Nawigacja
RODO > Artyku艂 95. Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 95 RODO. Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE

Article 95 GDPR. Relationship with Directive 2002/58/EC

Niniejsze rozporz膮dzenie nie nak艂ada dodatkowych obowi膮zk贸w na osoby fizyczne ani prawne co do przetwarzania w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem og贸lnodost臋pnych us艂ug 艂膮czno艣ci elektronicznej w publicznych sieciach 艂膮czno艣ci w Unii w sprawach, w kt贸rych podmioty te podlegaj膮 szczeg贸艂owym obowi膮zkom maj膮cym ten sam cel okre艣lonym w dyrektywie 2002/58/WE.

This Regulation shall not impose additional obligations on natural or legal persons in relation to processing in connection with the provision of publicly available electronic communications services in public communication networks in the Union in relation to matters for which they are subject to specific obligations with the same objective set out in Directive 2002/58/EC.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(173) Niniejsze rozporz膮dzenie powinno mie膰 zastosowanie do wszystkich tych kwestii dotycz膮cych ochrony podstawowych praw i wolno艣ci w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych, kt贸re nie podlegaj膮 szczeg贸lnym obowi膮zkom maj膮cym ten sam cel okre艣lonym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE [18], w tym obowi膮zkom na艂o偶onym na administratora oraz prawom os贸b fizycznych. Aby doprecyzowa膰 zwi膮zek mi臋dzy niniejszym rozporz膮dzeniem a dyrektyw膮 2002/58/WE, dyrektyw臋 t臋 nale偶y odpowiednio zmieni膰. Gdy niniejsze rozporz膮dzenie zostanie przyj臋te, dyrektywa 2002/58/WE powinna zosta膰 poddana przegl膮dowi, w szczeg贸lno艣ci w celu zapewnienia jej sp贸jno艣ci z niniejszym rozporz膮dzeniem,

(173) This Regulation should apply to all matters concerning the protection of fundamental rights and freedoms聽vis-脿-vis聽the processing of personal data which are not subject to specific obligations with the same objective set out in Directive聽2002/58/EC of the European Parliament and of the Council聽[18], including the obligations on the controller and the rights of natural persons. In order to clarify the relationship between this Regulation and Directive聽2002/58/EC, that Directive should be amended accordingly. Once this Regulation is adopted, Directive聽2002/58/EC should be reviewed in particular in order to ensure consistency with this Regulation,

[18] Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatno艣ci w sektorze 艂膮czno艣ci elektronicznej (dyrektywa o prywatno艣ci i 艂膮czno艣ci elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:201:TOC

[18] Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) (OJ L 201, 31.7.2002, p. 37). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:201:TOC

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]