Nawigacja
RODO > Motyw 19
Pobierz jako plik PDF

Motyw 19

Recital 19

(19) Ochrona os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez w艂a艣ciwe organy w ramach zapobiegania przest臋pczo艣ci, prowadzenia post臋powa艅 przygotowawczych, wykrywania lub 艣cigania czyn贸w zabronionych, lub wykonywania kar, w tym w celu ochrony przed zagro偶eniami dla bezpiecze艅stwa publicznego i zapobiegania takim zagro偶eniom, oraz swobodny przep艂yw takich danych podlegaj膮 szczeg贸lnemu aktowi prawnemu Unii.

Niniejsze rozporz膮dzenie nie powinno zatem mie膰 zastosowania do czynno艣ci przetwarzania w tych celach.

Je偶eli jednak dane osobowe przetwarzane przez organy publiczne na mocy niniejszego rozporz膮dzenia s膮 wykorzystywane do tych cel贸w, dane te powinny podlega膰 szczeg贸lnemu aktowi prawnemu Unii, mianowicie dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 [7].

Pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 powierzy膰 w艂a艣ciwym organom w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/680 zadania 鈥 kt贸re niekoniecznie s艂u偶膮 zapobieganiu przest臋pczo艣ci, prowadzeniu post臋powa艅 przygotowawczych, wykrywaniu lub 艣ciganiu czyn贸w zabronionych, lub te偶 wykonywaniu kar, w tym ochronie przed zagro偶eniami dla bezpiecze艅stwa publicznego i zapobieganiu takim zagro偶eniom 鈥 tak by przetwarzanie danych osobowych do tych innych cel贸w, o ile obj臋te jest zakresem prawa Unii, wchodzi艂o w zakres zastosowania niniejszego rozporz膮dzenia.

(19) The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act.

This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes.

However, personal data processed by public authorities under this Regulation should, when used for those purposes, be governed by a more specific Union legal act, namely Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council聽[7].

Member聽States may entrust competent authorities within the meaning of Directive (EU) 2016/680 with tasks which are not necessarily carried out for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and prevention of threats to public security, so that the processing of personal data for those other purposes, in so far as it is within the scope of Union law, falls within the scope of this Regulation.

Je偶eli chodzi o przetwarzanie danych osobowych przez te w艂a艣ciwe organy do cel贸w wchodz膮cych w zakres niniejszego rozporz膮dzenia, pa艅stwa cz艂onkowskie powinny mie膰 mo偶liwo艣膰 zachowania lub wprowadzenia przepis贸w szczeg贸lnych dostosowuj膮cych stosowanie przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia.

W takich przepisach mo偶liwe jest doprecyzowanie szczeg贸lnych wymog贸w przetwarzania danych przez te w艂a艣ciwe organy do tych innych cel贸w, z uwzgl臋dnieniem konstytucyjnych, organizacyjnych i administracyjnych struktur danego pa艅stwa cz艂onkowskiego.

Je偶eli przetwarzanie danych osobowych przez podmioty prywatne obj臋te jest zakresem stosowania niniejszego rozporz膮dzenia, niniejsze rozporz膮dzenie powinno na okre艣lonych warunkach umo偶liwia膰 pa艅stwom cz艂onkowskim ograniczenie w swoich przepisach niekt贸rych obowi膮zk贸w i praw, o ile takie ograniczenie stanowi w demokratycznym spo艂ecze艅stwie niezb臋dny i proporcjonalny 艣rodek chroni膮cy okre艣lone, wa偶ne interesy, w tym bezpiecze艅stwo publiczne oraz zapobieganie przest臋pczo艣ci, prowadzenie post臋powa艅 przygotowawczych, wykrywanie lub 艣ciganie czyn贸w zabronionych, lub te偶 wykonywanie kar, w tym ochron臋 przed zagro偶eniami dla bezpiecze艅stwa publicznego i zapobieganie takim zagro偶eniom.

Jest to istotne na przyk艂ad w zwi膮zku z przeciwdzia艂aniem praniu pieni臋dzy lub w dzia艂alno艣ci laboratori贸w kryminalistycznych.

With regard to the processing of personal data by those competent authorities for purposes falling within scope of this Regulation, Member States should be able to maintain or introduce more specific provisions to adapt the application of the rules of this Regulation.

Such provisions may determine more precisely specific requirements for the processing of personal data by those competent authorities for those other purposes, taking into account the constitutional, organisational and administrative structure of the respective Member State.

When the processing of personal data by private bodies falls within the scope of this Regulation, this Regulation should provide for the possibility for Member States under specific conditions to restrict by law certain obligations and rights when such a restriction constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard specific important interests including public security and the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security.

This is relevant for instance in the framework of anti-money laundering or the activities of forensic laboratories.

[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez w艂a艣ciwe organy do cel贸w zapobiegania przest臋pczo艣ci, prowadzenia post臋powa艅 przygotowawczych, wykrywania i 艣cigania czyn贸w zabronionych i wykonywania kar, swobodnego przep艂ywu tych danych i oraz uchylenia decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW (zob. s. 89 niniejszego Dziennika Urz臋dowego).

[7] Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (see page 89 of this Official Journal).