Spis treści
RODO > Artykuł 73. Przewodniczący
Ściągnij PDF

Artykuł 73 RODO. Przewodniczący

Article 73 GDPR. Chair

1. Europejska Rada Ochrony Danych wybiera zwykłą większością głosów spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie powtórzona.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.