Nawigacja
RODO > Artyku艂 82. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialno艣膰
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 82 RODO. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialno艣膰

Article 82 GDPR. Right to compensation and liability

1. Ka偶da osoba, kt贸ra ponios艂a szkod臋 maj膮tkow膮 lub niemaj膮tkow膮 w wyniku naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia, ma prawo uzyska膰 od administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego odszkodowanie za poniesion膮 szkod臋.

1. Any person who has suffered material or non-material damage as a result of an infringement of this Regulation shall have the right to receive compensation from the controller or processor for the damage suffered.

2. Ka偶dy administrator uczestnicz膮cy w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszaj膮cym niniejsze rozporz膮dzenie. Podmiot przetwarzaj膮cy odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wy艂膮cznie, gdy nie dope艂ni艂 obowi膮zk贸w, kt贸re niniejsze rozporz膮dzenie nak艂ada bezpo艣rednio na podmioty przetwarzaj膮ce, lub gdy dzia艂a艂 poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.

2. Any controller involved in processing shall be liable for the damage caused by processing which infringes this Regulation. A processor shall be liable for the damage caused by processing only where it has not complied with obligations of this Regulation specifically directed to processors or where it has acted outside or contrary to lawful instructions of the controller.

3. Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy zostaj膮 zwolnieni z odpowiedzialno艣ci wynikaj膮cej z ust. 2, je偶eli udowodni膮, 偶e w 偶aden spos贸b nie ponosz膮 winy za zdarzenie, kt贸re doprowadzi艂o do powstania szkody.

3. A controller or processor shall be exempt from liability under paragraph聽2 if it proves that it is not in any way responsible for the event giving rise to the damage.

4. Je偶eli w tym samym przetwarzaniu uczestniczy wi臋cej ni偶 jeden administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy lub uczestniczy w nim zar贸wno administrator jak i podmiot przetwarzaj膮cy i zgodnie z ust. 2 i 3 odpowiadaj膮 za szkod臋 spowodowan膮 przetwarzaniem, ponosz膮 oni odpowiedzialno艣膰 solidarn膮 za ca艂膮 szkod臋, tak by zapewni膰 osobie, kt贸rej dane dotycz膮, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania.

4. Where more than one controller or processor, or both a controller and a processor, are involved in the same processing and where they are, under paragraphs聽2 and 3, responsible for any damage caused by processing, each controller or processor shall be held liable for the entire damage in order to ensure effective compensation of the data subject.

5. Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy, kt贸ry zgodnie z ust. 4 zap艂aci艂 odszkodowanie za ca艂膮 wyrz膮dzon膮 szkod臋, ma prawo 偶膮dania od pozosta艂ych administrator贸w lub podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy uczestniczyli w tym samym przetwarzaniu, zwrotu cz臋艣ci odszkodowania odpowiadaj膮cej cz臋艣ci szkody, za kt贸r膮 ponosz膮 odpowiedzialno艣膰, zgodnie z warunkami okre艣lonymi w ust. 2.

5. Where a controller or processor has, in accordance with paragraph聽4, paid full compensation for the damage suffered, that controller or processor shall be entitled to claim back from the other controllers or processors involved in the same processing that part of the compensation corresponding to their part of responsibility for the damage, in accordance with the conditions set out in paragraph聽2.

6. Post臋powanie s膮dowe dotycz膮ce odszkodowania jest wszczynane przed s膮dem w艂a艣ciwym na mocy prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego, o kt贸rym mowa w art. 79 ust. 2.

6. Court proceedings for exercising the right to receive compensation shall be brought before the courts competent under the law of the Member State referred to in Article聽79(2).

