Nawigacja
RODO > Artyku艂 49. Wyj膮tki w szczeg贸lnych sytuacjach
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 49 RODO. Wyj膮tki w szczeg贸lnych sytuacjach

Article 49 GDPR. Derogations for specific situations

1. W razie braku decyzji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony okre艣lonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpiecze艅 okre艣lonych w art. 46, w tym wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej mog膮 nast膮pi膰 wy艂膮cznie pod warunkiem, 偶e:

1. In the absence of an adequacy decision pursuant to Article聽45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article聽46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions:

Powi膮zane teksty

a) osoba, kt贸rej dane dotycz膮, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z kt贸rymi 鈥 ze wzgl臋du na brak decyzji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpiecze艅 鈥 mo偶e si臋 dla niej wi膮za膰 proponowane przekazanie, wyra藕nie wyrazi艂a na nie zgod臋;

(a)聽the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards;

b) przekazanie jest niezb臋dne do wykonania umowy mi臋dzy osob膮, kt贸rej dane dotycz膮, a administratorem lub do wprowadzenia w 偶ycie 艣rodk贸w przedumownych podejmowanych na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮;

(b)聽the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of pre-contractual measures taken at the data subject’s request;

Powi膮zane teksty

c) przekazanie jest niezb臋dne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, kt贸rych dane dotycz膮, mi臋dzy administratorem a inn膮 osob膮 fizyczn膮 lub prawn膮;

(c)聽the transfer is necessary for the conclusion or performance of a contract concluded in the interest of the data subject between the controller and another natural or legal person;

d) przekazanie jest niezb臋dne ze wzgl臋du na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego;

(d)聽the transfer is necessary for important reasons of public interest;

e) przekazanie jest niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszcze艅;

(e)聽the transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims;

f) przekazanie jest niezb臋dne do ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rych dane dotycz膮, lub innych os贸b, je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyra偶enia zgody; lub

(f)聽the transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of other persons, where the data subject is physically or legally incapable of giving consent;

g) przekazanie nast臋puje z rejestru, kt贸ry zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego ma s艂u偶y膰 za 藕r贸d艂o informacji dla og贸艂u obywateli i kt贸ry jest dost臋pny dla og贸艂u obywateli lub dla ka偶dej osoby mog膮cej wykaza膰 prawnie uzasadniony interes 鈥 ale wy艂膮cznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spe艂nione zosta艂y warunki takiego dost臋pu okre艣lone w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego.

(g)聽the transfer is made from a register which according to Union or Member State law is intended to provide information to the public and which is open to consultation either by the public in general or by any person who can demonstrate a legitimate interest, but only to the extent that the conditions laid down by Union or Member聽State law for consultation are fulfilled in the particular case.

Je偶eli przekazanie nie mo偶e si臋 opiera膰 na art. 45 ani 46, w tym na przepisach dotycz膮cych wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, i nie ma zastosowania 偶aden z wyj膮tk贸w maj膮cych zastosowanie w szczeg贸lnych sytuacjach zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ust臋pu, przekazanie do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie, gdy przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy tylko ograniczonej liczby os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, jest niezb臋dne ze wzgl臋du na wa偶ne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, wobec kt贸rych charakteru nadrz臋dnego nie maj膮 interesy ani prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮 a administrator oceni艂 wszystkie okoliczno艣ci przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewni艂 odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator informuje organ nadzorczy o przekazaniu. Poza informacjami, o kt贸rych mowa w art. 13 i 14, administrator podaje osobie, kt贸rej dane dotycz膮, tak偶e informacje o przekazaniu i o wa偶nych prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez niego.

Where a transfer could not be based on a provision in Article 45 or 46, including the provisions on binding corporate rules, and none of the derogations for a specific situation referred to in the first subparagraph of this paragraph is applicable, a transfer to a third country or an international organisation may take place only if the transfer is not repetitive, concerns only a limited number of data subjects, is necessary for the purposes of compelling legitimate interests pursued by the controller which are not overridden by the interests or rights and freedoms of the data subject, and the controller has assessed all the circumstances surrounding the data transfer and has on the basis of that assessment provided suitable safeguards with regard to the protection of personal data. The controller shall inform the supervisory authority of the transfer. The controller shall, in addition to providing the information referred to in Articles聽13 and 14, inform the data subject of the transfer and on the compelling legitimate interests pursued.

