Nawigacja
RODO > Artyku艂 52. Niezale偶no艣膰
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 52 RODO. Niezale偶no艣膰

Article 52 GDPR. Independence

1. Ka偶dy organ nadzorczy podczas wype艂niania swoich zada艅 i wykonywania swoich uprawnie艅 zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem dzia艂a w spos贸b w pe艂ni niezale偶ny.

1. Each supervisory authority shall act with complete independence in performing its tasks and exercising its powers in accordance with this Regulation.

2. Cz艂onek lub cz艂onkowie ka偶dego organu nadzorczego podczas wype艂niania swoich zada艅 i wykonywania swoich uprawnie艅 zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem pozostaj膮 wolni od bezpo艣rednich i po艣rednich wp艂yw贸w zewn臋trznych, nie zwracaj膮 si臋 do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuj膮.

2. The member or members of each supervisory authority shall, in the performance of their tasks and exercise of their powers in accordance with this Regulation, remain free from external influence, whether direct or indirect, and shall neither seek nor take instructions from anybody.

3. Cz艂onek lub cz艂onkowie ka偶dego organu nadzorczego powstrzymuj膮 si臋 od wszelkich czynno艣ci sprzecznych ze swoimi obowi膮zkami i podczas swojej kadencji nie podejmuj膮 偶adnego zaj臋cia zarobkowego ani niezarobkowego sprzecznego z tymi obowi膮zkami.

3. Member or members of each supervisory authority shall refrain from any action incompatible with their duties and shall not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not.

4. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zapewnia, by ka偶dy organ nadzorczy dysponowa艂 zasobami kadrowymi, technicznymi i finansowymi, pomieszczeniami i infrastruktur膮 niezb臋dnymi do skutecznego wype艂niania swoich zada艅 i wykonywania swoich uprawnie艅, w tym w zakresie wzajemnej pomocy, wsp贸艂pracy i uczestnictwa w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych.

4. Each Member State shall ensure that each supervisory authority is provided with the human, technical and financial resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of its tasks and exercise of its powers, including those to be carried out in the context of mutual assistance, cooperation and participation in the Board.

5. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zapewnia, by ka偶dy organ nadzorczy wybiera艂 i posiada艂 w艂asny personel, dzia艂aj膮cy pod wy艂膮cznym kierownictwem cz艂onka lub cz艂onk贸w danego organu nadzorczego.

5. Each Member State shall ensure that each supervisory authority chooses and has its own staff which shall be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority concerned.

6. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zapewnia, by ka偶dy organ nadzorczy podlega艂 kontroli finansowej w spos贸b nienaruszaj膮cy jego niezale偶no艣ci oraz dysponowa艂 odr臋bnym, publicznym bud偶etem rocznym, kt贸ry mo偶e by膰 cz臋艣ci膮 og贸lnego bud偶etu pa艅stwowego lub krajowego.

6. Each Member State shall ensure that each supervisory authority is subject to financial control which does not affect its independence and that it has separate, public annual budgets, which may be part of the overall state or national budget.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(118) Niezale偶no艣膰 organ贸w nadzorczych nie powinna oznacza膰, 偶e organy te nie mog膮 podlega膰 mechanizmom kontroli lub monitorowania pod k膮tem wydatk贸w ani kontroli s膮dowej.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.

(120) Ka偶dy organ nadzorczy powinien zosta膰 wyposa偶ony w zasoby finansowe i kadrowe, pomieszczenia i infrastruktur臋 niezb臋dne do skutecznego wykonywania zada艅, w tym zada艅 zwi膮zanych z wzajemn膮 pomoc膮 i wsp贸艂prac膮 z innymi organami nadzorczymi z ca艂ej Unii. Ka偶dy organ nadzorczy powinien dysponowa膰 odr臋bnym, publicznym bud偶etem rocznym, kt贸ry mo偶e by膰 cz臋艣ci膮 og贸lnego bud偶etu krajowego lub pa艅stwowego.

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union. Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.

(121) Og贸lne warunki pe艂nienia funkcji cz艂onka organu nadzorczego powinny zosta膰 okre艣lone w prawie ka偶dego pa艅stwa cz艂onkowskiego i powinny w szczeg贸lno艣ci zapewnia膰, by cz艂onk贸w tego organu powo艂ywa艂 przy zastosowaniu procedury zapewniaj膮cej przejrzysto艣膰 parlament, rz膮d lub g艂owa danego pa艅stwa cz艂onkowskiego 鈥 na wniosek rz膮du, cz艂onka rz膮du, parlamentu lub izby parlamentu 鈥 lub niezale偶ny organ, kt贸remu zadanie to powierzono w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego. Aby zapewni膰 niezale偶no艣膰 organu nadzorczego, jego cz艂onek lub cz艂onkowie powinni dzia艂a膰 uczciwie, powstrzyma膰 si臋 od wszelkich czynno艣ci niezgodnych ze swoimi obowi膮zkami i nie powinni podczas swojej kadencji podejmowa膰 偶adnego zaj臋cia zarobkowego ani niezarobkowego niezgodnego z tymi obowi膮zkami. Organ nadzorczy powinien dysponowa膰 w艂asnym personelem, kt贸ry jest dobierany przez ten organ nadzorczy lub niezale偶ny organ utworzony na mocy prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego i powinien dzia艂a膰 pod wy艂膮cznym kierownictwem cz艂onka lub cz艂onk贸w tego organu nadzorczego.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member聽State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member聽State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member聽State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

zostaw komentarz
[js-disqus]