Powi膮zane teksty
Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(146) Za szkod臋, kt贸r膮 dana osoba ponios艂a wskutek przetwarzania w spos贸b naruszaj膮cy niniejsze rozporz膮dzenie, powinno przys艂ugiwa膰 odszkodowanie od administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego. Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinni jednak zosta膰 zwolnieni z odpowiedzialno艣ci prawnej, je偶eli udowodni膮, 偶e szkoda w 偶adnym razie nie powsta艂a z ich winy. Poj臋cie szkody nale偶y interpretowa膰 szeroko, w 艣wietle orzecznictwa Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci, w spos贸b w pe艂ni odzwierciedlaj膮cy cele niniejszego rozporz膮dzenia. Nie ma to wp艂ywu na roszczenia z tytu艂u szk贸d wynikaj膮cych z naruszenia innych przepis贸w prawa Unii lub prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego. Przetwarzanie dokonywane w spos贸b naruszaj膮cy niniejsze rozporz膮dzenie obejmuje tak偶e przetwarzanie, kt贸re narusza akty delegowane i wykonawcze przyj臋te na mocy niniejszego rozporz膮dzenia oraz prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego doprecyzowuj膮ce niniejsze rozporz膮dzenie. Osoby, kt贸rych dane dotycz膮, powinny uzyska膰 pe艂ne i skuteczne odszkodowanie za poniesione szkody. Je偶eli administratorzy lub podmioty przetwarzaj膮ce uczestnicz膮 w tym samym przetwarzaniu, ka偶dy administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinien odpowiada膰 prawnie za ca艂o艣膰 szkody. Je偶eli jednak zostan膮 w艂膮czeni do jednego post臋powania s膮dowego zgodnie z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, odszkodowaniem mo偶na obarczy膰 ka偶dego z administrator贸w i ka偶dy z podmiot贸w przetwarzaj膮cych stosownie do ich winy za szkod臋 wynik艂膮 z przetwarzania, o ile osobie, kt贸rej dane dotycz膮, zapewnione zostanie pe艂ne i skuteczne odszkodowanie za poniesion膮 szkod臋. Ka偶dy administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy, kt贸ry wyp艂aci艂 pe艂ne odszkodowanie, mo偶e nast臋pnie dochodzi膰 roszcze艅 regresowych wobec innych administrator贸w lub podmiot贸w przetwarzaj膮cych uczestnicz膮cych w tym samym przetwarzaniu.

(146) The controller or processor should compensate any damage which a person may suffer as a result of processing that infringes this Regulation. The controller or processor should be exempt from liability if it proves that it is not in any way responsible for the damage. The concept of damage should be broadly interpreted in the light of the case-law of the Court of Justice in a manner which fully reflects the objectives of this Regulation. This is without prejudice to any claims for damage deriving from the violation of other rules in Union or Member聽State law. Processing that infringes this Regulation also includes processing that infringes delegated and implementing acts adopted in accordance with this Regulation and Member聽State law specifying rules of this Regulation. Data subjects should receive full and effective compensation for the damage they have suffered. Where controllers or processors are involved in the same processing, each controller or processor should be held liable for the entire damage. However, where they are joined to the same judicial proceedings, in accordance with Member State law, compensation may be apportioned according to the responsibility of each controller or processor for the damage caused by the processing, provided that full and effective compensation of the data subject who suffered the damage is ensured. Any controller or processor which has paid full compensation may subsequently institute recourse proceedings against other controllers or processors involved in the same processing.

(147) Je偶eli niniejsze rozporz膮dzenie przewiduje szczeg贸艂owe przepisy o jurysdykcji 鈥 w szczeg贸lno艣ci odno艣nie do post臋powa艅 w zakresie 艣rodk贸w ochrony prawnej przed s膮dem, w tym odszkodowania, przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu 鈥搊g贸lne przepisy o jurysdykcji, takie jak rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 [13], nie powinny narusza膰 stosowania takich szczeg贸艂owych przepis贸w.

(147) Where specific rules on jurisdiction are contained in this Regulation, in particular as regards proceedings seeking a judicial remedy including compensation, against a controller or processor, general jurisdiction rules such as those of Regulation (EU) No聽1215/2012 of the European Parliament and of the Council聽[13]聽should not prejudice the application of such specific rules.

[13] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze艅 s膮dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:351:TOC

[13] Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ L 351, 20.12.2012, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:351:TOC

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]