Spis treści
RODO > Artykuł 67. Wymiana informacji
Ściągnij PDF

Artykuł 67 RODO. Wymiana informacji

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisja może przyjmować akty wykonawcze o charakterze ogólnym, w celu określenia zasad wymiany informacji drogą elektroniczną między organami nadzorczymi oraz między organami nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony Danych, w szczególności standardowy format, o którym mowa w art. 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Znajomości

Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Znajomości