮dzeniu.

Dyrektywa ta nie powinna mie膰 zastosowania w szczeg贸lno艣ci do dokument贸w, do kt贸rych 鈥 w ramach system贸w dost臋pu 鈥 dost臋p jest wykluczony lub ograniczony z powodu ochrony danych osobowych, ani do fragment贸w dokument贸w dost臋pnych w ramach tych system贸w, ale zawieraj膮cych dane osobowe, kt贸rych ponowne wykorzystanie zosta艂o okre艣lone w prawie jako niezgodne z prawem o ochronie os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.

(154) This Regulation allows the principle of public access to official documents to be taken into account when applying this Regulation.

Public access to official documents may be considered to be in the public interest.

Personal data in documents held by a public authority or a public body should be able to be publicly disclosed by that authority or body if the disclosure is provided for by Union or Member聽State law to which the public authority or public body is subject.

Such laws should reconcile public access to official documents and the reuse of public sector information with the right to the protection of personal data and may therefore provide for the necessary reconciliation with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation.

The reference to public authorities and bodies should in that context include all authorities or other bodies covered by Member State law on public access to documents.

Directive聽2003/98/EC of the European Parliament and of the Council聽[14]聽leaves intact and in no way affects the level of protection of natural persons with regard to the processing of personal data under the provisions of Union and Member State law, and in particular does not alter the obligations and rights set out in this Regulation.

In particular, that Directive should not apply to documents to which access is excluded or restricted by virtue of the access regimes on the grounds of protection of personal data, and parts of documents accessible by virtue of those regimes which contain personal data the re-use of which has been provided for by law as being incompatible with the law concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

[14] Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:345:TOC

[14] Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (OJ L 345, 31.12.2003, p. 90). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:345:TOC