Nawigacja
RODO > Artyku艂 45. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 45 RODO. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony

Article 45 GDPR. Transfers on the basis of an adequacy decision

1. Przekazanie danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej mo偶e nast膮pi膰, gdy Komisja stwierdzi, 偶e to pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor lub okre艣lone sektory w tym pa艅stwie trzecim lub dana organizacja mi臋dzynarodowa zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.

1. A transfer of personal data to a third country or an international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an adequate level of protection. Such a transfer shall not require any specific authorisation.

Motywy

(103) Komisja mo偶e stwierdzi膰 ze skutkiem dla ca艂ej Unii, 偶e pa艅stwo trzecie 鈥 lub terytorium lub okre艣lony sektor w pa艅stwie trzecim 鈥 lub organizacja mi臋dzynarodowa zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych, gwarantuj膮c tym samym pewno艣膰 i jednolito艣膰 prawn膮 w ca艂ej Unii w odniesieniu do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych, kt贸re zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce taki stopie艅 ochrony. W takich przypadkach przekazywanie danych osobowych do tego pa艅stwa trzeciego lub tej organizacji mi臋dzynarodowej mo偶e si臋 odbywa膰 bez potrzeby uzyskania dodatkowego zezwolenia. Komisja mo偶e tak偶e zdecydowa膰, wcze艣niej informuj膮c o tym pa艅stwo trzecie lub organizacj臋 mi臋dzynarodow膮 i przedstawiaj膮c im uzasadnienie, o cofni臋ciu takiej decyzji.

(103) The Commission may decide with effect for the entire Union that a third country, a territory or specified sector within a third country, or an international organisation, offers an adequate level of data protection, thus providing legal certainty and uniformity throughout the Union as regards the third country or international organisation which is considered to provide such level of protection. In such cases, transfers of personal data to that third country or international organisation may take place without the need to obtain any further authorisation. The Commission may also decide, having given notice and a full statement setting out the reasons to the third country or international organisation, to revoke such a decision.

2. Oceniaj膮c, czy stopie艅 ochrony jest odpowiedni, Komisja uwzgl臋dnia w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce elementy:

2. When assessing the adequacy of the level of protection, the Commission shall, in particular, take account of the following elements:

Motywy

(104) Zgodnie z podstawowymi warto艣ciami, na kt贸rych opiera si臋 Unia, w szczeg贸lno艣ci z ochron膮 praw cz艂owieka, Komisja powinna w swojej ocenie pa艅stwa trzeciego lub terytorium lub okre艣lonego sektora w pa艅stwie trzecim wzi膮膰 pod uwag臋 spos贸b, w jaki dane pa艅stwo trzecie przestrzega praworz膮dno艣ci, dost臋pu do wymiaru sprawiedliwo艣ci oraz mi臋dzynarodowych norm i standard贸w ochrony praw cz艂owieka, jego prawo og贸lne i sektorowe, w tym ustawodawstwo dotycz膮ce bezpiecze艅stwa publicznego, obrony, bezpiecze艅stwa narodowego i porz膮dku publicznego, a tak偶e prawo karne. Przy przyjmowaniu decyzji stwierdzaj膮cych odpowiedni stopie艅 ochrony w odniesieniu do terytorium lub w okre艣lonego sektora w pa艅stwie trzecim, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 jasne i obiektywne kryteria, takie jak konkretne czynno艣ci przetwarzania, zakres maj膮cych zastosowanie standard贸w prawnych i ustawodawstwo obowi膮zuj膮ce w danym pa艅stwie trzecim. Pa艅stwo trzecie powinno dawa膰 gwarancje zapewniaj膮ce odpowiedni stopie艅 ochrony, zasadniczo odpowiadaj膮cy stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii, w szczeg贸lno艣ci w przypadkach, gdy dane osobowe s膮 przetwarzane w jednym szczeg贸lnym sektorze lub wi臋kszej ich liczbie. Pa艅stwo trzecie powinno w szczeg贸lno艣ci zapewni膰 skuteczny niezale偶ny nadz贸r nad ochron膮 danych oraz powinno przewidzie膰 mechanizmy wsp贸艂pracy z organami ochrony danych pa艅stw cz艂onkowskich, a osoby, kt贸rych dane dotycz膮, powinny uzyska膰 skuteczne i egzekwowalne prawa oraz skuteczne administracyjne i s膮dowe 艣rodki zaskar偶enia.

