Nawigacja
RODO > Artyku艂 83. Og贸lne warunki nak艂adania administracyjnych kar pieni臋偶nych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 83 RODO. Og贸lne warunki nak艂adania administracyjnych kar pieni臋偶nych

Article 83 GDPR. General conditions for imposing administrative fines

1. Ka偶dy organ nadzorczy zapewnia, by stosowane na mocy niniejszego artyku艂u za naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia administracyjne kary pieni臋偶ne, o kt贸rych mowa w ust. 4, 5 i 6, by艂y w ka偶dym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj膮ce.

1. Each supervisory authority shall ensure that the imposition of administrative fines pursuant to this Article in respect of infringements of this Regulation referred to in paragraphs聽4, 5 and 6 shall in each individual case be effective, proportionate and dissuasive.

2. Administracyjne kary pieni臋偶ne nak艂ada si臋, zale偶nie od okoliczno艣ci ka偶dego indywidualnego przypadku, opr贸cz lub zamiast 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 58 ust. 2 lit. a)鈥揾) oraz j). Decyduj膮c, czy na艂o偶y膰 administracyjn膮 kar臋 pieni臋偶n膮, oraz ustalaj膮c jej wysoko艣膰, zwraca si臋 w ka偶dym indywidualnym przypadku nale偶yt膮 uwag臋 na:

2. Administrative fines shall, depending on the circumstances of each individual case, be imposed in addition to, or instead of, measures referred to in points (a) to (h) and (j) of Article聽58(2). When deciding whether to impose an administrative fine and deciding on the amount of the administrative fine in each individual case due regard shall be given to the following:

Powi膮zane teksty

a) charakter, wag臋 i czas trwania naruszenia przy uwzgl臋dnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody;

(a)聽the nature, gravity and duration of the infringement taking into account the nature scope or purpose of the processing concerned as well as the number of data subjects affected and the level of damage suffered by them;

Powi膮zane teksty

b) umy艣lny lub nieumy艣lny charakter naruszenia;

(b)聽the intentional or negligent character of the infringement;

Powi膮zane teksty

c) dzia艂ania podj臋te przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, kt贸rych dane dotycz膮;

(c)聽any action taken by the controller or processor to mitigate the damage suffered by data subjects;

d) stopie艅 odpowiedzialno艣ci administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego z uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych wdro偶onych przez nich na mocy art. 25 i 32;

(d)聽the degree of responsibility of the controller or processor taking into account technical and organisational measures implemented by them pursuant to Articles聽25 and 32;

Powi膮zane teksty

e) wszelkie stosowne wcze艣niejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego;

(e)聽any relevant previous infringements by the controller or processor;

Powi膮zane teksty

f) stopie艅 wsp贸艂pracy z organem nadzorczym w celu usuni臋cia naruszenia oraz z艂agodzenia jego ewentualnych negatywnych skutk贸w;

(f)聽the degree of cooperation with the supervisory authority, in order to remedy the infringement and mitigate the possible adverse effects of the infringement;

g) kategorie danych osobowych, kt贸rych dotyczy艂o naruszenie;

(g)聽the categories of personal data affected by the infringement;

Powi膮zane teksty

h) spos贸b, w jaki organ nadzorczy dowiedzia艂 si臋 o naruszeniu, w szczeg贸lno艣ci, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy zg艂osili naruszenie;

(h)聽the manner in which the infringement became known to the supervisory authority, in particular whether, and if so to what extent, the controller or processor notified the infringement;

i) je偶eli wobec administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego, kt贸rych sprawa dotyczy, zosta艂y wcze艣niej zastosowane w tej samej sprawie 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 58 ust. 2 鈥 przestrzeganie tych 艣rodk贸w;

(i)聽where measures referred to in Article 58(2) have previously been ordered against the controller or processor concerned with regard to the same subject-matter, compliance with those measures;

