Nawigacja
RODO > Artyku艂 23. Ograniczenia
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 23 RODO. Ograniczenia

Article 23 GDPR. Restrictions

1. Prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlegaj膮 administrator danych lub podmiot przetwarzaj膮cy, mo偶e aktem prawnym ograniczy膰 zakres obowi膮zk贸w i praw przewidzianych w art. 12鈥22 i w art. 34, a tak偶e w art. 5 鈥 o ile jego przepisy odpowiadaj膮 prawom i obowi膮zkom przewidzianym w art. 12鈥22 鈥 je偶eli ograniczenie takie nie narusza istoty podstawowych praw i wolno艣ci oraz jest w demokratycznym spo艂ecze艅stwie 艣rodkiem niezb臋dnym i proporcjonalnym, s艂u偶膮cym:

1. Union or Member聽State law to which the data controller or processor is subject may restrict by way of a legislative measure the scope of the obligations and rights provided for in Articles聽12 to 22 and Article聽34, as well as Article聽5 in so far as its provisions correspond to the rights and obligations provided for in Articles聽12 to 22, when such a restriction respects the essence of the fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard:

Powi膮zane teksty

a) bezpiecze艅stwu narodowemu;

(a)聽national security;

b) obronie;

(b)聽defence;

c) bezpiecze艅stwu publicznemu;

(c)聽public security;

d) zapobieganiu przest臋pczo艣ci, prowadzeniu post臋powa艅 przygotowawczych, wykrywaniu lub 艣ciganiu czyn贸w zabronionych lub wykonywaniu kar, w tym ochronie przed zagro偶eniami dla bezpiecze艅stwa publicznego i zapobieganiu takim zagro偶eniom;

(d)聽the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security;

e) innym wa偶nym celom le偶膮cym w og贸lnym interesie publicznym Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, w szczeg贸lno艣ci wa偶nemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, w tym kwestiom pieni臋偶nym, bud偶etowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu spo艂ecznemu;

(e)聽other important objectives of general public interest of the Union or of a Member聽State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member聽State, including monetary, budgetary and taxation a matters, public health and social security;

f) ochronie niezale偶no艣ci s膮d贸w i post臋powania s膮dowego;

(f)聽the protection of judicial independence and judicial proceedings;

g) zapobieganiu naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzeniu post臋powa艅 w takich sprawach, ich wykrywaniu oraz 艣ciganiu;

(g)聽the prevention, investigation, detection and prosecution of breaches of ethics for regulated professions;

h) funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym zwi膮zanym, nawet sporadycznie, ze sprawowaniem w艂adzy publicznej w przypadkach, o kt贸rych mowa w lit. a) 鈥 e) oraz g);

(h)聽a monitoring, inspection or regulatory function connected, even occasionally, to the exercise of official authority in the cases referred to in points (a) to (e) and聽(g);

i) ochronie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub praw i wolno艣ci innych os贸b;

(i)聽the protection of the data subject or the rights and freedoms of others;

j) egzekucji roszcze艅 cywilnoprawnych.

(j)聽the enforcement of civil law claims.

2. W szczeg贸lno艣ci akt prawny, o kt贸rym mowa w ust. 1, musi zawiera膰 szczeg贸艂owe przepisy przynajmniej 鈥 w stosownym przypadku 鈥 o:

2. In particular, any legislative measure referred to in paragraph 1 shall contain specific provisions at least, where relevant, as to:

a) celach przetwarzania lub kategorii przetwarzania;

(a)聽the purposes of the processing or categories of processing;

b) kategoriach danych osobowych;

(b)聽the categories of personal data;

c) zakresie wprowadzonych ogranicze艅;

(c)聽the scope of the restrictions introduced;

d) zabezpieczeniach zapobiegaj膮cych nadu偶yciom lub niezgodnemu z prawem dost臋powi lub przekazywaniu;

(d)聽the safeguards to prevent abuse or unlawful access or transfer;

e) okre艣leniu administratora lub kategorii administrator贸w;

(e)聽the specification of the controller or categories of controllers;

f) okresach przechowywania oraz maj膮cych zastosowanie zabezpieczeniach z uwzgl臋dnieniem charakteru, zakresu i cel贸w przetwarzania lub kategorii przetwarzania;

(f)聽the storage periods and the applicable safeguards taking into account the nature, scope and purposes of the processing or categories of processing;

Powi膮zane teksty

g) ryzyka naruszenia praw lub wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮; oraz

(g)聽the risks to the rights and freedoms of data subjects; and

h) prawie os贸b, kt贸rej dane dotycz膮, do uzyskania informacji o ograniczeniach, o ile nie narusza to celu ograniczenia.

(h)聽the right of data subjects to be informed about the restriction, unless that may be prejudicial to the purpose of the restriction.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(73) W prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego mo偶na przewidzie膰 ograniczenia dotycz膮ce okre艣lonych zasad oraz prawa do informacji, dost臋pu do danych osobowych i ich sprostowania lub usuwania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, decyzji opartych na profilowaniu, zawiadamiania osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz okre艣lonych powi膮zanych obowi膮zk贸w administrator贸w, o ile jest to niezb臋dne i proporcjonalne w spo艂ecze艅stwie demokratycznym, by zapewni膰 bezpiecze艅stwo publiczne, w tym ochron臋 偶ycia ludzkiego 鈥 w szczeg贸lno艣ci w ramach reakcji na kl臋ski 偶ywio艂owe lub katastrofy spowodowane przez cz艂owieka 鈥 zapobieganie przest臋pczo艣ci, prowadzenie post臋powa艅 przygotowawczych, 艣ciganie czyn贸w zabronionych, lub wykonywanie kar, w tym ochron臋 przed zagro偶eniami dla bezpiecze艅stwa publicznego i zapobieganie takim zagro偶eniom lub zapobieganie naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, ochron臋 innych wa偶nych cel贸w le偶膮cych w og贸lnym interesie publicznym Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, w szczeg贸lno艣ci wa偶nego interesu gospodarczego lub finansowego Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, prowadzenie rejestr贸w publicznych z uwagi na wzgl臋dy og贸lnego interesu publicznego, dalsze przetwarzanie zarchiwizowanych danych osobowych w celu dostarczenia konkretnych informacji o postawie politycznej w ramach dawnych system贸w pa艅stw totalitarnych lub ochron臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub praw i wolno艣ci innych os贸b, w tym cele w dziedzinie ochrony socjalnej, zdrowia publicznego i cele humanitarne. Ograniczenia te powinny by膰 zgodne z wymogami Karty praw podstawowych oraz Europejskiej konwencji o ochronie praw cz艂owieka i podstawowych wolno艣ci.

(73) Restrictions concerning specific principles and the rights of information, access to and rectification or erasure of personal data, the right to data portability, the right to object, decisions based on profiling, as well as the communication of a personal data breach to a data subject and certain related obligations of the controllers may be imposed by Union or Member State law, as far as necessary and proportionate in a democratic society to safeguard public security, including the protection of human life especially in response to natural or manmade disasters, the prevention, investigation and prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security, or of breaches of ethics for regulated professions, other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, the keeping of public registers kept for reasons of general public interest, further processing of archived personal data to provide specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, including social protection, public health and humanitarian purposes. Those restrictions should be in accordance with the requirements set out in the Charter and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]