(104) In line with the fundamental values on which the Union is founded, in particular the protection of human rights, the Commission should, in its assessment of the third country, or of a territory or specified sector within a third country, take into account how a particular third country respects the rule of law, access to justice as well as international human rights norms and standards and its general and sectoral law, including legislation concerning public security, defence and national security as well as public order and criminal law. The adoption of an adequacy decision with regard to a territory or a specified sector in a third country should take into account clear and objective criteria, such as specific processing activities and the scope of applicable legal standards and legislation in force in the third country. The third country should offer guarantees ensuring an adequate level of protection essentially equivalent to that ensured within the Union, in particular where personal data are processed in one or several specific sectors. In particular, the third country should ensure effective independent data protection supervision and should provide for cooperation mechanisms with the Member States' data protection authorities, and the data subjects should be provided with effective and enforceable rights and effective administrative and judicial redress.

(105) Pozazobowi膮zaniami mi臋dzynarodowymipa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej, Komisja powinna bra膰 pod uwag臋 obowi膮zki wynikaj膮ce z udzia艂u pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej w systemach wielostronnych lub regionalnych, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a tak偶e realizacj臋 takich obowi膮zk贸w. W szczeg贸lno艣ci powinna wzi膮膰 pod uwag臋 przyst膮pienie pa艅stwa trzeciego do konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie os贸b w zwi膮zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Oceniaj膮c stopie艅 ochrony w pa艅stwach trzecich lub organizacjach mi臋dzynarodowych, Komisja powinna konsultowa膰 si臋 z Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych.

(105) Apart from the international commitments the third country or international organisation has entered into, the Commission should take account of obligations arising from the third country's or international organisation's participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations. In particular, the third country's accession to the Council of Europe Convention of 28聽January聽1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account. The Commission should consult the Board when assessing the level of protection in third countries or international organisations.

a) praworz膮dno艣膰, poszanowanie praw cz艂owieka i podstawowych wolno艣ci, odpowiednie ustawodawstwo 鈥 zar贸wno og贸lne, jak i sektorowe 鈥 w tym w dziedzinie bezpiecze艅stwa publicznego, obrony, bezpiecze艅stwa narodowego i prawa karnego oraz dost臋pu organ贸w publicznych do danych osobowych, a tak偶e wdra偶anie takiego ustawodawstwa, zasady ochrony danych osobowych, zasady dotycz膮ce wykonywania zawodu, 艣rodki bezpiecze艅stwa, w tym zasady dalszego przekazywania danych osobowych do kolejnego pa艅stwa trzeciego lub innej organizacji mi臋dzynarodowej, kt贸rych przestrzega si臋 w tym pa艅stwie lub w organizacji mi臋dzynarodowej, orzecznictwo, a tak偶e istnienie skutecznych i egzekwowalnych praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, kt贸rych dane osobowe s膮 przekazywane, do skutecznych administracyjnych i s膮dowych 艣rodk贸w zaskar偶enia;

(a)聽the rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms, relevant legislation, both general and sectoral, including concerning public security, defence, national security and criminal law and the access of public authorities to personal data, as well as the implementation of such legislation, data protection rules, professional rules and security measures, including rules for the onward transfer of personal data to another third country or international organisation which are complied with in that country or international organisation, case-law, as well as effective and enforceable data subject rights and effective administrative and judicial redress for the data subjects whose personal data are being transferred;

b) istnienie i skuteczne dzia艂anie co najmniej jednego niezale偶nego organu nadzorczego w pa艅stwie trzecim lub w stosunku do organizacji mi臋dzynarodowej, maj膮cego obowi膮zek zapewnia膰 i egzekwowa膰 przestrzeganie przepis贸w o ochronie danych 鈥 w tym posiadaj膮ce odpowiednie uprawnienia do egzekwowania przestrzegania przepis贸w 鈥 pomaga膰 i doradza膰 osobom, kt贸rych dane dotycz膮, w toku wykonywania przys艂uguj膮cych im praw, a tak偶e wsp贸艂pracowa膰 z organami nadzorczymi pa艅stw cz艂onkowskich; oraz