Powi膮zane teksty

2. Przekazanie na mocy ust. 1 akapit pierwszy lit. g) nie obejmuje ca艂o艣ci danych osobowych ani ca艂ych kategorii danych osobowych zawartych w rejestrze. Je偶eli rejestr jest dost臋pny dla os贸b maj膮cych prawnie uzasadniony interes, przekazanie nast臋puje wy艂膮cznie na 偶膮danie tych os贸b lub gdy maj膮 one by膰 odbiorcami.

2. A transfer pursuant to point (g) of the first subparagraph of paragraph 1 shall not involve the entirety of the personal data or entire categories of the personal data contained in the register. Where the register is intended for consultation by persons having a legitimate interest, the transfer shall be made only at the request of those persons or if they are to be the recipients.

3. Ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b), c) oraz ust. 1 akapit drugi tego ustepu nie maj膮 zastosowania do dzia艂alno艣ci prowadzonej przez organy publiczne w ramach wykonywania przys艂uguj膮cych im uprawnie艅 publicznych.

3. Points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 and the second subparagraph thereof shall not apply to activities carried out by public authorities in the exercise of their public powers.

4. Interes publiczny, o kt贸rym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. d), musi by膰 uznany w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator.

4. The public interest referred to in point (d) of the first subparagraph of paragraph 1 shall be recognised in Union law or in the law of the Member State to which the controller is subject.

5. W razie braku decyzji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego mo偶e z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego wyra藕nie nak艂ada膰 ograniczenia na przekazywanie konkretnych kategorii danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej. Pa艅stwa cz艂onkowskie powiadamiaj膮 Komisj臋 o takich przepisach.

5. In the absence of an adequacy decision, Union or Member State law may, for important reasons of public interest, expressly set limits to the transfer of specific categories of personal data to a third country or an international organisation. Member States shall notify such provisions to the Commission.

6. Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy dokumentuj膮 ocen臋 oraz odpowiednie zabezpieczenia, o kt贸rych mowa w ust. 1 akapit drugi niniejszego artyku艂u, w rejestrach, o kt贸rych mowa w art. 30.

6. The controller or processor shall document the assessment as well as the suitable safeguards referred to in the second subparagraph of paragraph聽1 of this Article in the records referred to in Article 30.

Powi膮zane teksty
ISO 27701 Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 49 GDPR:

7.5.1 Identify basis for PII transfer between jurisdictions

Control

The organization should identify and document the relevant basis for transfers of PII between jurisdictions.

Implementation guidance

PII transfer can be subject to legislation and/or regulation depending on the jurisdiction or international organization to which data is to be transferred (and from where it originates).


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

Motywy

(111) Nale偶y wprowadzi膰 mo偶liwo艣膰 przekazywania danych w niekt贸rych okoliczno艣ciach, je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a na to wyra藕n膮 zgod臋, je偶eli przekazywanie jest sporadyczne i niezb臋dne w zwi膮zku z umow膮 lub roszczeniem鈥 niezale偶nie od rodzaju post臋powania: s膮dowego lub administracyjnego lub jakiegokolwiek innego post臋powania pozas膮dowego, w tym post臋powania przed organami regulacyjnymi. Nale偶y tak偶e przewidzie膰 mo偶liwo艣膰 przekazywania danych, je偶eli wymaga tego wa偶ny interes publiczny okre艣lony w prawie Unii lub prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego lub je偶eli przekazanie nast臋puje z rejestru utworzonego na mocy prawa i przeznaczonego do wgl膮du dla og贸艂u obywateli lub os贸b maj膮cych prawnie uzasadniony interes. W drugim z tych przypadk贸w przekazanie nie powinno obejmowa膰 ca艂o艣ci danych osobowych lub ca艂ych kategorii danych z rejestru, a je偶eli rejestr jest przeznaczony do wgl膮du dla os贸b maj膮cych prawnie uzasadniony interes, przekazanie danych powinno nast膮pi膰 wy艂膮cznie na 偶膮danie tych os贸b lub osoby te maj膮 by膰 odbiorcami, przy pe艂nym uwzgl臋dnieniu interes贸w i praw podstawowych osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

