Nawigacja
RODO > Artyku艂 64. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 64 RODO. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych

Article 64 GDPR. Opinion of the Board

1. Europejska Rada Ochrony Danych wydaje opini臋 w przypadku, gdy w艂a艣ciwy organ nadzorczy zamierza przyj膮膰 艣rodek wymieniony poni偶ej. W tym celu w艂a艣ciwy organ nadzorczy zg艂asza Europejskiej Radzie Ochrony Danych projekt decyzji dotycz膮cej:

1. The Board shall issue an opinion where a competent supervisory authority intends to adopt any of the measures below. To that end, the competent supervisory authority shall communicate the draft decision to the Board, when it:

a) przyj臋cia na mocy art. 35 ust. 4 wykazu operacji przetwarzania podlegaj膮cych wymogowi dokonania oceny skutk贸w dla ochrony danych;

(a)聽aims to adopt a list of the processing operations subject to the requirement for a data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Powi膮zane teksty

b) stwierdzenia zgodnie z art. 40 ust. 7, czy projekt kodeksu post臋powania, zmiana kodeksu lub rozszerzenie jego zakresu s膮 zgodne z niniejszym rozporz膮dzeniem;

(b)聽concerns a matter pursuant to Article聽40(7) whether a draft code of conduct or an amendment or extension to a code of conduct complies with this Regulation;

Powi膮zane teksty

c) zatwierdzenia kryteri贸w akredytacji podmiotu na mocy art. 41 ust. 3 lub podmiotu certyfikuj膮cego na mocy art. 43 ust. 3;

(c)聽aims to approve the requirements for accreditation of a body pursuant to Article聽41(3), of a certification body pursuant to Article聽43(3) or the criteria for certification referred to in Article聽42(5);

Powi膮zane teksty

d) okre艣lenia standardowych klauzul ochrony danych, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 2 lit. d) i art. 28 ust. 8;

(d)聽aims to determine standard data protection clauses referred to in point聽(d) of Article聽46(2) and in Article 28(8);

Powi膮zane teksty

e) wydania zezwolenia na klauzule umowne, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 3; lub

(e)聽aims to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article聽46(3); or

Powi膮zane teksty

f) zatwierdzenia wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych w rozumieniu art. 47.

(f)聽aims to approve binding corporate rules within the meaning of Article聽47.

Powi膮zane teksty

2. Ka偶dy organ nadzorczy, przewodnicz膮cy Europejskiej Rady Ochrony Danych lub Komisja mog膮 wyst膮pi膰 o przeanalizowanie przez Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych w celu wydania opinii sprawy maj膮cej charakter og贸lny lub wywo艂uj膮cej skutki w wi臋cej ni偶 jednym pa艅stwie cz艂onkowskim, w szczeg贸lno艣ci je偶eli w艂a艣ciwy organ nadzorczy nie wywi膮zuje si臋 z obowi膮zk贸w dotycz膮cych wzajemnej pomocy zgodnie z art. 61 lub wsp贸lnych operacji zgodnie z art. 62.

2. Any supervisory authority, the Chair of the Board or the Commission may request that any matter of general application or producing effects in more than one Member聽State be examined by the Board with a view to obtaining an opinion, in particular where a competent supervisory authority does not comply with the obligations for mutual assistance in accordance with Article聽61 or for joint operations in accordance with Article聽62.

Powi膮zane teksty

3. W przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, Europejska Rada Ochrony Danych wydaje opini臋 w przed艂o偶onej jej sprawie, o ile wcze艣niej nie wyda艂a ju偶 opinii w takiej samej sprawie. Europejska Rady Ochrony Danych przyjmuje t臋 opini臋 w terminie o艣miu tygodni zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w swoich cz艂onk贸w. Ze wzgl臋du na z艂o偶ony charakter sprawy termin ten mo偶na przed艂u偶y膰 o sze艣膰 tygodni. Je偶eli chodzi o projekt decyzji, o kt贸rym mowa w ust. 1 i kt贸ry zosta艂 przekazany cz艂onkom Europejskiej Rady Ochrony Danych zgodnie z ust. 5, uznaje si臋, 偶e cz艂onek, kt贸ry w rozs膮dnym terminie wskazanym przez przewodnicz膮cego nie zg艂osi艂 sprzeciwu, zgadza si臋 z tym projektem.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the Board shall issue an opinion on the matter submitted to it provided that it has not already issued an opinion on the same matter. That opinion shall be adopted within eight weeks by simple majority of the members of the Board. That period may be extended by a further six weeks, taking into account the complexity of the subject matter. Regarding the draft decision referred to in paragraph聽1 circulated to the members of the Board in accordance with paragraph聽5, a member which has not objected within a reasonable period indicated by the Chair, shall be deemed to be in agreement with the draft decision.

