Nawigacja
RODO > Artyku艂 60. Wsp贸艂praca miedzy wiod膮cym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 60 RODO. Wsp贸艂praca miedzy wiod膮cym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy

Article 60 GDPR. Cooperation between the lead supervisory authority and the other supervisory authorities concerned

1. Wiod膮cy organ nadzorczy wsp贸艂pracuje z innymi organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy, zgodnie z niniejszym artyku艂em w celu osi膮gni臋cia porozumienia. Wiod膮cy organ nadzorczy i organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, wymieniaj膮 si臋 wszelkimi stosownymi informacjami.

1. The lead supervisory authority shall cooperate with the other supervisory authorities concerned in accordance with this Article in an endeavour to reach consensus. The lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned shall exchange all relevant information with each other.

2. Wiod膮cy organ nadzorczy mo偶e w dowolnym momencie zwr贸ci膰 si臋 do innych organ贸w nadzorczych, kt贸rych sprawa dotyczy, o wzajemn膮 pomoc zgodnie z art. 61 i mo偶e prowadzi膰 wsp贸lne operacje zgodnie z art. 62, w szczeg贸lno艣ci w celu przeprowadzenia post臋powania lub monitorowania wdra偶ania 艣rodka dotycz膮cego administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego posiadaj膮cego jednostk臋 organizacyjn膮 w innym pa艅stwie cz艂onkowskim.

2. The lead supervisory authority may request at any time other supervisory authorities concerned to provide mutual assistance pursuant to Article 61 and may conduct joint operations pursuant to Article 62, in particular for carrying out investigations or for monitoring the implementation of a measure concerning a controller or processor established in another Member State.

Powi膮zane teksty

3. Wiod膮cy organ nadzorczy niezw艂ocznie przekazuje innym organom nadzorczym, kt贸rych sprawa dotyczy, stosowne informacje dotycz膮ce danej sprawy. Niezw艂ocznie przedk艂ada innym organom, kt贸rych sprawa dotyczy, nadzorczym projekt decyzji w celu uzyskania ich opinii i nale偶ytego uwzgl臋dnienia ich uwag.

3. The lead supervisory authority shall, without delay, communicate the relevant information on the matter to the other supervisory authorities concerned. It shall without delay submit a draft decision to the other supervisory authorities concerned for their opinion and take due account of their views.

4. Je偶eli w terminie czterech tygodni od otrzymania wniosku o opini臋 zgodnie z ust. 3 niniejszego artyku艂u inny organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, zg艂osi maj膮cy znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji, wiod膮cy organ nadzorczy 鈥 je偶eli nie przychyla si臋 do maj膮cego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu lub s膮dzi, 偶e sprzeciw nie ma znaczenia dla sprawy lub nie jest uzasadniony 鈥損rzekazuje spraw臋 w ramach mechanizmu sp贸jno艣ci, o kt贸rym mowa w art. 63.

4. Where any of the other supervisory authorities concerned within a period of four weeks after having been consulted in accordance with paragraph 3 of this Article, expresses a relevant and reasoned objection to the draft decision, the lead supervisory authority shall, if it does not follow the relevant and reasoned objection or is of the opinion that the objection is not relevant or reasoned, submit the matter to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Powi膮zane teksty

5. Je偶eli wiod膮cy organ nadzorczy zamierza przychyli膰 si臋 do zg艂oszonego maj膮cego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, przedk艂ada innym organom nadzorczym, kt贸rych sprawa dotyczy, zmieniony projekt decyzji w celu uzyskania ich opinii. Zmieniony projekt decyzji jest poddawany procedurze, o kt贸rej mowa w ust. 4, w terminie dw贸ch tygodni.

5. Where the lead supervisory authority intends to follow the relevant and reasoned objection made, it shall submit to the other supervisory authorities concerned a revised draft decision for their opinion. That revised draft decision shall be subject to the procedure referred to in paragraph聽4 within a period of two weeks.

6. Je偶eli w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 4 i 5, 偶aden inny organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, nie zg艂osi sprzeciwu wobec projektu decyzji przed艂o偶onego przez wiod膮cy organ nadzorczy, uznaje si臋, 偶e wiod膮cy organ nadzorczy i organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, porozumia艂y si臋 w sprawie projektu decyzji i s膮 ni膮 zwi膮zane.

6. Where none of the other supervisory authorities concerned has objected to the draft decision submitted by the lead supervisory authority within the period referred to in paragraphs聽4 and 5, the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned shall be deemed to be in agreement with that draft decision and shall be bound by it.

