Nawigacja
RODO > Artyku艂 85. Przetwarzanie a wolno艣膰 wypowiedzi i informacji
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 85 RODO. Przetwarzanie a wolno艣膰 wypowiedzi i informacji

Article 85 GDPR. Processing and freedom of expression and information

1. Pa艅stwa cz艂onkowskie przyjmuj膮 przepisy pozwalaj膮ce pogodzi膰 prawo do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporz膮dzenia z wolno艣ci膮 wypowiedzi i informacji, w tym do przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do cel贸w wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej.

1. Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and information, including processing for journalistic purposes and the purposes of academic, artistic or literary expression.

2. Dla przetwarzania do cel贸w dziennikarskich lub do cel贸w wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej pa艅stwa cz艂onkowskie okre艣laj膮 odst臋pstwa lub wyj膮tki od rozdzia艂u II (Zasady), rozdzia艂u III (Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮), rozdzia艂u IV (Administrator i podmiot przetwarzaj膮cy), rozdzia艂u V (Przekazywanie danych osobowych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych), rozdzia艂u VI (Niezale偶ne organy nadzorcze), rozdzia艂u VII (Wsp贸艂praca i sp贸jno艣膰) oraz rozdzia艂u IX (Szczeg贸lne sytuacje zwi膮zane z przetwarzaniem danych), je偶eli s膮 one niezb臋dne, by pogodzi膰 prawo do ochrony danych osobowych z wolno艣ci膮 wypowiedzi i informacji.

2. For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member聽States shall provide for exemptions or derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter聽IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter聽VII (cooperation and consistency) and Chapter聽IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information.

3. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zawiadamia Komisj臋 o przepisach, kt贸re przyj臋艂o zgodnie z ust. 2, a nast臋pnie niezw艂ocznie o wszelkich p贸藕niejszych aktach zmieniaj膮cych lub zmianach ich dotycz膮cych.

3. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph聽2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(153) Prawo pa艅stw cz艂onkowskich powinno godzi膰 przepisy reguluj膮ce wolno艣膰 wypowiedzi i informacji, w tym wypowiedzi dziennikarskiej, akademickiej, artystycznej lub literackiej, z prawem do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporz膮dzenia. Przetwarzanie danych osobowych jedynie do cel贸w dziennikarskich lub do cel贸w wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej powinno podlega膰 wyj膮tkom lub odst臋pstwom od niekt贸rych przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia, je偶eli jest to niezb臋dne, by pogodzi膰 prawo do ochrony danych osobowych z prawem do wolno艣ci wypowiedzi i informacji, przewidzianymi w art. 11 Karty praw podstawowych. Powinno mie膰 to zastosowanie w szczeg贸lno艣ci do przetwarzania danych osobowych w dziedzinie audiowizualnej oraz w archiwach i bibliotekach prasowych. Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny wi臋c przyj膮膰 akty prawne okre艣laj膮ce odst臋pstwa i wyj膮tki niezb臋dne do zapewnienia r贸wnowagi mi臋dzy tymi prawami podstawowymi. Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny przyj膮膰 takie odst臋pstwa i wyj膮tki w odniesieniu do zasad og贸lnych, praw przys艂uguj膮cych osobie, kt贸rej dane dotycz膮, administratora i podmiotu przetwarzaj膮cego, przekazywania danych osobowych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych, niezale偶nych organ贸w nadzorczych, wsp贸艂pracy i sp贸jno艣ci oraz szczeg贸lnych sytuacji przetwarzania danych. Je偶eli odst臋pstwa i wyj膮tki r贸偶ni膮 si臋 zale偶nie od pa艅stwa cz艂onkowskiego, zastosowanie powinno mie膰 prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator. Aby uwzgl臋dni膰, jak wa偶na dla ka偶dego demokratycznego spo艂ecze艅stwa jest wolno艣膰 wypowiedzi, poj臋cia dotycz膮ce tej wolno艣ci, takie jak dziennikarstwo, nale偶y interpretowa膰 szeroko.

(153) Member States law should reconcile the rules governing freedom of expression and information, including journalistic, academic, artistic and or literary expression with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation. The processing of personal data solely for journalistic purposes, or for the purposes of academic, artistic or literary expression should be subject to derogations or exemptions from certain provisions of this Regulation if necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the right to freedom of expression and information, as enshrined in Article聽11 of the Charter. This should apply in particular to the processing of personal data in the audiovisual field and in news archives and press libraries. Therefore, Member聽States should adopt legislative measures which lay down the exemptions and derogations necessary for the purpose of balancing those fundamental rights. Member聽States should adopt such exemptions and derogations on general principles, the rights of the data subject, the controller and the processor, the transfer of personal data to third countries or international organisations, the independent supervisory authorities, cooperation and consistency, and specific data-processing situations. Where such exemptions or derogations differ from one Member聽State to another, the law of the Member聽State to which the controller is subject should apply. In order to take account of the importance of the right to freedom of expression in every democratic society, it is necessary to interpret notions relating to that freedom, such as journalism, broadly.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]