Nawigacja
RODO > Motyw 51
Pobierz jako plik PDF

Motyw 51

Recital 51

(51) Dane osobowe, kt贸re z racji swego charakteru s膮 szczeg贸lnie wra偶liwe w 艣wietle podstawowych praw i wolno艣ci, wymagaj膮 szczeg贸lnej ochrony, gdy偶 kontekst ich przetwarzania mo偶e powodowa膰 powa偶ne ryzyko dla podstawowych praw i wolno艣ci.

Do takich danych osobowych powinny zalicza膰 si臋 dane osobowe ujawniaj膮ce pochodzenie rasowe lub etniczne, przy czym u偶ycie w niniejszym rozporz膮dzeniu terminu 鈥瀙ochodzenie rasowe鈥 nie oznacza, 偶e Unia akceptuje teorie sugeruj膮ce istnienie osobnych ras ludzkich.

Przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowi膰 przetwarzania szczeg贸lnych kategorii danych osobowych, gdy偶 fotografie s膮 obj臋te definicj膮 鈥瀌anych biometrycznych鈥 tylko w przypadkach, gdy s膮 przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umo偶liwiaj膮cymi jednoznaczn膮 identyfikacj臋 osoby fizycznej lub potwierdzenie jej to偶samo艣ci.

Takich danych osobowych nie nale偶y przetwarza膰, chyba 偶e niniejsze rozporz膮dzenie dopuszcza ich przetwarzanie w szczeg贸lnych przypadkach, przy czym nale偶y uwzgl臋dni膰, 偶e prawo pa艅stw cz艂onkowskich mo偶e obejmowa膰 przepisy szczeg贸艂owe o ochronie danych dostosowuj膮ce zastosowanie przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia tak, by mo偶na by艂o wype艂ni膰 obowi膮zki prawne lub wykona膰 zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi.

Opr贸cz wymog贸w szczeg贸艂owych maj膮cych zastosowanie do takiego przetwarzania, zastosowanie powinny mie膰 zasady og贸lne i inne przepisy niniejszego rozporz膮dzenia, w szczeg贸lno艣ci je偶eli chodzi o warunki zgodno艣ci przetwarzania z prawem.

Nale偶y wyra藕nie przewidzie膰 wyj膮tki od og贸lnego zakazu przetwarzania takich szczeg贸lnych kategorii danych osobowych, m.

in.

w razie wyra藕nej zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub ze wzgl臋du na szczeg贸lne potrzeby, w szczeg贸lno艣ci gdy przetwarzanie danych odbywa si臋 w ramach uzasadnionych dzia艂a艅 niekt贸rych zrzesze艅 lub fundacji, kt贸rych celem jest umo偶liwienie korzystania z podstawowych wolno艣ci.

(51) Personal data which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights and freedoms merit specific protection as the context of their processing could create significant risks to the fundamental rights and freedoms.

Those personal data should include personal data revealing racial or ethnic origin, whereby the use of the term 鈥榬acial origin鈥 in this Regulation does not imply an acceptance by the Union of theories which attempt to determine the existence of separate human races.

The processing of photographs should not systematically be considered to be processing of special categories of personal data as they are covered by the definition of biometric data only when processed through a specific technical means allowing the unique identification or authentication of a natural person.

Such personal data should not be processed, unless processing is allowed in specific cases set out in this Regulation, taking into account that Member States law may lay down specific provisions on data protection in order to adapt the application of the rules of this Regulation for compliance with a legal obligation or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

In addition to the specific requirements for such processing, the general principles and other rules of this Regulation should apply, in particular as regards the conditions for lawful processing.

Derogations from the general prohibition for processing such special categories of personal data should be explicitly provided, inter alia, where the data subject gives his or her explicit consent or in respect of specific needs in particular where the processing is carried out in the course of legitimate activities by certain associations or foundations the purpose of which is to permit the exercise of fundamental freedoms.