Nawigacja
RODO > Artyku艂 51. Organ nadzorczy
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 51 RODO. Organ nadzorczy

Article 51 GDPR. Supervisory authority

1. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zapewnia, by za monitorowanie stosowania niniejszego rozporz膮dzenia odpowiada艂 co najmniej jeden niezale偶ny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem oraz u艂atwiania swobodnego przep艂ywu danych osobowych w Unii (zwany dalej 鈥瀘rganem nadzorczym鈥).

1. Each Member State shall provide for one or more independent public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to processing and to facilitate the free flow of personal data within the Union (鈥榮upervisory authority鈥).

Motywy

(117) Zasadniczym elementem ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych jest utworzenie w pa艅stwach cz艂onkowskich organ贸w nadzorczych, uprawnionych do wype艂niania zada艅 i wykonywania uprawnie艅 w spos贸b ca艂kowicie niezale偶ny. Aby uwzgl臋dni膰 swoj膮 struktur臋 konstytucyjn膮, organizacyjn膮 i administracyjn膮, pa艅stwa cz艂onkowskie powinny mie膰 mo偶liwo艣膰 utworzenia wi臋cej ni偶 jednego organu nadzorczego.

(117) The establishment of supervisory authorities in Member States, empowered to perform their tasks and exercise their powers with complete independence, is an essential component of the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data. Member States should be able to establish more than one supervisory authority, to reflect their constitutional, organisational and administrative structure.

2. Ka偶dy organ nadzorczy przyczynia si臋 do sp贸jnego stosowania niniejszego rozporz膮dzenia w ca艂ej Unii. W tym celu organy nadzorcze wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮 i z Komisj膮 zgodnie z rozdzia艂em VII.

2. Each supervisory authority shall contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union. For that purpose, the supervisory authorities shall cooperate with each other and the Commission in accordance with Chapter VII.

3. Je偶eli w pa艅stwie cz艂onkowskim ustanowiono wi臋cej ni偶 jeden organ nadzorczy, pa艅stwo to wskazuje, kt贸ry z nich ma reprezentowa膰 te organy w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, oraz ustala mechanizm zapewniaj膮cy przestrzeganie przez pozosta艂e organy przepis贸w o mechanizmie sp贸jno艣ci, o kt贸rym mowa w art. 63.

3. Where more than one supervisory authority is established in a Member State, that Member聽State shall designate the supervisory authority which is to represent those authorities in the Board and shall set out the mechanism to ensure compliance by the other authorities with the rules relating to the consistency mechanism referred to in Article聽63.

Motywy

(119) Je偶eli pa艅stwo cz艂onkowskie utworzy kilka organ贸w nadzorczych, powinno przewidzie膰 przepisy okre艣laj膮ce mechanizmy zapewniaj膮ce skuteczny udzia艂 tych organ贸w w stosowaniu mechanizmu sp贸jno艣ci. Takie pa艅stwo cz艂onkowskie powinno w szczeg贸lno艣ci wyznaczy膰 organ nadzorczy, kt贸ry pe艂ni艂 b臋dzie funkcj臋 pojedynczego punktu kontaktowego do cel贸w skutecznego udzia艂u tych organ贸w w stosowaniu mechanizmu, aby zapewni膰 sprawn膮 i p艂ynn膮 wsp贸艂prac臋 z innymi organami nadzorczymi, Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych oraz Komisj膮.

(119) Where a Member State establishes several supervisory authorities, it should establish by law mechanisms for ensuring the effective participation of those supervisory authorities in the consistency mechanism. That Member State should in particular designate the supervisory authority which functions as a single contact point for the effective participation of those authorities in the mechanism, to ensure swift and smooth cooperation with other supervisory authorities, the Board and the Commission.

Powi膮zane teksty 小小袪袗

4. Do dnia 25 maja 2018 r. ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zawiadamia Komisj臋 o przepisach przyj臋tych na mocy niniejszego rozdzia艂u, a nast臋pnie niezw艂ocznie o ka偶dej kolejnej zmianie maj膮cej na nie wp艂yw.

4. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it adopts pursuant to this Chapter, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(117) Zasadniczym elementem ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych jest utworzenie w pa艅stwach cz艂onkowskich organ贸w nadzorczych, uprawnionych do wype艂niania zada艅 i wykonywania uprawnie艅 w spos贸b ca艂kowicie niezale偶ny. Aby uwzgl臋dni膰 swoj膮 struktur臋 konstytucyjn膮, organizacyjn膮 i administracyjn膮, pa艅stwa cz艂onkowskie powinny mie膰 mo偶liwo艣膰 utworzenia wi臋cej ni偶 jednego organu nadzorczego.

(117) The establishment of supervisory authorities in Member States, empowered to perform their tasks and exercise their powers with complete independence, is an essential component of the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data. Member States should be able to establish more than one supervisory authority, to reflect their constitutional, organisational and administrative structure.

(119) Je偶eli pa艅stwo cz艂onkowskie utworzy kilka organ贸w nadzorczych, powinno przewidzie膰 przepisy okre艣laj膮ce mechanizmy zapewniaj膮ce skuteczny udzia艂 tych organ贸w w stosowaniu mechanizmu sp贸jno艣ci. Takie pa艅stwo cz艂onkowskie powinno w szczeg贸lno艣ci wyznaczy膰 organ nadzorczy, kt贸ry pe艂ni艂 b臋dzie funkcj臋 pojedynczego punktu kontaktowego do cel贸w skutecznego udzia艂u tych organ贸w w stosowaniu mechanizmu, aby zapewni膰 sprawn膮 i p艂ynn膮 wsp贸艂prac臋 z innymi organami nadzorczymi, Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych oraz Komisj膮.

(119) Where a Member State establishes several supervisory authorities, it should establish by law mechanisms for ensuring the effective participation of those supervisory authorities in the consistency mechanism. That Member State should in particular designate the supervisory authority which functions as a single contact point for the effective participation of those authorities in the mechanism, to ensure swift and smooth cooperation with other supervisory authorities, the Board and the Commission.

zostaw komentarz
[js-disqus]