Nawigacja
RODO > Artyku艂 75. Sekretariat
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 75 RODO. Sekretariat

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia obs艂ug臋 sekretariatu dla Europejskiej Rady Ochrony Danych.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariat wykonuje swoje zadania wy艂膮cznie pod kierunkiem przewodnicz膮cego Europejskiej Rady Ochrony Danych.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Personel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykonuj膮cy zadania, kt贸re niniejsze rozporz膮dzenie powierza Europejskiej Radzie Ochrony Danych, podlega oddzielnej hierarchii s艂u偶bowej, innej ni偶 personel wykonuj膮cy zadania powierzone Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. W stosownych przypadkach Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych opracowuj膮 i publikuj膮 protok贸艂 ustale艅, kt贸ry s艂u偶y wykonaniu niniejszego artyku艂u: okre艣la on warunki wsp贸艂pracy i ma zastosowanie do personelu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykonuj膮cego zadania powierzone niniejszym rozporz膮dzeniem Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariat zapewnia Europejskiej Radzie Ochrony Danych wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariat odpowiada w szczeg贸lno艣ci za:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰 Europejskiej Rady Ochrony Danych;

(a)聽the day-to-day business of the Board;

b) komunikacj臋 mi臋dzy cz艂onkami Europejskiej Rady Ochrony Danych, jej przewodnicz膮cym i Komisj膮;

(b)聽communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) komunikacj臋 z innymi instytucjami i opini膮 publiczn膮;

(c)聽communication with other institutions and the public;

d) stosowanie elektronicznych 艣rodk贸w komunikacji wewn臋trznej i zewn臋trznej;

(d)聽the use of electronic means for the internal and external communication;

e) t艂umaczenie stosownych informacji;

(e)聽the translation of relevant information;

f) przygotowywanie posiedze艅 Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz dzia艂ania nast臋pcze w zwi膮zku z nimi;

(f)聽the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) przygotowywanie, redagowanie i publikowanie opinii, decyzji w sprawie rozstrzygni臋cia spor贸w mi臋dzy organami nadzorczymi oraz innych tekst贸w przyjmowanych przez Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych.

(g)聽the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(140) Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych powinien wspiera膰 sekretariat, zapewniany przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Personel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykonuj膮cy zadania, kt贸re niniejsze rozporz膮dzenie powierza Europejskiej Radzie Ochrony Danych, powinien wykonywa膰 swoje zadania wy艂膮cznie pod kierunkiem przewodnicz膮cego Europejskiej Rady Ochrony Danych i jemu podlega膰.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

zostaw komentarz
[js-disqus]