(b)聽the existence and effective functioning of one or more independent supervisory authorities in the third country or to which an international organisation is subject, with responsibility for ensuring and enforcing compliance with the data protection rules, including adequate enforcement powers, for assisting and advising the data subjects in exercising their rights and for cooperation with the supervisory authorities of the Member聽States; and

c) mi臋dzynarodowe zobowi膮zania zaci膮gni臋te przez dane pa艅stwo trzecie lub dan膮 organizacj臋 mi臋dzynarodow膮 lub inne obowi膮zki wynikaj膮ce z prawnie wi膮偶膮cych konwencji lub instrument贸w oraz z udzia艂u w systemach wielostronnych lub regionalnych, w szczeg贸lno艣ci w dziedzinie ochrony danych osobowych.

(c)聽the international commitments the third country or international organisation concerned has entered into, or other obligations arising from legally binding conventions or instruments as well as from its participation in multilateral or regional systems, in particular in relation to the protection of personal data.

3. Po dokonaniu oceny, czy stopie艅 ochrony jest odpowiedni, Komisja mo偶e w drodze aktu wykonawczego przyj膮膰 decyzj臋 stwierdzaj膮c膮, 偶e pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor lub okre艣lone sektory w tym pa艅stwie trzecim lub organizacja mi臋dzynarodowa zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony w rozumieniu ust. 2 niniejszego artyku艂u. W akcie wykonawczym przewiduje si臋 mechanizm okresowego przegl膮du 鈥 przynajmniej raz na cztery lata 鈥 podczas kt贸rego uwzgl臋dnia si臋 wszelkie maj膮ce znaczenie zmiany w pa艅stwie trzecim lub organizacji mi臋dzynarodowej. W akcie wykonawczym zostaje okre艣lony terytorialny i sektorowy zakres jego zastosowania, a gdy ma to zastosowanie wskazany zostaje organ nadzorczy lub organy nadzorcze, o kt贸rych mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artyku艂u. Akt wykonawczy zostaje przyj臋ty zgodnie z procedur膮 sprawdzaj膮c膮, o kt贸rej mowa w art. 93 ust. 2.

3. The Commission, after assessing the adequacy of the level of protection, may decide, by means of implementing act, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph聽2 of this Article. The implementing act shall provide for a mechanism for a periodic review, at least every four years, which shall take into account all relevant developments in the third country or international organisation. The implementing act shall specify its territorial and sectoral application and, where applicable, identify the supervisory authority or authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Powi膮zane teksty

4. Komisja na bie偶膮co monitoruje zmiany w pa艅stwach trzecich i organizacjach mi臋dzynarodowych mog膮ce wp艂yn膮膰 na obowi膮zywanie decyzji przyj臋tych na mocy ust. 3 niniejszego artyku艂u oraz decyzji przyj臋tych na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE.

4. The Commission shall, on an ongoing basis, monitor developments in third countries and international organisations that could affect the functioning of decisions adopted pursuant to paragraph聽3 of this Article and decisions adopted on the basis of Article聽25(6) of Directive 95/46/EC.