(111) Provisions should be made for the possibility for transfers in certain circumstances where the data subject has given his or her explicit consent, where the transfer is occasional and necessary in relation to a contract or a legal claim, regardless of whether in a judicial procedure or whether in an administrative or any out-of-court procedure, including procedures before regulatory bodies. Provision should also be made for the possibility for transfers where important grounds of public interest laid down by Union or Member聽State law so require or where the transfer is made from a register established by law and intended for consultation by the public or persons having a legitimate interest. In the latter case, such a transfer should not involve the entirety of the personal data or entire categories of the data contained in the register and, when the register is intended for consultation by persons having a legitimate interest, the transfer should be made only at the request of those persons or, if they are to be the recipients, taking into full account the interests and fundamental rights of the data subject.

(112) Wyj膮tki te powinny mie膰 w szczeg贸lno艣ci zastosowanie do przekazywania danych wymaganego i niezb臋dnego z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego, na przyk艂ad do mi臋dzynarodowej wymiany danych mi臋dzy organami ds. konkurencji, organami podatkowymi lub celnymi, organami nadzoru finansowego, s艂u偶bami odpowiedzialnymi za sprawy zabezpieczenia spo艂ecznego lub za zdrowie publiczne, na przyk艂ad w przypadku ustalania kontakt贸w zaka藕nych w razie chor贸b zaka藕nych lub w celu zmniejszenia lub wyeliminowania dopingu w sporcie. Przekazywanie danych osobowych nale偶y uzna膰 za zgodne z prawem r贸wnie偶 w przypadkach, gdy jest niezb臋dne w celu ochrony interesu, kt贸ry ma istotne znaczenie dla 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub innej osoby, w tym integralno艣ci fizycznej lub 偶ycia, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, nie jest w stanie wyrazi膰 zgody. W razie braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego mo偶e z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego wyra藕nie nak艂ada膰 ograniczenia na przekazywanie konkretnych kategorii danych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej. O takich przepisach pa艅stwa cz艂onkowskie powinny powiadomi膰 Komisj臋. Ka偶de przekazanie danych osobowych osoby, kt贸rej dane dotycz膮, b臋d膮cej fizycznie lub prawnie niezdoln膮 do wyra偶enia zgody, do mi臋dzynarodowej organizacji humanitarnej, aby mog艂a wykona膰 zadanie na艂o偶one na ni膮 konwencjami genewskimi lub by mog艂a spe艂ni膰 wymogi mi臋dzynarodowego prawa humanitarnego maj膮cego zastosowanie w konfliktach zbrojnych, mo偶na uzna膰 za niezb臋dne z uwagi na wa偶ny wzgl膮d interesu publicznego lub za le偶膮ce w 偶ywotnym interesie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

(112) Those derogations should in particular apply to data transfers required and necessary for important reasons of public interest, for example in cases of international data exchange between competition authorities, tax or customs administrations, between financial supervisory authorities, between services competent for social security matters, or for public health, for example in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport. A transfer of personal data should also be regarded as lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the data subject's or another person's vital interests, including physical integrity or life, if the data subject is incapable of giving consent. In the absence of an adequacy decision, Union or Member聽State law may, for important reasons of public interest, expressly set limits to the transfer of specific categories of data to a third country or an international organisation. Member聽States should notify such provisions to the Commission. Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

(113) Przekazanie, kt贸re mo偶na uzna膰 za niepowtarzaj膮ce si臋 i dotycz膮ce tylko ograniczonej liczby os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, mo偶e by膰 tak偶e dopuszczalne ze wzgl臋du na wa偶ne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, o ile charakteru nadrz臋dnego nie maj膮 interesy lub prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, i administrator oceni艂 wszelkie okoliczno艣ci zwi膮zane z przekazaniem danych. Administrator powinien zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na charakter danych osobowych, cel i czas trwania proponowanej operacji przetwarzania lub proponowanych operacji przetwarzania oraz na sytuacj臋 w pa艅stwie pochodzenia, pa艅stwie trzecim i pa艅stwie ostatecznego przeznaczenia, a tak偶e powinien zapewni膰 odpowiednie zabezpieczenia poszanowania podstawowych praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Takie przekazanie powinno by膰 dopuszczalne w nielicznych przypadkach 鈥 gdy nie ma zastosowania 偶adna z pozosta艂ych podstaw umo偶liwiaj膮cych przekazanie. Gdy chodzi o cele bada艅 naukowych lub historycznych lub cele statystyczne, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 uzasadnione oczekiwania spo艂eczne co do rozwoju wiedzy. Administrator powinien informowa膰 o przekazaniu organ nadzorczy oraz osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

