Spis treści
RODO > Artykuł 99. Wejście w życie i stosowanie
Ściągnij PDF

Artykuł 99 RODO. Wejście w życie i stosowanie

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

2. It shall apply from 25 May 2018.