Motywy

(106) Komisja powinna monitorowa膰 obowi膮zywanie decyzji o stopniu ochrony w pa艅stwie trzecim, na terytorium lub w okre艣lonym sektorze w pa艅stwie trzecim lub w organizacji mi臋dzynarodowej, oraz monitorowa膰 funkcjonowanie decyzji przyj臋tych na podstawie art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE. W swoich decyzjach stwierdzaj膮cych odpowiedni stopie艅 ochrony Komisja powinna przewidzie膰 mechanizm okresowego przegl膮du ich funkcjonowania. Taki okresowy przegl膮d powinna ona przeprowadza膰 w konsultacji z danym pa艅stwem trzecim lub dan膮 organizacj膮 mi臋dzynarodow膮 i powinna w nim uwzgl臋dnia膰 wszelkie maj膮ce znaczenie zmiany w tym pa艅stwie trzecim lub tej organizacji mi臋dzynarodowej. Prowadz膮c monitorowanie i dokonuj膮c okresowych przegl膮d贸w, Komisja powinna uwzgl臋dni膰 stanowisko i wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady, a tak偶e innych odpowiednich organ贸w i 藕r贸de艂. Komisja powinna w rozs膮dnym terminie oceni膰 funkcjonowanie decyzji wspomnianego drugiego typu i przekaza膰 wszelkie odpowiednie wnioski komitetowi w rozumieniu rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 [12] ustanowionemu na mocy niniejszego rozporz膮dzenia, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(106) The Commission should monitor the functioning of decisions on the level of protection in a third country, a territory or specified sector within a third country, or an international organisation, and monitor the functioning of decisions adopted on the basis of Article聽25(6) or Article聽26(4) of Directive聽95/46/EC. In its adequacy decisions, the Commission should provide for a periodic review mechanism of their functioning. That periodic review should be conducted in consultation with the third country or international organisation in question and take into account all relevant developments in the third country or international organisation. For the purposes of monitoring and of carrying out the periodic reviews, the Commission should take into consideration the views and findings of the European Parliament and of the Council as well as of other relevant bodies and sources. The Commission should evaluate, within a reasonable time, the functioning of the latter decisions and report any relevant findings to the Committee within the meaning of Regulation (EU) No聽182/2011 of the European Parliament and of the Council聽[12]聽as established under this Regulation, to the European Parliament and to the Council.

[12] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiaj膮ce przepisy i zasady og贸lne dotycz膮ce trybu kontroli przez pa艅stwa cz艂onkowskie wykonywania uprawnie艅 wykonawczych przez Komisj臋 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC

[12] Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC

5. Je偶eli dost臋pne informacje na to wskazuj膮, w szczeg贸lno艣ci po przegl膮dzie, o kt贸rym mowa w ust. 3 niniejszego artyku艂u, Komisja przyjmuje decyzj臋 stwierdzaj膮c膮, 偶e pa艅stwo trzecie 鈥 lub terytorium lub jeden lub wi臋cej okre艣lonych sektor贸w w tym pa艅stwie trzecim 鈥 lub organizacja mi臋dzynarodowa przesta艂y zapewnia膰 odpowiedni stopie艅 ochrony w rozumieniu ust. 2 niniejszego artyku艂u, i w niezb臋dnym zakresie uchyla, zmienia lub zawiesza decyzj臋, o kt贸rej mowa w ust. 3 niniejszego artyku艂u, w drodze akt贸w wykonawczych bez mocy wstecznej. Te akty wykonawcze s膮 przyjmowane zgodnie z procedur膮 sprawdzaj膮c膮, o kt贸rej mowa w art. 93 ust. 2.

5. The Commission shall, where available information reveals, in particular following the review referred to in paragraph 3 of this Article, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph聽2 of this Article, to the extent necessary, repeal, amend or suspend the decision referred to in paragraph聽3 of this Article by means of implementing acts without retro-active effect. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article聽93(2).

Powi膮zane teksty

W nale偶ycie uzasadnionych, szczeg贸lnie pilnych przypadkach Komisja przyjmuje zgodnie z procedur膮, o kt贸rej mowa w art. 93 ust. 3 akty wykonawcze maj膮ce natychmiastowe zastosowanie.

On duly justified imperative grounds of urgency, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article聽93(3).

Powi膮zane teksty

6. Komisja podejmuje konsultacje z pa艅stwem trzecim lub organizacj膮 mi臋dzynarodow膮 w celu zaradzenia sytuacji b臋d膮cej przyczyn膮 decyzji przyj臋tej na mocy ust. 5.

6. The Commission shall enter into consultations with the third country or international organisation with a view to remedying the situation giving rise to the decision made pursuant to paragraph聽5.

Motywy

(107) Komisja mo偶e uzna膰, 偶e pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor w pa艅stwie trzecim, lub organizacja mi臋dzynarodowa przesta艂y zapewnia膰 odpowiedni stopie艅 ochrony danych. W zwi膮zku z tym przekazywanie danych osobowych do tego pa艅stwa trzeciego lub tej organizacji mi臋dzynarodowej powinno zosta膰 zakazane, chyba 偶e spe艂nione s膮 wymogi niniejszego rozporz膮dzenia dotycz膮ce przekazywania z zastrze偶eniem odpowiednich zabezpiecze艅, w tym wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych oraz wyj膮tk贸w w odniesieniu do szczeg贸lnych sytuacji. W takim przypadku nale偶y przewidzie膰 konsultacje mi臋dzy Komisj膮 a takimi pa艅stwami trzecimi lub organizacjami mi臋dzynarodowymi. Komisja powinna niezw艂ocznie poinformowa膰 to pa艅stwo trzecie lub t臋 organizacj臋 mi臋dzynarodow膮 o powodach oraz podj膮膰 z nimi konsultacje w celu rozwi膮zania sytuacji.

