GDPR Usmernenia

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

KAPITOLA I
Všeobecné ustanovenia
KAPITOLA II
Zásady
KAPITOLA III
Práva dotknutej osoby
Oddiel 1
Transparentnosť a postupy
Oddiel 2
Informácie a prístup k osobným údajom
Oddiel 3
Oprava a vymazanie
Oddiel 4
Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Oddiel 5
Obmedzenia
KAPITOLA IV
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Oddiel 1
Všeobecné povinnosti
Oddiel 2
Bezpečnosť osobných údajov
Oddiel 3
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia
Oddiel 4
Zodpovedná osoba
Oddiel 5
Kódexy správania a certifikácia
KAPITOLA V
Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
KAPITOLA VI
Nezávislé dozorné orgány
Oddiel 1
Nezávislé postavenie
Oddiel 2
Príslušnosť, úlohy a právomoci
KAPITOLA VII
Spolupráca a konzistentnosť
Oddiel 1
Spolupráca
Oddiel 2
Konzistentnosť
Oddiel 3
Európsky výbor pre ochranu údajov
KAPITOLA VIII
Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie
KAPITOLA IX
Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania
KAPITOLA X
Delegované akty a vykonávacie akty
KAPITOLA XI
Záverečné ustanovenia