(113) Transfers which can be qualified as not repetitive and that only concern a limited number of data subjects, could also be possible for the purposes of the compelling legitimate interests pursued by the controller, when those interests are not overridden by the interests or rights and freedoms of the data subject and when the controller has assessed all the circumstances surrounding the data transfer. The controller should give particular consideration to the nature of the personal data, the purpose and duration of the proposed processing operation or operations, as well as the situation in the country of origin, the third country and the country of final destination, and should provide suitable safeguards to protect fundamental rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of their personal data. Such transfers should be possible only in residual cases where none of the other grounds for transfer are applicable. For scientific or historical research purposes or statistical purposes, the legitimate expectations of society for an increase of knowledge should be taken into consideration. The controller should inform the supervisory authority and the data subject about the transfer.

(114) W ka偶dym przypadku, je偶eli Komisja nie podj臋艂a decyzji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony danych w pa艅stwie trzecim, administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinni zastosowa膰 rozwi膮zania, kt贸re pozwol膮 osobom, kt贸rych dane dotycz膮, dysponowa膰 鈥 gdy przekazanie ju偶 dojdzie do skutku 鈥 egzekwowalnymi i skutecznymi prawami wzgl臋dem przetwarzania ich danych w Unii, tak 偶e osoby te nadal b臋d膮 mog艂y korzysta膰 z podstawowych praw i zabezpiecze艅.

(114) In any case, where the Commission has taken no decision on the adequate level of data protection in a third country, the controller or processor should make use of solutions that provide data subjects with enforceable and effective rights as regards the processing of their data in the Union once those data have been transferred so that that they will continue to benefit from fundamental rights and safeguards.

(115) Niekt贸re pa艅stwa trzecie przyjmuj膮 ustawy, rozporz膮dzenia i inne akty prawne maj膮ce bezpo艣rednio regulowa膰 czynno艣ci przetwarzania podejmowane przez osoby fizyczne i prawne podlegaj膮ce jurysdykcji pa艅stw cz艂onkowskich. Mo偶e to obejmowa膰 wyroki s膮d贸w lub trybuna艂贸w czy decyzje organ贸w administracyjnych pa艅stwa trzeciego nakazuj膮ce administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu przekaza膰 lub ujawni膰 dane osobowe, kt贸re niemaj膮 za podstaw臋 umowy mi臋dzynarodowej 鈥 na przyk艂ad umowy o wzajemnej pomocy prawnej 鈥 obowi膮zuj膮cej mi臋dzy wzywaj膮cym pa艅stwem trzecim a Uni膮 lub pa艅stwem cz艂onkowskim. Transgraniczne stosowanie tych ustaw, rozporz膮dze艅 i innych akt贸w prawnych mo偶e narusza膰 prawo mi臋dzynarodowe i uniemo偶liwia膰 zapewnienie osobom fizycznym ochrony zapewnianej niniejszym rozporz膮dzeniem przez Uni臋. Przekazywanie danych powinno by膰 dopuszczalne wy艂膮cznie w przypadkach, gdy spe艂nione s膮 warunki przekazywania do pa艅stw trzecich ustanowione w niniejszym rozporz膮dzeniu. Tak mo偶e by膰 m.in. w przypadkach, gdy ujawnienie jest niezb臋dne ze wzgl臋du na wa偶ny interes publiczny uznany w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator.

(115) Some third countries adopt laws, regulations and other legal acts which purport to directly regulate the processing activities of natural and legal persons under the jurisdiction of the Member聽States. This may include judgments of courts or tribunals or decisions of administrative authorities in third countries requiring a controller or processor to transfer or disclose personal data, and which are not based on an international agreement, such as a mutual legal assistance treaty, in force between the requesting third country and the Union or a Member State. The extraterritorial application of those laws, regulations and other legal acts may be in breach of international law and may impede the attainment of the protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation. Transfers should only be allowed where the conditions of this Regulation for a transfer to third countries are met. This may be the case, inter alia, where disclosure is necessary for an important ground of public interest recognised in Union or Member State law to which the controller is subject.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]