Nawigacja
RODO > Artyku艂 92. Wykonywanie przekazanych uprawnie艅
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 92 RODO. Wykonywanie przekazanych uprawnie艅

Article 92 GDPR. Exercise of the delegation

1. Powierzenie Komisji uprawnie艅 do przyj臋cia akt贸w delegowanych podlega warunkom okre艣lonym w niniejszym artykule.

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.

2. Uprawnienia do przyjmowania akt贸w delegowanych, o kt贸rych mowa w art. 12 ust. 8 i art. 43 ust. 8, powierza si臋 Komisji na czas nieokre艣lony od dnia 24 maja 2016 r.

2. The delegation of power referred to in Article 12(8) and Article 43(8) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 24 May 2016.

Powi膮zane teksty

3. Przekazanie uprawnie艅, o kt贸rym mowa w art. 12. ust. 8 i art. 43 ust. 8, mo偶e zosta膰 w dowolnym momencie odwo艂ane przez Parlament Europejski lub przez Rad臋. Decyzja o odwo艂aniu ko艅czy przekazanie okre艣lonych w niej uprawnie艅. Decyzja o odwo艂aniu staje si臋 skuteczna od nast臋pnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej lub w okre艣lonym w tej decyzji p贸藕niejszym terminie. Nie wp艂ywa ona na wa偶no艣膰 jakichkolwiek ju偶 obowi膮zuj膮cych akt贸w delegowanych.

3. The delegation of power referred to in Article 12(8) and Article 43(8) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall put an end to the delegation of power specified in that decision. It shall take effect the day following that of its publication in the聽Official Journal of the European Union聽or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

Powi膮zane teksty

4. Niezw艂ocznie po przyj臋ciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go r贸wnocze艣nie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.

5. Akt delegowany przyj臋ty na podstawie art. 12 ust. 8 i art. 43 ust. 8 wchodzi w 偶ycie tylko w贸wczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrazi艂y sprzeciwu w terminie trzech miesi臋cy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed up艂ywem tego terminu, zar贸wno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowa艂y Komisj臋, 偶e nie wnios膮 sprzeciwu. Termin ten przed艂u偶a si臋 o trzy miesi膮ce z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady..

5. A delegated act adopted pursuant to Article 12(8) and Article 43(8) shall enter into force only if no objection has been expressed by either the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Powi膮zane teksty
Motywy zostaw komentarz
Motywy

(166) Aby spe艂ni膰 cele niniejszego rozporz膮dzenia, mianowicie chroni膰 podstawowe prawa i wolno艣ci os贸b fizycznych, w szczeg贸lno艣ci prawo do ochrony danych osobowych, oraz zagwarantowa膰 swobodny przep艂yw danych osobowych w Unii, nale偶y przekaza膰 Komisji uprawnienia do przyjmowania akt贸w zgodnie z art. 290 TFUE. Akty delegowane powinny zosta膰 w szczeg贸lno艣ci przyj臋te w odniesieniu do kryteri贸w i wymog贸w obowi膮zuj膮cych w mechanizmach certyfikacji, w odniesieniu do informacji przedstawianych za pomoc膮 standardowych znak贸w graficznych oraz w odniesieniu do procedur ustanawiania takich znak贸w. Szczeg贸lnie wa偶ne jest, aby w czasie swoich prac przygotowawczych Komisja prowadzi艂a odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu eksperckim. W trakcie przygotowywania i opracowywania akt贸w delegowanych Komisja powinna zapewni膰 jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokument贸w Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(166) In order to fulfil the objectives of this Regulation, namely to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data and to ensure the free movement of personal data within the Union, the power to adopt acts in accordance with Article聽290 TFEU should be delegated to the Commission. In particular, delegated acts should be adopted in respect of criteria and requirements for certification mechanisms, information to be presented by standardised icons and procedures for providing such icons. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.

zostaw komentarz
[js-disqus]