Nawigacja
RODO > Artykuł 74. Zadania przewodniczącego
Pobierz jako plik PDF

Artykuł 74 RODO. Zadania przewodniczącego

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Przewodniczący ma następujące zadania:

1. The Chair shall have the following tasks:

a)zwołuje posiedzenia Europejskiej Rady Ochrony Danych i sporządza porządek obrad;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b)notyfikuje wiodącemu organowi nadzorczemu i organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, decyzje przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych na mocy art. 65;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Powiązane teksty

c)zapewnia terminowe wykonanie zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, w szczególności w odniesieniu do mechanizmu spójności, o którym mowa w art. 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Powiązane teksty

2. Europejska Rada Ochrony Danych określa w swoim regulaminie wewnętrznym podział zadań między przewodniczącego a wiceprzewodniczących.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.