Spis treści
RODO > Artykuł 96. Stosunek do uprzednio zawartych umów
Ściągnij PDF

Artykuł 96 RODO. Stosunek do uprzednio zawartych umów

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Umowy międzynarodowe, które przewidują przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i które zostały zawarte przez państwa członkowskie przed dniem 24 maja 2016 r., i które są zgodne z prawem Unii mającym zastosowanie przed tym dniem, pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.