Nawigacja
RODO > Artyku艂 58. Uprawnienia
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 58 RODO. Uprawnienia

Article 58 GDPR. Powers

1. Ka偶demu organowi nadzorczemu przys艂uguj膮 wszystkie nast臋puj膮ce uprawnienia w zakresie prowadzonych post臋powa艅:

1. Each supervisory authority shall have all of the following investigative powers:

a) nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzaj膮cemu, a w stosownym przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego, dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zada艅;

(a)聽to order the controller and the processor, and, where applicable, the controller’s or the processor’s representative to provide any information it requires for the performance of its tasks;

b) prowadzenie post臋powa艅 w formie audyt贸w ochrony danych;

(b)聽to carry out investigations in the form of data protection audits;

c) dokonywanie przegl膮du udzielonych certyfikacji na mocy art. 42 ust. 7;

(c)聽to carry out a review on certifications issued pursuant to Article聽42(7);

Powi膮zane teksty

d) zawiadamianie administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego o podejrzeniu naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia;

(d)聽to notify the controller or the processor of an alleged infringement of this Regulation;

e) uzyskiwanie od administratora i podmiotu przetwarzaj膮cego dost臋pu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezb臋dnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zada艅;

(e)聽to obtain, from the controller and the processor, access to all personal data and to all information necessary for the performance of its tasks;

f) uzyskiwanie dost臋pu do wszystkich pomieszcze艅 administratora i podmiotu przetwarzaj膮cego, w tym do sprz臋tu i 艣rodk贸w s艂u偶膮cych do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami okre艣lonymi w prawie unijnym lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego.

(f)聽to obtain access to any premises of the controller and the processor, including to any data processing equipment and means, in accordance with Union or Member聽State procedural law.

2. Ka偶demu organowi nadzorczemu przys艂uguj膮 wszystkie nast臋puj膮ce uprawnienia naprawcze:

2. Each supervisory authority shall have all of the following corrective powers:

a) wydawanie ostrze偶e艅 administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu dotycz膮cych mo偶liwo艣ci naruszenia przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia poprzez planowane operacje przetwarzania;

(a)聽to issue warnings to a controller or processor that intended processing operations are likely to infringe provisions of this Regulation;

b) udzielanie upomnie艅 administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu w przypadku naruszenia przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia przez operacje przetwarzania;

(b)聽to issue reprimands to a controller or a processor where processing operations have infringed provisions of this Regulation;

c) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu spe艂nienia 偶膮dania osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wynikaj膮cego z praw przys艂uguj膮cych jej na mocy niniejszego rozporz膮dzenia;

(c)聽to order the controller or the processor to comply with the data subject’s requests to exercise his or her rights pursuant to this Regulation;

d) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu dostosowania operacji przetwarzania do przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu;

(d)聽to order the controller or processor to bring processing operations into compliance with the provisions of this Regulation, where appropriate, in a specified manner and within a specified period;

e) nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o naruszeniu ochrony danych;

(e)聽to order the controller to communicate a personal data breach to the data subject;

f) wprowadzanie czasowego lub ca艂kowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania;

(f)聽to impose a temporary or definitive limitation including a ban on processing;

g) nakazanie na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usuni臋cia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 powiadomienia o tych czynno艣ciach odbiorc贸w, kt贸rym dane osobowe ujawniono;

(g)聽to order the rectification or erasure of personal data or restriction of processing pursuant to Articles聽16, 17 and 18 and the notification of such actions to recipients to whom the personal data have been disclosed pursuant to Article聽17(2) and Article 19;

Powi膮zane teksty

h) cofni臋cie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikuj膮cemu cofni臋cia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub 43, lub nakazanie podmiotowi certyfikuj膮cemu nieudzielania certyfikacji, je偶eli jej wymogi nie s膮 spe艂nione lub przesta艂y by膰 spe艂niane;

(h)聽to withdraw a certification or to order the certification body to withdraw a certification issued pursuant to Articles聽42 and 43, or to order the certification body not to issue certification if the requirements for the certification are not or are no longer met;

Powi膮zane teksty

i) zastosowanie, opr贸cz lub zamiast 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w niniejszym ust臋pie, administracyjnej kary pieni臋偶nej na mocy art. 83, zale偶nie od okoliczno艣ci konkretnej sprawy;

(i)聽to impose an administrative fine pursuant to Article 83, in addition to, or instead of measures referred to in this paragraph, depending on the circumstances of each individual case;

j) nakazanie zawieszenia przep艂ywu danych do odbiorcy w pa艅stwie trzecim lub do organizacji mi臋dzynarodowej.