(107) The Commission may recognise that a third country, a territory or a specified sector within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of data protection. Consequently the transfer of personal data to that third country or international organisation should be prohibited, unless the requirements in this Regulation relating to transfers subject to appropriate safeguards, including binding corporate rules, and derogations for specific situations are fulfilled. In that case, provision should be made for consultations between the Commission and such third countries or international organisations. The Commission should, in a timely manner, inform the third country or international organisation of the reasons and enter into consultations with it in order to remedy the situation.

7. Decyzja przyj臋ta na mocy ust. 5 niniejszego artyku艂u pozostaje bez uszczerbku dla przekazywania danych osobowych do danego pa艅stwa trzeciego, terytorium lub okre艣lonego sektora lub okre艣lonych sektor贸w w tym pa艅stwie trzecim lub do danej organizacji mi臋dzynarodowej na mocy art. 46鈥49.

7. A decision pursuant to paragraph聽5 of this Article is without prejudice to transfers of personal data to the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question pursuant to Articles聽46 to 49.

Powi膮zane teksty

8. Komisja publikuje w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej i na swojej stronie internetowej wykaz pa艅stw trzecich, terytori贸w i okre艣lonych sektor贸w w pa艅stwie trzecim oraz organizacji mi臋dzynarodowych, co do kt贸rych przyj臋艂a decyzj臋 stwierdzaj膮c膮 odpowiedni stopie艅 ochrony lub jego brak.

8. The Commission shall publish in the聽Official Journal of the European Union聽and on its website a list of the third countries, territories and specified sectors within a third country and international organisations for which it has decided that an adequate level of protection is or is no longer ensured.

9. Decyzje przyj臋te przez Komisj臋 na mocy art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE pozostaj膮 w mocy do czasu ich zmiany, zast膮pienia lub uchylenia decyzj膮 Komisji przyj臋t膮 zgodnie z ust. 3 lub 5 niniejszego artyku艂u.

9. Decisions adopted by the Commission on the basis of Article聽25(6) of Directive聽95/46/EC shall remain in force until amended, replaced or repealed by a Commission Decision adopted in accordance with paragraph聽3 or 5 of this Article.

ISO 27701 Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 45 GDPR:

7.5.1 Identify basis for PII transfer between jurisdictions

Control

The organization should identify and document the relevant basis for transfers of PII between jurisdictions.

Implementation guidance

PII transfer can be subject to legislation and/or regulation depending on the jurisdiction or international organization to which data is to be transferred (and from where it originates).


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

Motywy

(103) Komisja mo偶e stwierdzi膰 ze skutkiem dla ca艂ej Unii, 偶e pa艅stwo trzecie 鈥 lub terytorium lub okre艣lony sektor w pa艅stwie trzecim 鈥 lub organizacja mi臋dzynarodowa zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych, gwarantuj膮c tym samym pewno艣膰 i jednolito艣膰 prawn膮 w ca艂ej Unii w odniesieniu do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych, kt贸re zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce taki stopie艅 ochrony. W takich przypadkach przekazywanie danych osobowych do tego pa艅stwa trzeciego lub tej organizacji mi臋dzynarodowej mo偶e si臋 odbywa膰 bez potrzeby uzyskania dodatkowego zezwolenia. Komisja mo偶e tak偶e zdecydowa膰, wcze艣niej informuj膮c o tym pa艅stwo trzecie lub organizacj臋 mi臋dzynarodow膮 i przedstawiaj膮c im uzasadnienie, o cofni臋ciu takiej decyzji.

