Nawigacja
RODO > Motyw 35
Pobierz jako plik PDF

Motyw 35

Recital 35

(35) Do danych osobowych dotycz膮cych zdrowia nale偶y zaliczy膰 wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, kt贸rej dane dotycz膮, ujawniaj膮ce informacje o przesz艂ym, obecnym lub przysz艂ym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Do danych takich nale偶膮 informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do us艂ug opieki zdrowotnej lub podczas 艣wiadczenia jej us艂ug opieki zdrowotnej, jak to okre艣la dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE [9]; numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do cel贸w zdrowotnych; informacje pochodz膮ce z bada艅 laboratoryjnych lub lekarskich cz臋艣ci cia艂a lub p艂yn贸w ustrojowych, w tym danych genetycznych i pr贸bek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przyk艂ad o chorobie, niepe艂nosprawno艣ci, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, kt贸rej dane dotycz膮, niezale偶nie od ich 藕r贸d艂a, kt贸rym mo偶e by膰 na przyk艂ad lekarz lub inny pracownik s艂u偶by zdrowia, szpital, urz膮dzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro.

(35) Personal data concerning health should include all data pertaining to the health status of a data subject which reveal information relating to the past, current or future physical or mental health status of the data subject.

This includes information about the natural person collected in the course of the registration for, or the provision of, health care services as referred to in Directive聽2011/24/EU of the European Parliament and of the Council聽[9]聽to that natural person; a number, symbol or particular assigned to a natural person to uniquely identify the natural person for health purposes; information derived from the testing or examination of a body part or bodily substance, including from genetic data and biological samples; and any information on, for example, a disease, disability, disease risk, medical history, clinical treatment or the physiological or biomedical state of the data subject independent of its source, for example from a physician or other health professional, a hospital, a medical device or an in vitro diagnostic test.

[9] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjent贸w w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:088:TOC

[9] Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare (OJ L 88, 4.4.2011, p. 45). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:088:TOC