7. Wiod膮cy organ nadzorczy przyjmuje decyzj臋 i dor臋cza j膮 odpowiednio g艂贸wnej lub pojedynczej jednostce organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego oraz informuje o decyzji inne organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, i Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych, do艂膮czaj膮c streszczenie stanu faktycznego i powod贸w decyzji. Organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, informuje skar偶膮cego o decyzji.

7. The lead supervisory authority shall adopt and notify the decision to the main establishment or single establishment of the controller or processor, as the case may be and inform the other supervisory authorities concerned and the Board of the decision in question, including a summary of the relevant facts and grounds. The supervisory authority with which a complaint has been lodged shall inform the complainant on the decision.

ISO 27701
Powi膮zane teksty

8. W drodze wyj膮tku od ust. 7, je偶eli skarga zostaje oddalona lub odrzucona, organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, przyjmuje decyzj臋 i dor臋cza j膮 skar偶膮cemu oraz informuje o niej administratora.

8. By derogation from paragraph 7, where a complaint is dismissed or rejected, the supervisory authority with which the complaint was lodged shall adopt the decision and notify it to the complainant and shall inform the controller thereof.

9. Je偶eli wiod膮cy organ nadzorczy i organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, porozumia艂y si臋 co do oddalenia lub odrzucenia cz臋艣ci skargi oraz co do podj臋cia dzia艂a艅 wzgl臋dem innych cz臋艣ci tej skargi, dla ka偶dej z tych cz臋艣ci przyjmuje si臋 odr臋bn膮 decyzj臋. Wiod膮cy organ nadzorczy przyjmuje decyzj臋 w sprawie cz臋艣ci dotycz膮cej dzia艂a艅 wzgl臋dem administratora i dor臋cza j膮 g艂贸wnej lub pojedynczej jednostce organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego na terytorium swojego pa艅stwa cz艂onkowskiego i informuje o niej skar偶膮cego, a organ nadzorczy skar偶膮cego przyjmuje decyzj臋 w sprawie cz臋艣ci dotycz膮cej oddalenia lub odrzucenia tej skargi, dor臋cza j膮 skar偶膮cemu oraz informuje o niej administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy.

9. Where the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned agree to dismiss or reject parts of a complaint and to act on other parts of that complaint, a separate decision shall be adopted for each of those parts of the matter. The lead supervisory authority shall adopt the decision for the part concerning actions in relation to the controller, shall notify it to the main establishment or single establishment of the controller or processor on the territory of its Member State and shall inform the complainant thereof, while the supervisory authority of the complainant shall adopt the decision for the part concerning dismissal or rejection of that complaint, and shall notify it to that complainant and shall inform the controller or processor thereof.

10. Po dor臋czeniu administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu decyzji wiod膮cego organu nadzorczego zgodnie z ust. 7 i 9, podejmuj膮 oni niezb臋dne dzia艂ania, by zastosowa膰 si臋 do tej decyzji, je偶eli chodzi o czynno艣ci przetwarzania w ramach wszystkich swoich jednostek organizacyjnych w Unii. Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy zawiadamiaj膮 wiod膮cy organ nadzorczy o dzia艂aniach podj臋tych w celu zastosowania si臋 do decyzji, ten za艣 informuje o nich inne organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy.

10. After being notified of the decision of the lead supervisory authority pursuant to paragraphs 7 and 9, the controller or processor shall take the necessary measures to ensure compliance with the decision as regards processing activities in the context of all its establishments in the Union. The controller or processor shall notify the measures taken for complying with the decision to the lead supervisory authority, which shall inform the other supervisory authorities concerned.

11. Je偶eli w wyj膮tkowych okoliczno艣ciach organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, ma powody s膮dzi膰, 偶e istnieje pilna potrzeba podj臋cia dzia艂a艅 w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, zastosowanie ma tryb pilny, o kt贸rym mowa w art. 66.

11. Where, in exceptional circumstances, a supervisory authority concerned has reasons to consider that there is an urgent need to act in order to protect the interests of data subjects, the urgency procedure referred to in Article 66 shall apply.

12. Wiod膮cy organ nadzorczy i inne organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, dostarczaj膮 sobie nawzajem informacji wymaganych na mocy niniejszego artyku艂u drog膮 elektroniczn膮 w standardowym formacie.

