Nawigacja
RODO > Artyku艂 14. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w spos贸b inny ni偶 od osoby, kt贸rej dane dotycz膮
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 14 RODO. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w spos贸b inny ni偶 od osoby, kt贸rej dane dotycz膮

Article 14 GDPR. Information to be provided where personal data have not been obtained from the data subject

1. Je偶eli danych osobowych nie pozyskano od osoby, kt贸rej dane dotycz膮, administrator podaje osobie, kt贸rej dane dotycz膮, nast臋puj膮ce informacje:

1. Where personal data have not been obtained from the data subject, the controller shall provide the data subject with the following information:

a) swoj膮 to偶samo艣膰 i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, to偶samo艣膰 i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

(a)聽the identity and the contact details of the controller and, where applicable, of the controller’s representative;

b) gdy ma to zastosowanie 鈥 dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

(b)聽the contact details of the data protection officer, where applicable;

c) cele przetwarzania, do kt贸rych maj膮 pos艂u偶y膰 dane osobowe, oraz podstaw臋 prawn膮 przetwarzania;

(c)聽the purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis for the processing;

d) kategorie odno艣nych danych osobowych;

(d)聽the categories of personal data concerned;

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorc贸w, je偶eli istniej膮;

(e)聽the recipients or categories of recipients of the personal data, if any;

f) gdy ma to zastosowanie 鈥 informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w pa艅stwie trzecim lub organizacji mi臋dzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisj臋 odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o kt贸rym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiank臋 o odpowiednich lub w艂a艣ciwych zabezpieczeniach oraz o mo偶liwo艣ciach uzyskania kopii danych lub o miejscu udost臋pnienia danych.

(f)聽where applicable, that the controller intends to transfer personal data to a recipient in a third country or international organisation and the existence or absence of an adequacy decision by the Commission, or in the case of transfers referred to in Article聽46 or 47, or the second subparagraph of Article 49(1), reference to the appropriate or suitable safeguards and the means to obtain a copy of them or where they have been made available.

Powi膮zane teksty

2. Poza informacjami, o kt贸rych mowa w ust. 1, administrator podaje osobie, kt贸rej dane dotycz膮, nast臋puj膮ce informacje niezb臋dne do zapewnienia rzetelno艣ci i przejrzysto艣ci przetwarzania wobec osoby, kt贸rej dane dotycz膮:

2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the controller shall provide the data subject with the following information necessary to ensure fair and transparent processing in respect of the data subject:

Powi膮zane teksty

a) okres, przez kt贸ry dane osobowe b臋d膮 przechowywane, a gdy nie jest to mo偶liwe, kryteria ustalania tego okresu;

(a)聽the period for which the personal data will be stored, or if that is not possible, the criteria used to determine that period;

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 14(2)(a) GDPR:

7.4.7 Retention

Control

The organization should not retain PII for longer than is necessary for the purposes for which the PII is processed.

Implementation guidance

The organization should develop and maintain retention schedules for information it retains, taking into account the requirement to retain PII for no longer than is necessary.


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

b) je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 鈥 prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮;

(b)聽where the processing is based on point (f) of Article 6(1), the legitimate interests pursued by the controller or by a third party;

Powi膮zane teksty

c) informacje o prawie do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych osoby, kt贸rej dane dotycz膮, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e o prawie do przenoszenia danych;

(c)聽the existence of the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject and to object to processing as well as the right to data portability;

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraphs to article 14(2)(c) GDPR:

7.3.5 Providing mechanism to object to PII processing

Control

The organization should provide a mechanism for PII principals to object to the processing of their PII.

Implementation guidance

Some jurisdictions provide PII principals with a right to object to the processing of their PII.


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

d) je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) 鈥 informacje o prawie do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;

(d)聽where processing is based on point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2), the existence of the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 14(2)(d) GDPR:

7.3.4 Providing mechanism to modify or withdraw consent

Control

The organization should provide a mechanism for PII principals to modify or withdraw their consent.

Implementation guidance

The organization should inform PII principals of their rights related to withdrawing consent (which may vary by jurisdiction) at any time, and provide the mechanism to do so.


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

Powi膮zane teksty

e) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(e)聽the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

f) 藕r贸d艂o pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie 鈥 czy pochodz膮 one ze 藕r贸de艂 publicznie dost臋pnych;

(f)聽from which source the personal data originate, and if applicable, whether it came from publicly accessible sources;

g) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz 鈥 przynajmniej w tych przypadkach 鈥 istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak偶e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

(g)聽the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article聽22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 14(2)(g) GDPR:

7.3.10 Automated decision making

Control

The organization should identify and address obligations, including legal obligations, to the PII principals resulting from decisions made by the organization which are related to the PII principal based solely on automated processing of PII.