(103) The Commission may decide with effect for the entire Union that a third country, a territory or specified sector within a third country, or an international organisation, offers an adequate level of data protection, thus providing legal certainty and uniformity throughout the Union as regards the third country or international organisation which is considered to provide such level of protection. In such cases, transfers of personal data to that third country or international organisation may take place without the need to obtain any further authorisation. The Commission may also decide, having given notice and a full statement setting out the reasons to the third country or international organisation, to revoke such a decision.

(104) Zgodnie z podstawowymi warto艣ciami, na kt贸rych opiera si臋 Unia, w szczeg贸lno艣ci z ochron膮 praw cz艂owieka, Komisja powinna w swojej ocenie pa艅stwa trzeciego lub terytorium lub okre艣lonego sektora w pa艅stwie trzecim wzi膮膰 pod uwag臋 spos贸b, w jaki dane pa艅stwo trzecie przestrzega praworz膮dno艣ci, dost臋pu do wymiaru sprawiedliwo艣ci oraz mi臋dzynarodowych norm i standard贸w ochrony praw cz艂owieka, jego prawo og贸lne i sektorowe, w tym ustawodawstwo dotycz膮ce bezpiecze艅stwa publicznego, obrony, bezpiecze艅stwa narodowego i porz膮dku publicznego, a tak偶e prawo karne. Przy przyjmowaniu decyzji stwierdzaj膮cych odpowiedni stopie艅 ochrony w odniesieniu do terytorium lub w okre艣lonego sektora w pa艅stwie trzecim, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 jasne i obiektywne kryteria, takie jak konkretne czynno艣ci przetwarzania, zakres maj膮cych zastosowanie standard贸w prawnych i ustawodawstwo obowi膮zuj膮ce w danym pa艅stwie trzecim. Pa艅stwo trzecie powinno dawa膰 gwarancje zapewniaj膮ce odpowiedni stopie艅 ochrony, zasadniczo odpowiadaj膮cy stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii, w szczeg贸lno艣ci w przypadkach, gdy dane osobowe s膮 przetwarzane w jednym szczeg贸lnym sektorze lub wi臋kszej ich liczbie. Pa艅stwo trzecie powinno w szczeg贸lno艣ci zapewni膰 skuteczny niezale偶ny nadz贸r nad ochron膮 danych oraz powinno przewidzie膰 mechanizmy wsp贸艂pracy z organami ochrony danych pa艅stw cz艂onkowskich, a osoby, kt贸rych dane dotycz膮, powinny uzyska膰 skuteczne i egzekwowalne prawa oraz skuteczne administracyjne i s膮dowe 艣rodki zaskar偶enia.

(104) In line with the fundamental values on which the Union is founded, in particular the protection of human rights, the Commission should, in its assessment of the third country, or of a territory or specified sector within a third country, take into account how a particular third country respects the rule of law, access to justice as well as international human rights norms and standards and its general and sectoral law, including legislation concerning public security, defence and national security as well as public order and criminal law. The adoption of an adequacy decision with regard to a territory or a specified sector in a third country should take into account clear and objective criteria, such as specific processing activities and the scope of applicable legal standards and legislation in force in the third country. The third country should offer guarantees ensuring an adequate level of protection essentially equivalent to that ensured within the Union, in particular where personal data are processed in one or several specific sectors. In particular, the third country should ensure effective independent data protection supervision and should provide for cooperation mechanisms with the Member States' data protection authorities, and the data subjects should be provided with effective and enforceable rights and effective administrative and judicial redress.

(105) Pozazobowi膮zaniami mi臋dzynarodowymipa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej, Komisja powinna bra膰 pod uwag臋 obowi膮zki wynikaj膮ce z udzia艂u pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej w systemach wielostronnych lub regionalnych, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a tak偶e realizacj臋 takich obowi膮zk贸w. W szczeg贸lno艣ci powinna wzi膮膰 pod uwag臋 przyst膮pienie pa艅stwa trzeciego do konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie os贸b w zwi膮zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Oceniaj膮c stopie艅 ochrony w pa艅stwach trzecich lub organizacjach mi臋dzynarodowych, Komisja powinna konsultowa膰 si臋 z Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych.

(105) Apart from the international commitments the third country or international organisation has entered into, the Commission should take account of obligations arising from the third country's or international organisation's participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations. In particular, the third country's accession to the Council of Europe Convention of 28聽January聽1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account. The Commission should consult the Board when assessing the level of protection in third countries or international organisations.