12. The lead supervisory authority and the other supervisory authorities concerned shall supply the information required under this Article to each other by electronic means, using a standardised format.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(124) Je偶eli przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 w ramach dzia艂alno艣ci jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego w Unii, a administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy posiadaj膮 jednostki organizacyjne w wi臋cej ni偶 jednym pa艅stwie cz艂onkowskim lub je偶eli przetwarzanie, kt贸re odbywa si臋 w ramach dzia艂alno艣ci pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego w Unii, znacznie wp艂ywa lub mo偶e znacznie wp艂yn膮膰 na osoby, kt贸rych dane dotycz膮, w wi臋cej ni偶 jednym pa艅stwie cz艂onkowskim, organem wiod膮cym powinien by膰 organ nadzorczy g艂贸wnej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego lub pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego. Powinien on wsp贸艂pracowa膰 z innymi organami, kt贸rych sprawa dotyczy, z uwagi na to, 偶e administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy maj膮 jednostk臋 organizacyjn膮 na terytorium ich pa艅stwa cz艂onkowskiego, 偶e odnotowuje si臋 znaczny wp艂yw na osoby, kt贸rych dane dotycz膮, maj膮ce miejsce zamieszkania na tym terytorium lub 偶e wniesiono do tych organ贸w skarg臋. Tak偶e w przypadkach, gdy skarg臋 wnios艂a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, niemaj膮ca miejsca zamieszkania w tym pa艅stwie cz艂onkowskim, organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, powinien by膰 uznawany za organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy. W ramach zadania, kt贸rym jest wydawanie wytycznych co do stosowania niniejszego rozporz膮dzenia, Europejska Rada Ochrony Danych powinna mie膰 mo偶liwo艣膰 wydawania wytycznych w szczeg贸lno艣ci w sprawie kryteri贸w, kt贸re nale偶y uwzgl臋dni膰, by stwierdzi膰, czy dane przetwarzanie znacznie wp艂ywa na osoby, kt贸rych dane dotycz膮, w wi臋cej ni偶 jednym pa艅stwie cz艂onkowskim, oraz w sprawie tego, czym jest maj膮cy znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw.

(124) Where the processing of personal data takes place in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union and the controller or processor is established in more than one Member聽State, or where processing taking place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State, the supervisory authority for the main establishment of the controller or processor or for the single establishment of the controller or processor should act as lead authority. It should cooperate with the other authorities concerned, because the controller or processor has an establishment on the territory of their Member State, because data subjects residing on their territory are substantially affected, or because a complaint has been lodged with them. Also where a data subject not residing in that Member聽State has lodged a complaint, the supervisory authority with which such complaint has been lodged should also be a supervisory authority concerned. Within its tasks to issue guidelines on any question covering the application of this Regulation, the Board should be able to issue guidelines in particular on the criteria to be taken into account in order to ascertain whether the processing in question substantially affects data subjects in more than one Member聽State and on what constitutes a relevant and reasoned objection.

(125) Wiod膮cy organ nadzorczy powinien by膰 w艂a艣ciwy do przyjmowania wi膮偶膮cych decyzji co do 艣rodk贸w wdra偶aj膮cych uprawnienia powierzone mu zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem. Organ nadzorczy sprawuj膮cy funkcj臋 organu wiod膮cego powinien 艣ci艣le anga偶owa膰 w proces decyzyjny organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, i powinien go z nimi koordynowa膰. Je偶eli na mocy decyzji skarga osoby, kt贸rej dane dotycz膮, ma zosta膰 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci odrzucona, decyzj臋 t臋 powinien przyjmowa膰 organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋.

(125) The lead authority should be competent to adopt binding decisions regarding measures applying the powers conferred on it in accordance with this Regulation. In its capacity as lead authority, the supervisory authority should closely involve and coordinate the supervisory authorities concerned in the decision-making process. Where the decision is to reject the complaint by the data subject in whole or in part, that decision should be adopted by the supervisory authority with which the complaint has been lodged.

(126) Decyzja powinna by膰 uzgadniana wsp贸lnie przez wiod膮cy organ nadzorczy i organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, powinna by膰 skierowana do g艂贸wnej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego i powinna by膰 wi膮偶膮ca dla administratora i podmiotu przetwarzaj膮cego. Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinien zastosowa膰 wszelkie niezb臋dne 艣rodki, by zapewni膰 zgodno艣膰 z niniejszym rozporz膮dzeniem i zastosowa膰 si臋 do decyzji dor臋czonej przez wiod膮cy organ nadzorczy g艂贸wnej jednstce organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego w odniesieniu do czynno艣ci przetwarzania w Unii.