Powi膮zane teksty

j) stosowanie zatwierdzonych kodeks贸w post臋powania na mocy art. 40 lub zatwierdzonych mechanizm贸w certyfikacji na mocy art. 42; oraz

(j)聽adherence to approved codes of conduct pursuant to Article 40 or approved certification mechanisms pursuant to Article 42; and

Powi膮zane teksty

k) wszelkie inne obci膮偶aj膮ce lub 艂agodz膮ce czynniki maj膮ce zastosowanie do okoliczno艣ci sprawy, takie jak osi膮gni臋te bezpo艣rednio lub po艣rednio w zwi膮zku z naruszeniem korzy艣ci finansowe lub unikni臋te straty.

(k)聽any other aggravating or mitigating factor applicable to the circumstances of the case, such as financial benefits gained, or losses avoided, directly or indirectly, from the infringement.

3. Je偶eli administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy narusza umy艣lnie lub nieumy艣lnie w ramach tych samych lub powi膮zanych operacji przetwarzania kilka przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia, ca艂kowita wysoko艣膰 administracyjnej kary pieni臋偶nej nie przekracza wysoko艣ci kary za najpowa偶niejsze naruszenie.

3. If a controller or processor intentionally or negligently, for the same or linked processing operations, infringes several provisions of this Regulation, the total amount of the administrative fine shall not exceed the amount specified for the gravest infringement.

4. Naruszenia przepis贸w dotycz膮cych nast臋puj膮cych kwesti podlegaj膮 zgodnie z ust. 2 administracyjnej karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsi臋biorstwa 鈥 w wysoko艣ci do 2 % jego ca艂kowitego rocznego 艣wiatowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wy偶sza:

4. Infringements of the following provisions shall, in accordance with paragraph 2, be subject to administrative fines up to 10聽000聽000 聽EUR, or in the case of an undertaking, up to 2 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher:

Wytyczne & Case Law

a) obowi膮zk贸w administratora i podmiotu przetwarzaj膮cego, o kt贸rych mowa w art. 8, 11, 25 鈥39 oraz 42 i 43;

(a)聽the obligations of the controller and the processor pursuant to Articles 8, 11, 25 to 39 and 42 and 43;

Powi膮zane teksty

b) obowi膮zk贸w podmiotu certyfikuj膮cego, o kt贸rych mowa w art. 42 oraz 43;

(b)聽the obligations of the certification body pursuant to Articles 42 and 43;

Powi膮zane teksty

c) obowi膮zk贸w podmiotu monitoruj膮cego, o kt贸rych mowa w art. 41 ust. 4;

(c)聽the obligations of the monitoring body pursuant to Article 41(4).

Powi膮zane teksty

5. Naruszenia przepis贸w dotycz膮cych nast臋puj膮cych kwestii podlegaj膮 zgodnie z ust. 2 administracyjnej karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsi臋biorstwa 鈥 w wysoko艣ci do 4 % jego ca艂kowitego rocznego 艣wiatowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wy偶sza:

5. Infringements of the following provisions shall, in accordance with paragraph聽2, be subject to administrative fines up to 20聽000聽000 EUR, or in the case of an undertaking, up to 4 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher:

Wytyczne & Case Law

a) podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunk贸w zgody, o kt贸rych to zasadach i warunkach mowa w art. 5, 6, 7 oraz 9;

(a)聽the basic principles for processing, including conditions for consent, pursuant to Articles聽5, 6, 7 and 9;

Powi膮zane teksty

b) praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, o kt贸rych mowa w art. 12鈥22;

(b)聽the data subjects’ rights pursuant to Articles聽12 to 22;

Powi膮zane teksty

c) przekazywania danych osobowych odbiorcy w pa艅stwie trzecim lub organizacji mi臋dzynarodowej, o kt贸rym to przekazywaniu mowa w art. 44鈥49;

(c)聽the transfers of personal data to a recipient in a third country or an international organisation pursuant to Articles聽44 to 49;

Powi膮zane teksty

d) wszelkich obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego przyj臋tego na podstawie rozdzia艂u IX;

(d)聽any obligations pursuant to Member State law adopted under Chapter聽IX;

e) nieprzestrzegania nakazu, tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub zawieszenia przep艂ywu danych orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 2 lub niezapewnienia dost臋pu skutkuj膮cego naruszeniem art. 58 ust. 1.