(j)聽to order the suspension of data flows to a recipient in a third country or to an international organisation.

3. Ka偶demu organowi nadzorczemu przys艂uguj膮 wszystkie nast臋puj膮ce uprawnienia w zakresie wydawania zezwole艅 i uprawnienia doradcze:

3. Each supervisory authority shall have all of the following authorisation and advisory powers:

a) udzielanie porad administratorowi zgodnie z procedur膮 uprzednich konsultacji, o kt贸rej mowa w art. 36;

(a)聽to advise the controller in accordance with the prior consultation procedure referred to in Article 36;

b) wydawanie, z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek, opinii przeznaczonych dla parlamentu narodowego, rz膮du pa艅stwa cz艂onkowskiego lub 鈥 zgodnie z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego 鈥 innych instytucji i organ贸w oraz og贸艂u spo艂ecze艅stwa we wszelkich sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych;

(b)聽to issue, on its own initiative or on request, opinions to the national parliament, the Member State government or, in accordance with Member State law, to other institutions and bodies as well as to the public on any issue related to the protection of personal data;

c) zezwalanie na przetwarzanie zgodnie z art. 36 ust. 5, je偶eli prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego wymaga takiego uprzedniego zezwolenia;

(c)聽to authorise processing referred to in Article 36(5), if the law of the Member State requires such prior authorisation;

Powi膮zane teksty

d) opiniowanie i zatwierdzanie projekt贸w kodeks贸w post臋powania zgodnie z art. 40 ust. 5;

(d)聽to issue an opinion and approve draft codes of conduct pursuant to Article 40(5);

Powi膮zane teksty

e) akredytowanie na mocy art. 43 podmiot贸w certyfikuj膮cych;

(e)聽to accredit certification bodies pursuant to Article 43;

Powi膮zane teksty

f) udzielanie certyfikacji i zatwierdzanie kryteri贸w certyfikacji zgodnie z art. 42 ust. 5;

(f)聽to issue certifications and approve criteria of certification in accordance with Article聽42(5);

Powi膮zane teksty

g) przyjmowanie standardowych klauzul ochrony danych, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 8 i art. 46 ust. 2 lit. d);

(g)聽to adopt standard data protection clauses referred to in Article 28(8) and in point聽(d) of Article 46(2);

Powi膮zane teksty

h) zezwalanie na klauzule umowne, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 3 lit. a);

(h)聽to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article 46(3);

Powi膮zane teksty

i) zezwalanie na uzgodnienia administracyjne, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 3 lit. b);

(i)聽to authorise administrative arrangements referred to in point (b) of Article 46(3);

Powi膮zane teksty

j) zatwierdzanie wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych na mocy art. 47.

(j)聽to approve binding corporate rules pursuant to Article 47.

Powi膮zane teksty

4. Wykonywanie uprawnie艅 powierzonych organowi nadzorczemu na mocy niniejszego artyku艂u podlega odpowiednim zabezpieczeniom 鈥 w tym prawu do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem i rzetelnego procesu, okre艣lonym w prawie Unii i prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego zgodnie z Kart膮 praw podstawowych.

4. The exercise of the powers conferred on the supervisory authority pursuant to this Article shall be subject to appropriate safeguards, including effective judicial remedy and due process, set out in Union and Member聽State law in accordance with the Charter.

5. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie przewiduje w swoich przepisach, 偶e jego organ nadzorczy jest uprawniony do wniesienia do organ贸w wymiaru sprawiedliwo艣ci sprawy dotycz膮cej naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia oraz w stosownych przypadkach do wszcz臋cia lub do uczestniczenia w inny spos贸b w post臋powaniu s膮dowym w celu wyegzekwowania stosowania przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia.

5. Each Member聽State shall provide by law that its supervisory authority shall have the power to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and where appropriate, to commence or engage otherwise in legal proceedings, in order to enforce the provisions of this Regulation.

6. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie mo偶e przewidzie膰 w swoich przepisach, 偶e jego organowi nadzorczemu przys艂uguj膮 poza uprawnieniami okre艣lonymi w ust. 1, 2 i 3 tak偶e inne uprawnienia. Wykonywanie tych uprawnie艅 nie mo偶e utrudnia膰 skutecznego stosowania przepis贸w rozdzia艂u VII.