(126) The decision should be agreed jointly by the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned and should be directed towards the main or single establishment of the controller or processor and be binding on the controller and processor. The controller or processor should take the necessary measures to ensure compliance with this Regulation and the implementation of the decision notified by the lead supervisory authority to the main establishment of the controller or processor as regards the processing activities in the Union.

(127) Ka偶dy organ nadzorczy niepe艂ni膮cy funkcji wiod膮cego organu nadzorczego powinien by膰 w艂a艣ciwy w sprawach lokalnych, gdy administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy posiadaj膮 jednostki organizacyjne w wi臋cej ni偶 jednym pa艅stwie cz艂onkowskim, ale przedmiot danego przetwarzania dotyczy wy艂膮cznie przetwarzania prowadzonego w pojedynczym pa艅stwie cz艂onkowskim i wy艂膮cznie os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w tym pojedynczym pa艅stwie cz艂onkowskim, na przyk艂ad gdy chodzi o przetwarzanie danych osobowych pracownik贸w w szczeg贸艂owym kontek艣cie zatrudnienia w pa艅stwie cz艂onkowskim. W takim przypadku organ nadzorczy powinien niezw艂ocznie poinformowa膰 o sprawie wiod膮cy organ nadzorczy. Po otrzymaniu informacji wiod膮cy organ nadzorczy powinien postanowi膰, czy zajmie si臋 dan膮 spraw膮 zgodnie z przepisami niniejszego rozporz膮dzenia dotycz膮cymi wsp贸艂pracy mi臋dzy wiod膮cym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy (鈥瀖echanizm kompleksowej wsp贸艂pracy鈥), czy te偶 powinien si臋 ni膮 zaj膮膰 na szczeblu lokalnym organ nadzorczy, kt贸ry o niej poinformowa艂. Podejmuj膮c decyzj臋, czy zaj膮膰 si臋 spraw膮, wiod膮cy organ nadzorczy powinien uwzgl臋dni膰, czy w pa艅stwie cz艂onkowskim, kt贸rego organ nadzorczy przekaza艂 mu informacje, znajduje si臋 jednostka organizacyjna administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego 鈥 aby zapewni膰 skuteczne wykonanie decyzji wzgl臋dem administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego. Je偶eli wiod膮cy organ nadzorczy postanowi zaj膮膰 si臋 dan膮 spraw膮, organ nadzorczy, kt贸ry przekaza艂 mu informacje, powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 przed艂o偶enia projektu decyzji, kt贸r膮 wiod膮cy organ nadzorczy powinien w jak najwi臋kszym stopniu uwzgl臋dni膰, przygotowuj膮c projekt swojej decyzji w ramach mechanizmu kompleksowej wsp贸艂pracy.

(127) Each supervisory authority not acting as the lead supervisory authority should be competent to handle local cases where the controller or processor is established in more than one Member State, but the subject matter of the specific processing concerns only processing carried out in a single Member聽State and involves only data subjects in that single Member State, for example, where the subject matter concerns the processing of employees' personal data in the specific employment context of a Member State. In such cases, the supervisory authority should inform the lead supervisory authority without delay about the matter. After being informed, the lead supervisory authority should decide, whether it will handle the case pursuant to the provision on cooperation between the lead supervisory authority and other supervisory authorities concerned (鈥榦ne-stop-shop mechanism鈥), or whether the supervisory authority which informed it should handle the case at local level. When deciding whether it will handle the case, the lead supervisory authority should take into account whether there is an establishment of the controller or processor in the Member State of the supervisory authority which informed it in order to ensure effective enforcement of a decision聽vis-脿-vis聽the controller or processor. Where the lead supervisory authority decides to handle the case, the supervisory authority which informed it should have the possibility to submit a draft for a decision, of which the lead supervisory authority should take utmost account when preparing its draft decision in that one-stop-shop mechanism.

(128) Przepisy dotycz膮ce wiod膮cego organu nadzorczego i mechanizmu kompleksowej wsp贸艂pracy nie powinny mie膰 zastosowania, gdy organy publiczne lub podmioty prywatne dokonuj膮 przetwarzania w interesie publicznym. W takich przypadkach jedynym organem nadzorczym w艂a艣ciwym do wykonywania uprawnie艅 przyznanych zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem powinien by膰 organ nadzorczy pa艅stwa cz艂onkowskiego, w kt贸rym organ publiczny lub podmiot prywatny posiadaj膮 jednostk臋 organizacyjn膮.

