Nawigacja
RODO > Motyw 104
Pobierz jako plik PDF

Motyw 104

Recital 104

(104) Zgodnie z podstawowymi warto艣ciami, na kt贸rych opiera si臋 Unia, w szczeg贸lno艣ci z ochron膮 praw cz艂owieka, Komisja powinna w swojej ocenie pa艅stwa trzeciego lub terytorium lub okre艣lonego sektora w pa艅stwie trzecim wzi膮膰 pod uwag臋 spos贸b, w jaki dane pa艅stwo trzecie przestrzega praworz膮dno艣ci, dost臋pu do wymiaru sprawiedliwo艣ci oraz mi臋dzynarodowych norm i standard贸w ochrony praw cz艂owieka, jego prawo og贸lne i sektorowe, w tym ustawodawstwo dotycz膮ce bezpiecze艅stwa publicznego, obrony, bezpiecze艅stwa narodowego i porz膮dku publicznego, a tak偶e prawo karne.

Przy przyjmowaniu decyzji stwierdzaj膮cych odpowiedni stopie艅 ochrony w odniesieniu do terytorium lub w okre艣lonego sektora w pa艅stwie trzecim, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 jasne i obiektywne kryteria, takie jak konkretne czynno艣ci przetwarzania, zakres maj膮cych zastosowanie standard贸w prawnych i ustawodawstwo obowi膮zuj膮ce w danym pa艅stwie trzecim.

Pa艅stwo trzecie powinno dawa膰 gwarancje zapewniaj膮ce odpowiedni stopie艅 ochrony, zasadniczo odpowiadaj膮cy stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii, w szczeg贸lno艣ci w przypadkach, gdy dane osobowe s膮 przetwarzane w jednym szczeg贸lnym sektorze lub wi臋kszej ich liczbie.

Pa艅stwo trzecie powinno w szczeg贸lno艣ci zapewni膰 skuteczny niezale偶ny nadz贸r nad ochron膮 danych oraz powinno przewidzie膰 mechanizmy wsp贸艂pracy z organami ochrony danych pa艅stw cz艂onkowskich, a osoby, kt贸rych dane dotycz膮, powinny uzyska膰 skuteczne i egzekwowalne prawa oraz skuteczne administracyjne i s膮dowe 艣rodki zaskar偶enia.

(104) In line with the fundamental values on which the Union is founded, in particular the protection of human rights, the Commission should, in its assessment of the third country, or of a territory or specified sector within a third country, take into account how a particular third country respects the rule of law, access to justice as well as international human rights norms and standards and its general and sectoral law, including legislation concerning public security, defence and national security as well as public order and criminal law.

The adoption of an adequacy decision with regard to a territory or a specified sector in a third country should take into account clear and objective criteria, such as specific processing activities and the scope of applicable legal standards and legislation in force in the third country.

The third country should offer guarantees ensuring an adequate level of protection essentially equivalent to that ensured within the Union, in particular where personal data are processed in one or several specific sectors.

In particular, the third country should ensure effective independent data protection supervision and should provide for cooperation mechanisms with the Member States’ data protection authorities, and the data subjects should be provided with effective and enforceable rights and effective administrative and judicial redress.