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

Powi膮zane teksty

3. Informacje, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, administrator podaje:

3. The controller shall provide the information referred to in paragraphs 1 and 2:

a) w rozs膮dnym terminie po pozyskaniu danych osobowych 鈥 najp贸藕niej w ci膮gu miesi膮ca 鈥 maj膮c na uwadze konkretne okoliczno艣ci przetwarzania danych osobowych;

(a)聽within a reasonable period after obtaining the personal data, but at the latest within one month, having regard to the specific circumstances in which the personal data are processed;

b) je偶eli dane osobowe maj膮 by膰 stosowane do komunikacji z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 鈥 najp贸藕niej przy pierwszej takiej komunikacji z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮; lub

(b)聽if the personal data are to be used for communication with the data subject, at the latest at the time of the first communication to that data subject; or

c) je偶eli planuje si臋 ujawni膰 dane osobowe innemu odbiorcy 鈥 najp贸藕niej przy ich pierwszym ujawnieniu.

(c)聽if a disclosure to another recipient is envisaged, at the latest when the personal data are first disclosed.

4. Je偶eli administrator planuje dalej przetwarza膰 dane osobowe w celu innym ni偶 cel, w kt贸rym te dane zosta艂y pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o kt贸rych mowa w ust. 2.

4. Where the controller intends to further process the personal data for a purpose other than that for which the personal data were obtained, the controller shall provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and with any relevant further information as referred to in paragraph聽2.

5. Ust. 1鈥 4 nie maj膮 zastosowania, gdy 鈥 i w zakresie, w jakim:

5. Paragraphs 1 to 4 shall not apply where and insofar as:

a) osoba, kt贸rej dane dotycz膮, dysponuje ju偶 tymi informacjami;

(a)聽the data subject already has the information;

b) udzielenie takich informacji okazuje si臋 niemo偶liwe lub wymaga艂oby niewsp贸艂miernie du偶ego wysi艂ku; w szczeg贸lno艣ci w przypadku przetwarzania do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych, z zastrze偶eniem warunk贸w i zabezpiecze艅, o kt贸rych mowa w art. 89 ust. 1, lub o ile obowi膮zek, o kt贸rym mowa w ust. 1 niniejszego artyku艂u, mo偶e uniemo偶liwi膰 lub powa偶nie utrudni膰 realizacj臋 cel贸w takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie 艣rodki, by chroni膰 prawa i wolno艣ci oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w tym udost臋pnia informacje publicznie;

(b)聽the provision of such information proves impossible or would involve a disproportionate effort, in particular for processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, subject to the conditions and safeguards referred to in Article 89(1) or in so far as the obligation referred to in paragraph聽1 of this Article is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing. In such cases the controller shall take appropriate measures to protect the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, including making the information publicly available;

Powi膮zane teksty

c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyra藕nie uregulowane prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator, przewiduj膮cym odpowiednie 艣rodki chroni膮ce prawnie uzasadnione interesy osoby, kt贸rej dane dotycz膮; lub

(c)聽obtaining or disclosure is expressly laid down by Union or Member聽State law to which the controller is subject and which provides appropriate measures to protect the data subject’s legitimate interests; or

Powi膮zane teksty

d) dane osobowe musz膮 pozosta膰 poufne zgodnie z obowi膮zkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, w tym ustawowym obowi膮zkiem zachowania tajemnicy.

(d)聽where the personal data must remain confidential subject to an obligation of professional secrecy regulated by Union or Member聽State law, including a statutory obligation of secrecy.

Komentarz eksperta ISO 27701 Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Komentarz eksperta

(EN) To facilitate the work of our consultants, we have collected all the requirements and information that have to be mentioned and created a convenient checklist. Next to each paragraph, we have placed links to specific GDPR articles and guidelines. We grouped all the information into 7 sections:

  • Controller鈥檚 identity
  • Purpose and lawful basis for processing
  • Personal data
  • Transfers of data to third countries
  • Rights
  • Changes (in privacy notices)
  • Form (of information provided)

It looks like this:


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

(EN) Author
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant

(EN)

Data Subject Request Letter Sample

Concern: Request of information regarding my personal data

Dear Madam, Dear Sir,

I have a right to be informed, under Article 14 of the General Data Protection Regulation (GDPR), about personal data concerning me that you are processing and that you obtained from any other sources than me鈥


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 14 GDPR:

7.3.2 Determining information for PII principals

Control

The organization should determine and document the information to be provided to PII principals regarding the processing of their PII and the timing of such a provision.

Implementation guidance

The organization should determine the legal, regulatory and/or business requirements for when information is to be provided to the PII principal (e.g. prior to processing, within a certain time from when it is requested, etc.) and for the type of information to be provided.


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]