(128) The rules on the lead supervisory authority and the one-stop-shop mechanism should not apply where the processing is carried out by public authorities or private bodies in the public interest. In such cases the only supervisory authority competent to exercise the powers conferred to it in accordance with this Regulation should be the supervisory authority of the Member聽State where the public authority or private body is established.

(130) Je偶eli organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, nie jest wiod膮cym organem nadzorczym, wiod膮cy organ nadzorczy powinien 艣ci艣le wsp贸艂pracowa膰 z organem nadzorczym, do kt贸rego wniesiono skarg臋, zgodnie z przepisami o wsp贸艂pracy i sp贸jno艣ci ustanowionymi w niniejszym rozporz膮dzeniu. W takim przypadku wiod膮cy organ nadzorczy powinien, w przypadkach gdy stosuje 艣rodki maj膮ce wywo艂a膰 skutki prawne, w tym nak艂ada administracyjne kary pieni臋偶ne, w jak najwi臋kszym stopniu bra膰 pod uwag臋 opini臋 organu nadzorczego, do kt贸rego wniesiono skarg臋, ten za艣 powinien pozosta膰 w艂a艣ciwy do przeprowadzenia post臋powania wyja艣niaj膮cego na terytorium w艂asnego pa艅stwa cz艂onkowskiego b臋d膮c w kontakcie z wiod膮cym organem nadzorczym.

(130) Where the supervisory authority with which the complaint has been lodged is not the lead supervisory authority, the lead supervisory authority should closely cooperate with the supervisory authority with which the complaint has been lodged in accordance with the provisions on cooperation and consistency laid down in this Regulation. In such cases, the lead supervisory authority should, when taking measures intended to produce legal effects, including the imposition of administrative fines, take utmost account of the view of the supervisory authority with which the complaint has been lodged and which should remain competent to carry out any investigation on the territory of its own Member聽State in liaison with the competent supervisory authority.

(131) Je偶eli funkcj臋 wiod膮cego organu nadzorczego wobec czynno艣ci przetwarzania prowadzonych przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy powinien pe艂ni膰 inny organ nadzorczy, ale konkretny przedmiot skargi lub ewentualnego naruszenia dotyczy wy艂膮cznie czynno艣ci przetwarzania prowadzonych przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym wniesiono skarg臋 lub wykryto ewentualne naruszenie, a sprawa nie wp艂ywa znacznie lub najprawdopodobniej nie wp艂ynie znacznie na osoby, kt贸rych dane dotycz膮, w innych pa艅stwach cz艂onkowskich, wtedy organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋 lub kt贸ry wykry艂 lub w inny spos贸b dowiedzia艂 si臋 o sytuacjach mog膮cych skutkowa膰 ewentualnymi naruszeniami niniejszego rozporz膮dzenia, powinien d膮偶y膰 do polubownego rozwi膮zania z administratorem, a je偶eli oka偶e si臋 ono niemo偶liwe, skorzysta膰 z pe艂ni przys艂uguj膮cych mu uprawnie艅. Powinno to dotyczy膰 tak偶e: konkretnego przetwarzania, kt贸re odbywa si臋 na terytorium pa艅stwa cz艂onkowskiego organu nadzorczego lub odnosi si臋 do os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, na terytorium tego pa艅stwa cz艂onkowskiego; przetwarzania, kt贸re odbywa si臋 w ramach oferowania towar贸w lub us艂ug konkretnie osobom, kt贸rych dane dotycz膮, na terytorium pa艅stwa cz艂onkowskiego organu nadzorczego; lub przetwarzania wymagaj膮cego oceny z uwagi na stosowne obowi膮zki prawne wynikaj膮ce z prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego.

(131) Where another supervisory authority should act as a lead supervisory authority for the processing activities of the controller or processor but the concrete subject matter of a complaint or the possible infringement concerns only processing activities of the controller or processor in the Member State where the complaint has been lodged or the possible infringement detected and the matter does not substantially affect or is not likely to substantially affect data subjects in other Member聽States, the supervisory authority receiving a complaint or detecting or being informed otherwise of situations that entail possible infringements of this Regulation should seek an amicable settlement with the controller and, if this proves unsuccessful, exercise its full range of powers. This should include: specific processing carried out in the territory of the Member聽State of the supervisory authority or with regard to data subjects on the territory of that Member聽State; processing that is carried out in the context of an offer of goods or services specifically aimed at data subjects in the territory of the Member State of the supervisory authority; or processing that has to be assessed taking into account relevant legal obligations under Member聽State law.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]