(e)聽non-compliance with an order or a temporary or definitive limitation on processing or the suspension of data flows by the supervisory authority pursuant to Article聽58(2) or failure to provide access in violation of Article 58(1).

Powi膮zane teksty

6. Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 2 podlega na mocy ust. 2 niniejszego artyku艂u administracyjnej karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsi臋biorstwa 鈥 w wysoko艣ci do 4 % jego ca艂kowitego rocznego 艣wiatowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wy偶sza.

6. Non-compliance with an order by the supervisory authority as referred to in Article聽58(2) shall, in accordance with paragraph 2 of this Article, be subject to administrative fines up to 20聽000聽000 EUR, or in the case of an undertaking, up to 4 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher.

Powi膮zane teksty

7. Bez uszczerbku dla uprawnie艅 naprawczych organu nadzorczego, o kt贸rych mowa w ust. 58 ust. 2, ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie mo偶e okre艣li膰, czy i w jakim zakresie administracyjne kary pieni臋偶ne mo偶na nak艂ada膰 na organy i podmioty publiczne ustanowione w tym pa艅stwie cz艂onkowskim.

7. Without prejudice to the corrective powers of supervisory authorities pursuant to Article聽58(2), each Member聽State may lay down the rules on whether and to what extent administrative fines may be imposed on public authorities and bodies established in that Member聽State.

Powi膮zane teksty

8. Wykonywanie przez organ nadzorczy uprawnie艅 powierzonych mu na mocy niniejszego artyku艂u podlega odpowiednim zabezpieczeniom proceduralnym zgodnie z prawem Unii i prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, obejmuj膮cym prawo do skutecznego s膮dowego 艣rodka ochrony prawnej i rzetelnego procesu.

8. The exercise by the supervisory authority of its powers under this Article shall be subject to appropriate procedural safeguards in accordance with Union and Member聽State law, including effective judicial remedy and due process.

9. Je偶eli ustr贸j prawny pa艅stwa cz艂onkowskiego nie przewiduje administracyjnych kar pieni臋偶nych, niniejszy artyku艂 mo偶na stosowa膰 w ten spos贸b, 偶e o zastosowanie kary pieni臋偶nej wnosi w艂a艣ciwy organ nadzorczy, a nak艂ada j膮 w艂a艣ciwy s膮d krajowy, o ile zapewniona zostaje skuteczno艣膰 tych rozwi膮za艅 prawnych i r贸wnowa偶no艣膰 ich skutku wzgl臋dem administracyjnej kary pieni臋偶nej nak艂adanej przez organ nadzorczy. Nak艂adane kary pieni臋偶ne musz膮 by膰 w ka偶dym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj膮ce. W terminie okre艣lonym w art. 91 ust. 2 takie pa艅stwa cz艂onkowskie zawiadamiaj膮 Komisj臋 o przepisach swojego prawa, kt贸re przyj臋艂y zgodnie z niniejszym ust臋pem do dnia 25 maja 2018 r., a nast臋pnie niezw艂ocznie o wszelkich p贸藕niejszych aktach zmieniaj膮cych lub zmianach maj膮cych wp艂yw na te przepisy.

