Spis treści
RODO > Artykuł 72. Procedura
Ściągnij PDF

Artykuł 72 RODO. Procedura

Article 72 GDPR. Procedure

1. Europejska Rada Ochrony Danych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków, o ile niniejsze rozporządzenie nie przewiduje inaczej.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje swój regulamin wewnętrzny większością dwóch trzecich głosów swoich członków i określa swoje zasady działania.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.