Nawigacja
RODO > Motyw 50
Pobierz jako plik PDF

Motyw 50

Recital 50

(50) ch dane te zosta艂y pierwotnie zebrane, powinno by膰 dozwolone wy艂膮cznie w przypadkach, gdy jest zgodne z celami, w kt贸rych dane osobowe zosta艂y pierwotnie zebrane.

W takim przypadku nie jest wymagana odr臋bna podstawa prawna inna ni偶 podstawa prawna, kt贸ra umo偶liwi艂a zbieranie danych osobowych.

Je偶eli przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi, prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego mog膮 okre艣la膰 i precyzowa膰 zadania i cele, w kt贸rych dalsze przetwarzanie powinno by膰 uznawane za zgodne z prawem i z pierwotnymi celami.

Dalsze przetwarzanie do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych powinny by膰 uznawane za operacje przetwarzania zgodne z prawem i z pierwotnymi celami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przewidziana prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego mo偶e by膰 r贸wnie偶 podstaw膮 prawn膮 dalszego przetwarzania.

Aby ustali膰, czy cel dalszego przetwarzania danych osobowych jest zgodny z celem, w kt贸rym dane te zosta艂y pierwotnie zebrane, administrator 鈥 po spe艂nieniu wszystkich wymog贸w warunkuj膮cych zgodno艣膰 pierwotnego przetwarzania z prawem 鈥 powinien uwzgl臋dni膰 mi臋dzy innymi: wszelkie powi膮zania pomi臋dzy tymi celami a celami zamierzonego dalszego przetwarzania; kontekst, w kt贸rym dane osobowe zosta艂y zebrane, w szczeg贸lno艣ci rozs膮dne przes艂anki pozwalaj膮ce osobom, kt贸rych dane dotycz膮, oczekiwa膰 dalszego wykorzystania danych oparte na rodzaju ich powi膮zania z administratorem; charakter danych osobowych; konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla os贸b, kt贸rych dane dotycz膮; oraz istnienie odpowiednich zabezpiecze艅 zar贸wno podczas pierwotnej, jak i zamierzonej operacji dalszego przetwarzania.

(50) The processing of personal data for purposes other than those for which the personal data were initially collected should be allowed only where the processing is compatible with the purposes for which the personal data were initially collected.

In such a case, no legal basis separate from that which allowed the collection of the personal data is required.

If the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, Union or Member State law may determine and specify the tasks and purposes for which the further processing should be regarded as compatible and lawful.

Further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes should be considered to be compatible lawful processing operations.

The legal basis provided by Union or Member State law for the processing of personal data may also provide a legal basis for further processing.

In order to ascertain whether a purpose of further processing is compatible with the purpose for which the personal data are initially collected, the controller, after having met all the requirements for the lawfulness of the original processing, should take into account, inter alia: any link between those purposes and the purposes of the intended further processing; the context in which the personal data have been collected, in particular the reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the controller as to their further use; the nature of the personal data; the consequences of the intended further processing for data subjects; and the existence of appropriate safeguards in both the original and intended further processing operations.

Je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 lub je偶eli przetwarzanie ma za podstaw臋 prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego stanowi膮ce w demokratycznym spo艂ecze艅stwie niezb臋dny i proporcjonalny 艣rodek, kt贸ry zapewnia w szczeg贸lno艣ci realizacj臋 wa偶nych cel贸w le偶膮cych w og贸lnym interesie publicznym, administrator powinien m贸c dokona膰 dalszego przetwarzania danych osobowych, bez wzgl臋du na jego zgodno艣膰 z pierwotnymi celami.

W ka偶dym przypadku nale偶y zapewni膰 stosowanie zasad przewidzianych w niniejszym rozporz膮dzeniu, w szczeg贸lno艣ci stosowanie zasady informowania osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o tych innych celach oraz o jej prawach, w tym prawie do sprzeciwu.

Wskazanie przez administratora ewentualnych czyn贸w zabronionych czy zagro偶e艅 dla bezpiecze艅stwa publicznego oraz przes艂anie w indywidualnym przypadku 鈥 lub w r贸偶nych przypadkach zwi膮zanych z tym samym czynem zabronionym lub zagro偶eniem dla bezpiecze艅stwa publicznego 鈥 odpowiednich danych osobowych w艂a艣ciwemu organowi nale偶y uzna膰 za zrealizowanie przez administratora prawnie uzasadnionego interesu.

Jednak takie przes艂anie w prawnie uzasadnionym interesie administratora lub dalsze przetwarzanie danych osobowych powinno by膰 zabronione, je偶eli jest niezgodne z prawnym, zawodowym lub innym wi膮偶膮cym obowi膮zkiem zachowania tajemnicy.

Where the data subject has given consent or the processing is based on Union or Member State law which constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard, in particular, important objectives of general public interest, the controller should be allowed to further process the personal data irrespective of the compatibility of the purposes.

In any case, the application of the principles set out in this Regulation and in particular the information of the data subject on those other purposes and on his or her rights including the right to object, should be ensured.

Indicating possible criminal acts or threats to public security by the controller and transmitting the relevant personal data in individual cases or in several cases relating to the same criminal act or threats to public security to a competent authority should be regarded as being in the legitimate interest pursued by the controller.

However, such transmission in the legitimate interest of the controller or further processing of personal data should be prohibited if the processing is not compatible with a legal, professional or other binding obligation of secrecy.