Nawigacja
RODO > Artyku艂 65. Rozstrzyganie spor贸w przez Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 65 RODO. Rozstrzyganie spor贸w przez Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych

Article 65 GDPR. Dispute resolution by the Board

1. Aby w poszczeg贸lnych sytuacjach zapewni膰 w艂a艣ciwe i sp贸jne stosowanie niniejszego rozporz膮dzenia, Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje w nast臋puj膮cych przypadkach wi膮偶膮ce decyzje:

1. In order to ensure the correct and consistent application of this Regulation in individual cases, the Board shall adopt a binding decision in the following cases:

a) je偶eli w przypadku, o kt贸rym mowa w art. 60 ust. 4, organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, zg艂osi艂 maj膮cy znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji wiod膮cego organu nadzorczego, a wiod膮cy organ nadzorczy odrzuci艂 taki sprzeciw jako niemaj膮cy znaczenia dla sprawy lub nieuzasadniony. Wi膮偶膮ca decyzja dotyczy wszystkich spraw, kt贸re s膮 przedmiotem maj膮cego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, w szczeg贸lno艣ci dotyczy tego, czy dosz艂o do naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia;

(a) where, in a case referred to in Article聽60(4), a supervisory authority concerned has raised a relevant and reasoned objection to a draft decision of the lead supervisory authority and the lead supervisory authority has not followed the objection or has rejected such an objection as being not relevant or reasoned.聽The binding decision shall concern all the matters which are the subject of the relevant and reasoned objection, in particular whether there is an infringement of this Regulation;

Powi膮zane teksty

b) je偶eli panuj膮 sprzeczne opinie co do tego, kt贸ry z organ贸w nadzorczych, kt贸rych sprawa dotyczy, jest w艂a艣ciwy wzgl臋dem g艂贸wnej jednostki organizacyjnej;

(b)聽where there are conflicting views on which of the supervisory authorities concerned is competent for the main establishment;

c) je偶eli w艂a艣ciwy organ nadzorczy nie wyst膮pi艂 o opini臋 do Europejskiej Rady Ochrony Danych w przypadkach, o kt贸rych mowa w art. 64 ust. 1, lub nie zastosowa艂 si臋 do opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych wydanej zgodnie z art. 64. W takim przypadku organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, lub Komisja mog膮 zg艂osi膰 spraw臋 Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

(c)聽where a competent supervisory authority does not request the opinion of the Board in the cases referred to in Article聽64(1), or does not follow the opinion of the Board issued under Article聽64. In that case, any supervisory authority concerned or the Commission may communicate the matter to the Board.

Powi膮zane teksty

2. Decyzj臋, o kt贸rej mowa w ust. 1, Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje wi臋kszo艣ci膮 dw贸ch trzecich g艂os贸w swoich cz艂onk贸w w terminie miesi膮ca od wp艂yni臋cia sprawy. Ze wzgl臋du na z艂o偶ony charakter sprawy termin ten mo偶na przed艂u偶y膰 o miesi膮c. Decyzja, o kt贸rej mowa w ust. 1, zostaje wraz z uzasadnieniem skierowana do wiod膮cego organu nadzorczego i wszystkich organ贸w nadzorczych, kt贸rych sprawa dotyczy, i jest dla nich wi膮偶膮ca.

2. The decision referred to in paragraph 1 shall be adopted within one month from the referral of the subject-matter by a two-thirds majority of the members of the Board. That period may be extended by a further month on account of the complexity of the subject-matter. The decision referred to in paragraph 1 shall be reasoned and addressed to the lead supervisory authority and all the supervisory authorities concerned and binding on them.

3. Je偶eli Europejska Rada Ochrony Danych nie jest w stanie przyj膮膰 decyzji w terminach, o kt贸rych mowa w ust. 2, przyjmuje decyzj臋 w terminie dw贸ch tygodni po up艂yni臋ciu drugiego miesi膮ca, o kt贸rym mowa w ust. 2, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w swoich cz艂onk贸w. Je偶eli g艂osy cz艂onk贸w Europejskiej Rady Ochrony Danych rozk艂adaj膮 si臋 po r贸wno, decyduje g艂os przewodnicz膮cego.

3. Where the Board has been unable to adopt a decision within the periods referred to in paragraph聽2, it shall adopt its decision within two weeks following the expiration of the second month referred to in paragraph 2 by a simple majority of the members of the Board. Where the members of the Board are split, the decision shall by adopted by the vote of its Chair.

