Nawigacja
RODO > Artyku艂 54. Zasady ustanawiania organu nadzorczego
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 54 RODO. Zasady ustanawiania organu nadzorczego

Article 54 GDPR. Rules on the establishment of the supervisory authority

1. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie okre艣la w swoich przepisach prawnych wszystkie poni偶sze elementy:

1. Each Member State shall provide by law for all of the following:

a) ustanowienie ka偶dego z organ贸w nadzorczych;

(a)聽the establishment of each supervisory authority;

b) kwalifikacje i warunki wyboru wymagane do powo艂ania na stanowisko cz艂onka ka偶dego z organ贸w nadzorczych;

(b)聽the qualifications and eligibility conditions required to be appointed as member of each supervisory authority;

c) zasady i procedury powo艂ywania cz艂onka lub cz艂onk贸w ka偶dego z organ贸w nadzorczych;

(c)聽the rules and procedures for the appointment of the member or members of each supervisory authority;

d) okres kadencji cz艂onka lub cz艂onk贸w ka偶dego z organ贸w nadzorczych 鈥 nie kr贸tszy ni偶 cztery lata, z wyj膮tkiem pierwszej kadencji po dniu 24 maja 2016 r., kt贸ra mo偶e cz臋艣ciowo trwa膰 kr贸cej, je偶eli jest to niezb臋dne, aby chroni膰 niezale偶no艣膰 organu nadzorczego w drodze procedury stopniowej wymiany cz艂onk贸w;

(d)聽the duration of the term of the member or members of each supervisory authority of no less than four years, except for the first appointment after 24 May 2016, part of which may take place for a shorter period where that is necessary to protect the independence of the supervisory authority by means of a staggered appointment procedure;

e) czy cz艂onek lub cz艂onkowie ka偶dego z organ贸w nadzorczych mog膮 zosta膰 powo艂ani ponownie, a je偶eli tak 鈥 na ile kadencji;

(e)聽whether and, if so, for how many terms the member or members of each supervisory authority is eligible for reappointment;

f) zasady reguluj膮ce obowi膮zki cz艂onka lub cz艂onk贸w oraz personelu ka偶dego z organ贸w nadzorczych, zakaz podejmowania dzia艂a艅, zaj臋膰 i czerpania korzy艣ci 鈥 w trakcie kadencji oraz po jej zako艅czeniu 鈥 sprzecznych z tymi zobowi膮zaniami, a tak偶e przepisy reguluj膮ce ustanie stosunku pracy.

(f)聽the conditions governing the obligations of the member or members and staff of each supervisory authority, prohibitions on actions, occupations and benefits incompatible therewith during and after the term of office and rules governing the cessation of employment.

2. Cz艂onek lub cz艂onkowie oraz personel ka偶dego z organ贸w nadzorczych podlegaj膮 zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego obowi膮zkowi zachowania tajemnicy s艂u偶bowej 鈥 w trakcie kadencji oraz po jej zako艅czeniu 鈥 w odniesieniu do wszelkich poufnych informacji, kt贸re uzyskali w toku wype艂niania zada艅 lub wykonywania swoich uprawnie艅. Obowi膮zek zachowania tajemnicy s艂u偶bowej w trakcie ich kadencji dotyczy w szczeg贸lno艣ci sytuacji, w kt贸rych osoby fizyczne zg艂aszaj膮 naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia.

2. The member or members and the staff of each supervisory authority shall, in accordance with Union or Member State law, be subject to a duty of professional secrecy both during and after their term of office, with regard to any confidential information which has come to their knowledge in the course of the performance of their tasks or exercise of their powers. During their term of office, that duty of professional secrecy shall in particular apply to reporting by natural persons of infringements of this Regulation.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(121) Og贸lne warunki pe艂nienia funkcji cz艂onka organu nadzorczego powinny zosta膰 okre艣lone w prawie ka偶dego pa艅stwa cz艂onkowskiego i powinny w szczeg贸lno艣ci zapewnia膰, by cz艂onk贸w tego organu powo艂ywa艂 przy zastosowaniu procedury zapewniaj膮cej przejrzysto艣膰 parlament, rz膮d lub g艂owa danego pa艅stwa cz艂onkowskiego 鈥 na wniosek rz膮du, cz艂onka rz膮du, parlamentu lub izby parlamentu 鈥 lub niezale偶ny organ, kt贸remu zadanie to powierzono w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego. Aby zapewni膰 niezale偶no艣膰 organu nadzorczego, jego cz艂onek lub cz艂onkowie powinni dzia艂a膰 uczciwie, powstrzyma膰 si臋 od wszelkich czynno艣ci niezgodnych ze swoimi obowi膮zkami i nie powinni podczas swojej kadencji podejmowa膰 偶adnego zaj臋cia zarobkowego ani niezarobkowego niezgodnego z tymi obowi膮zkami. Organ nadzorczy powinien dysponowa膰 w艂asnym personelem, kt贸ry jest dobierany przez ten organ nadzorczy lub niezale偶ny organ utworzony na mocy prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego i powinien dzia艂a膰 pod wy艂膮cznym kierownictwem cz艂onka lub cz艂onk贸w tego organu nadzorczego.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member聽State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member聽State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member聽State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

zostaw komentarz
[js-disqus]