(106) Komisja powinna monitorowa膰 obowi膮zywanie decyzji o stopniu ochrony w pa艅stwie trzecim, na terytorium lub w okre艣lonym sektorze w pa艅stwie trzecim lub w organizacji mi臋dzynarodowej, oraz monitorowa膰 funkcjonowanie decyzji przyj臋tych na podstawie art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE. W swoich decyzjach stwierdzaj膮cych odpowiedni stopie艅 ochrony Komisja powinna przewidzie膰 mechanizm okresowego przegl膮du ich funkcjonowania. Taki okresowy przegl膮d powinna ona przeprowadza膰 w konsultacji z danym pa艅stwem trzecim lub dan膮 organizacj膮 mi臋dzynarodow膮 i powinna w nim uwzgl臋dnia膰 wszelkie maj膮ce znaczenie zmiany w tym pa艅stwie trzecim lub tej organizacji mi臋dzynarodowej. Prowadz膮c monitorowanie i dokonuj膮c okresowych przegl膮d贸w, Komisja powinna uwzgl臋dni膰 stanowisko i wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady, a tak偶e innych odpowiednich organ贸w i 藕r贸de艂. Komisja powinna w rozs膮dnym terminie oceni膰 funkcjonowanie decyzji wspomnianego drugiego typu i przekaza膰 wszelkie odpowiednie wnioski komitetowi w rozumieniu rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 [12] ustanowionemu na mocy niniejszego rozporz膮dzenia, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(106) The Commission should monitor the functioning of decisions on the level of protection in a third country, a territory or specified sector within a third country, or an international organisation, and monitor the functioning of decisions adopted on the basis of Article聽25(6) or Article聽26(4) of Directive聽95/46/EC. In its adequacy decisions, the Commission should provide for a periodic review mechanism of their functioning. That periodic review should be conducted in consultation with the third country or international organisation in question and take into account all relevant developments in the third country or international organisation. For the purposes of monitoring and of carrying out the periodic reviews, the Commission should take into consideration the views and findings of the European Parliament and of the Council as well as of other relevant bodies and sources. The Commission should evaluate, within a reasonable time, the functioning of the latter decisions and report any relevant findings to the Committee within the meaning of Regulation (EU) No聽182/2011 of the European Parliament and of the Council聽[12]聽as established under this Regulation, to the European Parliament and to the Council.

[12] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiaj膮ce przepisy i zasady og贸lne dotycz膮ce trybu kontroli przez pa艅stwa cz艂onkowskie wykonywania uprawnie艅 wykonawczych przez Komisj臋 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC

[12] Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC

(107) Komisja mo偶e uzna膰, 偶e pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor w pa艅stwie trzecim, lub organizacja mi臋dzynarodowa przesta艂y zapewnia膰 odpowiedni stopie艅 ochrony danych. W zwi膮zku z tym przekazywanie danych osobowych do tego pa艅stwa trzeciego lub tej organizacji mi臋dzynarodowej powinno zosta膰 zakazane, chyba 偶e spe艂nione s膮 wymogi niniejszego rozporz膮dzenia dotycz膮ce przekazywania z zastrze偶eniem odpowiednich zabezpiecze艅, w tym wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych oraz wyj膮tk贸w w odniesieniu do szczeg贸lnych sytuacji. W takim przypadku nale偶y przewidzie膰 konsultacje mi臋dzy Komisj膮 a takimi pa艅stwami trzecimi lub organizacjami mi臋dzynarodowymi. Komisja powinna niezw艂ocznie poinformowa膰 to pa艅stwo trzecie lub t臋 organizacj臋 mi臋dzynarodow膮 o powodach oraz podj膮膰 z nimi konsultacje w celu rozwi膮zania sytuacji.

(107) The Commission may recognise that a third country, a territory or a specified sector within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of data protection. Consequently the transfer of personal data to that third country or international organisation should be prohibited, unless the requirements in this Regulation relating to transfers subject to appropriate safeguards, including binding corporate rules, and derogations for specific situations are fulfilled. In that case, provision should be made for consultations between the Commission and such third countries or international organisations. The Commission should, in a timely manner, inform the third country or international organisation of the reasons and enter into consultations with it in order to remedy the situation.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]