4. Przed up艂ywem termin贸w, o kt贸rych mowa w ust. 2 i 3, organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, nie przyjmuj膮 decyzji w sprawie przed艂o偶onej Europejskiej Radzie Ochrony Danych na mocy ust. 1.

4. The supervisory authorities concerned shall not adopt a decision on the subject matter submitted to the Board under paragraph 1 during the periods referred to in paragraphs聽2 and聽3.

5. Przewodnicz膮cy Europejskiej Rady Ochrony Danych bez zb臋dnej zw艂oki notyfikuje organom nadzorczym, kt贸rych sprawa dotyczy, decyzj臋, o kt贸rej mowa w ust. 1. Informuje o niej Komisj臋. Decyzja jest niezw艂ocznie publikowana na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych, po tym jak organ nadzorczy notyfikowa艂 ostateczn膮 decyzj臋, o kt贸rej mowa w ust. 6.

5. The Chair of the Board shall notify, without undue delay, the decision referred to in paragraph 1 to the supervisory authorities concerned. It shall inform the Commission thereof. The decision shall be published on the website of the Board without delay after the supervisory authority has notified the final decision referred to in paragraph聽6.

6. Bez zb臋dnej zw艂oki i najp贸藕niej w terminie miesi膮ca po notyfikowaniu przez Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych swojej decyzji, wiod膮cy organ nadzorczy lub w stosownym przypadku organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, przyjmuje ostateczn膮 decyzj臋 na podstawie decyzji, o kt贸rej mowa w ust. 1 niniejszego artyku艂u. Wiod膮cy organ nadzorczy lub w stosownym przypadku organ nadzorczy, do kt贸rego wniesiono skarg臋, informuje Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych o terminie, w kt贸rym dor臋czono ostateczn膮 decyzj臋 odpowiednio administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu oraz osobie, kt贸rej dane dotycz膮. Ostateczna decyzja organ贸w nadzorczych, kt贸rych sprawa dotyczy, zostaje przyj臋ta w trybie art. 60 ust. 7, 8 i 9. Ostateczna decyzja zawiera informacje o decyzji, o kt贸rej mowa w ust. 1 niniejszego artyku艂u, i wskazuje, 偶e decyzja, o kt贸rej mowa w tym ust臋pie, zostanie opublikowana na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych zgodnie z ust. 5 niniejszego artyku艂u. Do ostatecznej decyzji za艂膮czona zostaje decyzja, o kt贸rej mowa w ust. 1 niniejszego artyku艂u.

6. The lead supervisory authority or, as the case may be, the supervisory authority with which the complaint has been lodged shall adopt its final decision on the basis of the decision referred to in paragraph 1 of this Article, without undue delay and at the latest by one month after the Board has notified its decision. The lead supervisory authority or, as the case may be, the supervisory authority with which the complaint has been lodged, shall inform the Board of the date when its final decision is notified respectively to the controller or the processor and to the data subject. The final decision of the supervisory authorities concerned shall be adopted under the terms of Article聽60(7), (8) and聽(9). The final decision shall refer to the decision referred to in paragraph聽1 of this Article and shall specify that the decision referred to in that paragraph will be published on the website of the Board in accordance with paragraph 5 of this Article. The final decision shall attach the decision referred to in paragraph聽1 of this Article.

Powi膮zane teksty
Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(136) W ramach stosowania mechanizmu sp贸jno艣ci Europejska Rada Ochrony Danych powinna w okre艣lonym terminie wydawa膰 opinie, je偶eli tak postanowi膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w jej cz艂onkowie lub je偶eli zwr贸ci si臋 do niej z takim wnioskiem organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, lub Komisja. Europejska Rada Ochrony Danych powinna by膰 tak偶e umocowana do przyjmowania prawnie wi膮偶膮cych decyzji w razie spor贸w mi臋dzy organami nadzorczymi. W tym celu powinna wydawa膰, zasadniczo wi臋kszo艣ci膮 dw贸ch trzecich g艂os贸w swoich cz艂onk贸w, prawnie wi膮偶膮ce decyzje w jasno okre艣lonych przypadkach, gdy w艣r贸d organ贸w nadzorczych panuj膮 sprzeczne opinie 鈥 w szczeg贸lno艣ci w ramach mechanizmu wsp贸艂pracy mi臋dzy wiod膮cym organem nadzorczym a organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy 鈥 co do meritum sprawy, w szczeg贸lno艣ci tego, czy dosz艂o do naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities. For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]