6. Each Member State may provide by law that its supervisory authority shall have additional powers to those referred to in paragraphs聽1, 2 and 3. The exercise of those powers shall not impair the effective operation of Chapter聽VII.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(129) Aby zapewni膰 sp贸jne monitorowanie i egzekwowanie niniejszego rozporz膮dzenia w ca艂ej Unii, organy nadzorcze powinny mie膰 w ka偶dym pa艅stwie cz艂onkowskim te same zadania i faktyczne uprawnienia, w tym uprawnienia do prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, naprawcze, uprawnienia do nak艂adania kar oraz do udzielania zezwole艅 i doradcze, w szczeg贸lno艣ci w przypadku skarg os贸b fizycznych, i 鈥 bez uszczerbku dla uprawnie艅 organ贸w prokuratorskich na mocy prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego 鈥 uprawnienia do zg艂aszania narusze艅 niniejszego rozporz膮dzenia organom wymiaru sprawiedliwo艣ci oraz do udzia艂u w post臋powaniu s膮dowym. W艣r贸d tych uprawnie艅 powinno by膰 tak偶e uprawnienie do wprowadzania czasowego lub definitywnego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazania przetwarzania. Pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 okre艣li膰 tak偶e inne zadania zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych na mocy niniejszego rozporz膮dzenia. Swoje uprawnienia organy nadzorcze powinny wykonywa膰 zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami proceduralnymi przewidzianymi w prawie Unii i prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, bezstronnie, sprawiedliwie i w rozs膮dnym terminie. W szczeg贸lno艣ci ka偶dy 艣rodek powinien by膰 odpowiedni, niezb臋dny i proporcjonalny, aby zapewni膰 przestrzeganie niniejszego rozporz膮dzenia 鈥 z uwzgl臋dnieniem okoliczno艣ci danej sprawy, z poszanowaniem prawa do wys艂uchania danej osoby przed zastosowaniem indywidualnego 艣rodka, kt贸ry mia艂by niekorzystnie na ni膮 wp艂yn膮膰, i bez nadmiernych koszt贸w i niedogodno艣ci dla danej osoby. Uprawnienia do prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, je偶eli chodzi o dost臋p do pomieszcze艅, nale偶y wykonywa膰 zgodnie ze szczeg贸艂owymi wymogami przepis贸w pa艅stwa cz艂onkowskiego dotycz膮cych post臋powania, takimi jak wym贸g uzyskania uprzedniego zezwolenia s膮du. Ka偶dy prawnie wi膮偶膮cy 艣rodek organu nadzorczego powinien by膰 sporz膮dzony na pi艣mie, mie膰 jasny i jednoznaczny charakter, wskazywa膰 organ nadzorczy, kt贸ry wyda艂 艣rodek, i dat臋 wydania 艣rodka, nosi膰 podpis szefa lub cz艂onka organu nadzorczego przez niego upowa偶nionego, podawa膰 powody zastosowania 艣rodka oraz informowa膰 o prawie do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej. Nie powinno to wyklucza膰 dodatkowych wymog贸w na mocy przepis贸w pa艅stwa cz艂onkowskiego dotycz膮cych post臋powania. Wydanie prawnie wi膮偶膮cej decyzji oznacza, 偶e mo偶e ona by膰 przedmiotem kontroli s膮dowej w pa艅stwie cz艂onkowskim organu nadzorczego, kt贸ry j膮 wyda艂.

(129) In order to ensure consistent monitoring and enforcement of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities should have in each Member State the same tasks and effective powers, including powers of investigation, corrective powers and sanctions, and authorisation and advisory powers, in particular in cases of complaints from natural persons, and without prejudice to the powers of prosecutorial authorities under Member聽State law, to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and engage in legal proceedings. Such powers should also include the power to impose a temporary or definitive limitation, including a ban, on processing. Member聽States may specify other tasks related to the protection of personal data under this Regulation. The powers of supervisory authorities should be exercised in accordance with appropriate procedural safeguards set out in Union and Member State law, impartially, fairly and within a reasonable time. In particular each measure should be appropriate, necessary and proportionate in view of ensuring compliance with this Regulation, taking into account the circumstances of each individual case, respect the right of every person to be heard before any individual measure which would affect him or her adversely is taken and avoid superfluous costs and excessive inconveniences for the persons concerned. Investigatory powers as regards access to premises should be exercised in accordance with specific requirements in Member State procedural law, such as the requirement to obtain a prior judicial authorisation. Each legally binding measure of the supervisory authority should be in writing, be clear and unambiguous, indicate the supervisory authority which has issued the measure, the date of issue of the measure, bear the signature of the head, or a member of the supervisory authority authorised by him or her, give the reasons for the measure, and refer to the right of an effective remedy. This should not preclude additional requirements pursuant to Member State procedural law. The adoption of a legally binding decision implies that it may give rise to judicial review in the Member聽State of the supervisory authority that adopted the decision.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]