Nawigacja
RODO > Artyku艂 68. Europejska Rada Ochrony Danych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 68 RODO. Europejska Rada Ochrony Danych

Article 68 GDPR. European Data Protection Board

1. Niniejszym ustanawia si臋 Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych jako organ Unii posiadaj膮cy osobowo艣膰 prawn膮.

1. The European Data Protection Board (the 鈥楤oard鈥) is hereby established as a body of the Union and shall have legal personality.

2. Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych reprezentuje jej przewodnicz膮cy.

2. The Board shall be represented by its Chair.

3. Do Europejskiej Rady Ochrony Danych nale偶膮: przewodnicz膮cy jednego organu nadzorczego ka偶dego pa艅stwa cz艂onkowskiego oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub ich przedstawiciele.

3. The Board shall be composed of the head of one supervisory authority of each Member聽State and of the European Data Protection Supervisor, or their respective representatives.

4. Je偶eli w pa艅stwie cz艂onkowskim za monitorowanie stosowania przepis贸w na mocy niniejszego rozporz膮dzenia odpowiada wi臋cej ni偶 jeden organ nadzorczy, to zgodnie z prawem tego pa艅stwa cz艂onkowskiego wyznaczony zostaje wsp贸lny przedstawiciel.

4. Where in a Member State more than one supervisory authority is responsible for monitoring the application of the provisions pursuant to this Regulation, a joint representative shall be appointed in accordance with that Member State’s law.

5. Komisja ma prawo do udzia艂u w dzia艂aniach i posiedzeniach Europejskiej Rady Ochrony Danych, nie ma jednak prawa g艂osowania. Komisja wyznacza swojego przedstawiciela. Przewodnicz膮cy Europejskiej Rady Ochrony Danych informuje Komisj臋 o dzia艂aniach Europejskiej Rady Ochrony Danych.

5. The Commission shall have the right to participate in the activities and meetings of the Board without voting right. The Commission shall designate a representative. The Chair of the Board shall communicate to the Commission the activities of the Board.

6. W kwestiach, o kt贸rych mowa w art. 65, Europejski Inspektor Ochrony Danych ma prawo g艂osowania wy艂膮cznie wzgl臋dem decyzji co do zasad i przepis贸w, kt贸re maj膮 zastosowanie do instytucji, organ贸w i jednostek organizacyjnych Unii i merytorycznie odpowiadaj膮 przepisom niniejszego rozporz膮dzenia.

6. In the cases referred to in Article 65, the European Data Protection Supervisor shall have voting rights only on decisions which concern principles and rules applicable to the Union institutions, bodies, offices and agencies which correspond in substance to those of this Regulation.

Powi膮zane teksty
Motywy zostaw komentarz
Motywy

(139) Aby wspiera膰 sp贸jne stosowanie niniejszego rozporz膮dzenia, nale偶y utworzy膰 鈥 jako niezale偶ny organ Unii 鈥 Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych. Rada ta, by m贸c realizowa膰 swoje cele, powinna mie膰 osobowo艣膰 prawn膮. Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych powinien reprezentowa膰 jej przewodnicz膮cy. Powinna ona zast膮pi膰 Grup臋 Robocz膮 ds. Ochrony Os贸b Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, powo艂an膮 na mocy dyrektywy 95/46/WE. W jej sk艂ad powinni wchodzi膰 szefowie organ贸w nadzorczych wszystkich pa艅stw cz艂onkowskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub ich przedstawiciele. Komisja powinna uczestniczy膰 bez prawa g艂osu w dzia艂aniach Europejskiej Rady Ochrony Danych, a Europejski Inspektor Ochrony Danych 鈥 bez prawa g艂osu w niekt贸rych sprawach. Europejska Rada Ochrony Danych powinna przyczynia膰 si臋 do sp贸jnego stosowania niniejszego rozporz膮dzenia w ca艂ej Unii, m.in. poprzez doradzanie Komisji 鈥 w szczeg贸lno艣ci w sprawie stopnia ochrony w pa艅stwach trzecich lub organizacjach mi臋dzynarodowych 鈥 i propagowanie wsp贸艂pracy organ贸w nadzorczych w ca艂ej Unii. Wype艂niaj膮c swoje zadania, Europejska Rada Ochrony Danych powinna dzia艂a膰 w spos贸b niezale偶ny.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union. To fulfil its objectives, the Board should have legal personality. The Board should be represented by its Chair. It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive聽95/46/EC. It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives. The Commission should participate in the Board's activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights. The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union. The Board should act independently when performing its tasks.

zostaw komentarz
[js-disqus]