Spis treści
RODO > Artykuł 75. Sekretariat
Ściągnij PDF

Artykuł 75 RODO. Sekretariat

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia obsługę sekretariatu dla Europejskiej Rady Ochrony Danych.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariat wykonuje swoje zadania wyłącznie pod kierunkiem przewodniczącego Europejskiej Rady Ochrony Danych.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Personel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykonujący zadania, które niniejsze rozporządzenie powierza Europejskiej Radzie Ochrony Danych, podlega oddzielnej hierarchii służbowej, innej niż personel wykonujący zadania powierzone Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. W stosownych przypadkach Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych opracowują i publikują protokół ustaleń, który służy wykonaniu niniejszego artykułu: określa on warunki współpracy i ma zastosowanie do personelu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykonującego zadania powierzone niniejszym rozporządzeniem Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariat zapewnia Europejskiej Radzie Ochrony Danych wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariat odpowiada w szczególności za:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a)bieżącą działalność Europejskiej Rady Ochrony Danych;

(a) the day-to-day business of the Board;

b)komunikację między członkami Europejskiej Rady Ochrony Danych, jej przewodniczącym i Komisją;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c)komunikację z innymi instytucjami i opinią publiczną;

(c) communication with other institutions and the public;

d)stosowanie elektronicznych środków komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e)tłumaczenie stosownych informacji;

(e) the translation of relevant information;

f)przygotowywanie posiedzeń Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz działania następcze w związku z nimi;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g)przygotowywanie, redagowanie i publikowanie opinii, decyzji w sprawie rozstrzygnięcia sporów między organami nadzorczymi oraz innych tekstów przyjmowanych przez Europejską Radę Ochrony Danych.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Preambuły Zostaw komentarz
Preambuły

(140) Europejską Radę Ochrony Danych powinien wspierać sekretariat, zapewniany przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Personel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykonujący zadania, które niniejsze rozporządzenie powierza Europejskiej Radzie Ochrony Danych, powinien wykonywać swoje zadania wyłącznie pod kierunkiem przewodniczącego Europejskiej Rady Ochrony Danych i jemu podlegać.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Zostaw komentarz