9. Where the legal system of the Member聽State does not provide for administrative fines, this Article may be applied in such a manner that the fine is initiated by the competent supervisory authority and imposed by competent national courts, while ensuring that those legal remedies are effective and have an equivalent effect to the administrative fines imposed by supervisory authorities. In any event, the fines imposed shall be effective, proportionate and dissuasive. Those Member States shall notify to the Commission the provisions of their laws which they adopt pursuant to this paragraph by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(148) Aby egzekwowanie przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia by艂o skuteczniejsze, nale偶y za jego naruszenie nak艂ada膰 sankcje, w tym administracyjne kary pieni臋偶ne 鈥 opr贸cz lub zamiast odpowiednich 艣rodk贸w nak艂adanych na mocy niniejszego rozporz膮dzenia przez organ nadzorczy. Je偶eli naruszenie jest niewielkie lub je偶eli gro偶膮ca kara pieni臋偶na stanowi艂aby dla osoby fizycznej nieproporcjonalne obci膮偶enie, mo偶na zamiast tego udzieli膰 upomnienia. Powinno si臋 jednak zwr贸ci膰 nale偶yt膮 uwag臋 na charakter, wag臋 oraz czas trwania naruszenia, na to, czy naruszenie nie by艂o umy艣lne, na dzia艂ania podj臋te dla zminimalizowania szkody, na stopie艅 odpowiedzialno艣ci lub wszelkie maj膮ce znaczenie wcze艣niejsze naruszenia, na spos贸b, w jaki organ nadzorczy dowiedzia艂 si臋 o naruszeniu, na przestrzeganie 艣rodk贸w na艂o偶onych na administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy, na stosowanie kodeks贸w post臋powania oraz wszelkie inne czynniki obci膮偶aj膮ce lub 艂agodz膮ce. Nak艂adanie sankcji, w tym administracyjnych kar pieni臋偶nych, powinno podlega膰 odpowiednim zabezpieczeniom proceduralnym zgodnym z og贸lnymi zasadami prawa Unii i z Kart膮 praw podstawowych, w tym skutecznej ochronie prawnej i prawu do rzetelnego procesu.

(148) In order to strengthen the enforcement of the rules of this Regulation, penalties including administrative fines should be imposed for any infringement of this Regulation, in addition to, or instead of appropriate measures imposed by the supervisory authority pursuant to this Regulation. In a case of a minor infringement or if the fine likely to be imposed would constitute a disproportionate burden to a natural person, a reprimand may be issued instead of a fine. Due regard should however be given to the nature, gravity and duration of the infringement, the intentional character of the infringement, actions taken to mitigate the damage suffered, degree of responsibility or any relevant previous infringements, the manner in which the infringement became known to the supervisory authority, compliance with measures ordered against the controller or processor, adherence to a code of conduct and any other aggravating or mitigating factor. The imposition of penalties including administrative fines should be subject to appropriate procedural safeguards in accordance with the general principles of Union law and the Charter, including effective judicial protection and due process.

(150) W celu wzmocnienia i zharmonizowania sankcji administracyjnych za naruszenie niniejszego rozporz膮dzenia ka偶dy organ nadzorczy powinien by膰 uprawniony do nak艂adania administracyjnych kar pieni臋偶nych. W niniejszym rozporz膮dzeniu nale偶y wymieni膰 rodzaje narusze艅 oraz wskaza膰 g贸rn膮 granic臋 i kryteria ustalania zwi膮zanych z nimi administracyjnych kar pieni臋偶nych, kt贸re w艂a艣ciwy organ nadzorczy powinien okre艣la膰 indywidualnie dla ka偶dego przypadku z uwzgl臋dnieniem wszystkich stosownych okoliczno艣ci danej sytuacji, z nale偶ytym uwzgl臋dnieniem w szczeg贸lno艣ci charakteru, wagi, czasu trwania naruszenia i jego konsekwencji, a tak偶e 艣rodk贸w podj臋tych w celu zastosowania si臋 do obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z niniejszego rozporz膮dzenia oraz w celu zapobie偶enia konsekwencjom naruszenia lub w celu zminimalizowania tych konsekwencji. Je偶eli administracyjna kara pieni臋偶na jest nak艂adana na przedsi臋biorstwo, to 鈥瀙rzedsi臋biorstwo鈥 nale偶y do tych cel贸w rozumie膰 zgodnie z art. 101 i 102 TFUE. Je偶eli administracyjna kara pieni臋偶na jest nak艂adana na osob臋 nieb臋d膮c膮 przedsi臋biorstwem, organ nadzorczy, ustalaj膮c w艂a艣ciw膮 wysoko艣膰 kary pieni臋偶nej, powinien wzi膮膰 pod uwag臋 og贸lny poziom dochod贸w w danym pa艅stwie cz艂onkowskim oraz sytuacj臋 ekonomiczn膮 tej osoby. Aby wspiera膰 sp贸jne stosowanie administracyjnych kar pieni臋偶nych, mo偶na tak偶e u偶y膰 mechanizmu sp贸jno艣ci. Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny okre艣li膰, czy i w jakim zakresie administracyjnym karom pieni臋偶nym powinny podlega膰 organy publiczne. Na艂o偶enie administracyjnej kary pieni臋偶nej lub wydanie ostrze偶enia nie wp艂ywa na stosowanie innych uprawnie艅 organ贸w nadzorczych ani innych sankcji na mocy niniejszego rozporz膮dzenia.

