Nawigacja
RODO > Artyku艂 77. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 77 RODO. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Article 77 GDPR. Right to lodge a complaint with a supervisory authority

1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub 艣rodk贸w ochrony prawnej przed s膮dem ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim swojego zwyk艂ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia, je偶eli s膮dzi, 偶e przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮ce narusza niniejsze rozporz膮dzenie.

1. Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes this Regulation.

2. Organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, informuje skar偶膮cego o post臋pach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o mo偶liwo艣ci skorzystania z s膮dowego 艣rodka ochrony prawnej na mocy art. 78.

2. The supervisory authority with which the complaint has been lodged shall inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article聽78.

Powi膮zane teksty
Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(141) Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna mie膰 prawo wniesienia skargi do jednego organu nadzorczego oraz prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem, zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym ma miejsce zwyk艂ego pobytu, a je偶eli uzna, 偶e jej prawa wynikaj膮ce z niniejszego rozporz膮dzenia s膮 naruszane, lub je偶eli organ nadzorczy nie reaguje na skarg臋, cz臋艣ciowo lub w ca艂o艣ci j膮 odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje dzia艂ania, cho膰 jest to niezb臋dne do ochrony praw tej osoby. Post臋powanie wyja艣niaj膮ce na podstawie skargi powinno by膰 prowadzone 鈥 z zastrze偶eniem kontroli s膮dowej 鈥 w zakresie odpowiadaj膮cym konkretnej sprawie. Organ nadzorczy powinien w rozs膮dnym terminie poinformowa膰 osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, o post臋pach i wynikach rozpatrywania skargi. Je偶eli dana sprawa wymaga dalszego post臋powania wyja艣niaj膮cego lub koordynacji dzia艂a艅 z innym organem nadzorczym, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna zosta膰 o tym uprzednio poinformowana. Aby u艂atwi膰 wnoszenie skarg, ka偶dy organ nadzorczy powinien zastosowa膰 takie 艣rodki jak udost臋pnienie formularza skargi, kt贸ry mo偶na wype艂ni膰 tak偶e elektronicznie, przy czym nie nale偶y wyklucza膰 innych sposob贸w komunikacji.

(141) Every data subject should have the right to lodge a complaint with a single supervisory authority, in particular in the Member聽State of his or her habitual residence, and the right to an effective judicial remedy in accordance with Article聽47 of the Charter if the data subject considers that his or her rights under this Regulation are infringed or where the supervisory authority does not act on a complaint, partially or wholly rejects or dismisses a complaint or does not act where such action is necessary to protect the rights of the data subject. The investigation following a complaint should be carried out, subject to judicial review, to the extent that is appropriate in the specific case. The supervisory authority should inform the data subject of the progress and the outcome of the complaint within a reasonable period. If the case requires further investigation or coordination with another supervisory authority, intermediate information should be given to the data subject. In order to facilitate the submission of complaints, each supervisory authority should take measures such as providing a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]