4. Organy nadzorcze i Komisja przekazuj膮 bez zb臋dnej zw艂oki Europejskiej Radzie Ochrony Danych drog膮 elektroniczn膮 w standardowym formacie wszelkie stosowne informacje, w tym w odpowiednim przypadku streszczenie stanu faktycznego, projekt decyzji, powody przemawiaj膮ce za konieczno艣ci膮 przyj臋cia takiego 艣rodka oraz opini臋 innych organ贸w nadzorczych, kt贸rych sprawa dotyczy.

4. Supervisory authorities and the Commission shall, without undue delay, communicate by electronic means to the Board, using a standardised format any relevant information, including as the case may be a summary of the facts, the draft decision, the grounds which make the enactment of such measure necessary, and the views of other supervisory authorities concerned.

5. Przewodnicz膮cy Europejskiej Rady Ochrony Danych bez zb臋dnej zw艂oki przekazuje drog膮 elektroniczn膮:

5. The Chair of the Board shall, without undue, delay inform by electronic means:

a) cz艂onkom Europejskiej Rady Ochrony Danych i Komisji wszelkie stosowne informacje otrzymane w standardowym formacie. W razie potrzeby sekretariat Europejskiej Rady Ochrony Danych zapewnia t艂umaczenie stosownych informacji; oraz

(a)聽the members of the Board and the Commission of any relevant information which has been communicated to it using a standardised format. The secretariat of the Board shall, where necessary, provide translations of relevant information; and

b) organowi nadzorczemu, o kt贸rym zale偶nie od sytuacji mowa w ust. 1 i 2, oraz Komisji opini臋, kt贸r膮 podaje te偶 do wiadomo艣ci publicznej.

(b)聽the supervisory authority referred to, as the case may be, in paragraphs聽1 and 2, and the Commission of the opinion and make it public.

6. W艂a艣ciwy organ nadzorczy nie przyjmuje projektu decyzji, o kt贸rym mowa w art. ust. 1 przed up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa w ust. 3.

6. The competent supervisory authority referred to in paragraph聽1 shall not adopt its draft decision referred to in paragraph 1 within the period referred to in paragraph 3.

7. Organ nadzorczy, o kt贸rym mowa w ust. 1, w jak najwi臋kszym stopniu uwzgl臋dnia opini臋 Europejskiej Rady Ochrony Danych i w terminie dw贸ch tygodni po otrzymaniu tej opinii informuje drog膮 elektroniczn膮 przewodnicz膮cego Europejskiej Rady Ochrony Danych, czy podtrzymuje projekt decyzji, czy te偶 go zmieni, a w stosownym przypadku przekazuje mu w standardowym formacie zmieniony projekt decyzji.

7. The competent supervisory authority referred to in paragraph聽1 shall take utmost account of the opinion of the Board and shall, within two weeks after receiving the opinion, communicate to the Chair of the Board by electronic means whether it will maintain or amend its draft decision and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.

8. Je偶eli w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 7 niniejszego artyku艂u, organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, poinformuje przewodnicz膮cego Europejskiej Rady Ochrony Danych, 偶e nie zamierza si臋 zastosowa膰 do ca艂o艣ci lub cz臋艣ci jej opinii podaj膮c odpowiednie uzasadnienie, zastosowanie ma art. 65 ust. 1.

8. Where the competent supervisory authority referred to in paragraph聽1 informs the Chair of the Board within the period referred to in paragraph聽7 of this Article that it does not intend to follow the opinion of the Board, in whole or in part, providing the relevant grounds, Article聽65(1) shall apply.

Powi膮zane teksty
Motywy zostaw komentarz
Motywy

(136) W ramach stosowania mechanizmu sp贸jno艣ci Europejska Rada Ochrony Danych powinna w okre艣lonym terminie wydawa膰 opinie, je偶eli tak postanowi膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w jej cz艂onkowie lub je偶eli zwr贸ci si臋 do niej z takim wnioskiem organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, lub Komisja. Europejska Rada Ochrony Danych powinna by膰 tak偶e umocowana do przyjmowania prawnie wi膮偶膮cych decyzji w razie spor贸w mi臋dzy organami nadzorczymi. W tym celu powinna wydawa膰, zasadniczo wi臋kszo艣ci膮 dw贸ch trzecich g艂os贸w swoich cz艂onk贸w, prawnie wi膮偶膮ce decyzje w jasno okre艣lonych przypadkach, gdy w艣r贸d organ贸w nadzorczych panuj膮 sprzeczne opinie 鈥 w szczeg贸lno艣ci w ramach mechanizmu wsp贸艂pracy mi臋dzy wiod膮cym organem nadzorczym a organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy 鈥 co do meritum sprawy, w szczeg贸lno艣ci tego, czy dosz艂o do naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities. For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.

zostaw komentarz
[js-disqus]