(150) In order to strengthen and harmonise administrative penalties for infringements of this Regulation, each supervisory authority should have the power to impose administrative fines. This Regulation should indicate infringements and the upper limit and criteria for setting the related administrative fines, which should be determined by the competent supervisory authority in each individual case, taking into account all relevant circumstances of the specific situation, with due regard in particular to the nature, gravity and duration of the infringement and of its consequences and the measures taken to ensure compliance with the obligations under this Regulation and to prevent or mitigate the consequences of the infringement. Where administrative fines are imposed on an undertaking, an undertaking should be understood to be an undertaking in accordance with Articles聽101 and 102 TFEU for those purposes. Where administrative fines are imposed on persons that are not an undertaking, the supervisory authority should take account of the general level of income in the Member State as well as the economic situation of the person in considering the appropriate amount of the fine. The consistency mechanism may also be used to promote a consistent application of administrative fines. It should be for the Member States to determine whether and to which extent public authorities should be subject to administrative fines. Imposing an administrative fine or giving a warning does not affect the application of other powers of the supervisory authorities or of other penalties under this Regulation.

(151) Systemy prawne Danii i Estonii nie przewiduj膮 administracyjnych kar pieni臋偶nych okre艣lonych w niniejszym rozporz膮dzeniu. Przepisy o administracyjnych karach pieni臋偶nych mo偶na stosowa膰 tak, 偶e w Danii w艂a艣ciwy s膮d krajowy b臋dzie nak艂ada膰 grzywn臋 jako sankcj臋 karn膮, a w Estonii organ nadzorczy b臋dzie nak艂ada膰 grzywn臋 w ramach post臋powania o wykroczenie, pod warunkiem 偶e takie stosowanie przepis贸w w tych pa艅stwach cz艂onkowskich b臋dzie mie膰 skutek r贸wnowa偶ny administracyjnej karze pieni臋偶nej nak艂adanej przez organ nadzorczy. Dlatego w艂a艣ciwy s膮d krajowy powinien bra膰 pod uwag臋 zalecenie organu nadzorczego, kt贸ry postuluje na艂o偶enie grzywny. Nak艂adane grzywny musz膮 by膰 w ka偶dym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj膮ce.

(151) The legal systems of Denmark and Estonia do not allow for administrative fines as set out in this Regulation. The rules on administrative fines may be applied in such a manner that in Denmark the fine is imposed by competent national courts as a criminal penalty and in Estonia the fine is imposed by the supervisory authority in the framework of a misdemeanour procedure, provided that such an application of the rules in those Member聽States has an equivalent effect to administrative fines imposed by supervisory authorities. Therefore the competent national courts should take into account the recommendation by the supervisory authority initiating the fine. In any event, the fines imposed should be effective, proportionate and dissuasive.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]