Nawigacja
RODO > Artyku艂 84. Sankcje
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 84 RODO. Sankcje

Article 84 GDPR. Penalties

1. Pa艅stwa cz艂onkowskie przyjmuj膮 przepisy okre艣laj膮ce inne sankcje za naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia, w szczeg贸lno艣ci za naruszenia niepodlegaj膮ce administracyjnym karom pieni臋偶nym na mocy art. 83, oraz podejmuj膮 wszelkie 艣rodki niezb臋dne do ich wykonania. Sankcje te musz膮 by膰 skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj膮ce.

1. Member States shall lay down the rules on other penalties applicable to infringements of this Regulation in particular for infringements which are not subject to administrative fines pursuant to Article 83, and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.

Powi膮zane teksty

2. Do dnia 25 maja 2018 r. ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zawiadamia Komisj臋 o swoich przepisach przyj臋tych zgodnie z ust. 1, a nast臋pnie niezw艂ocznie o ka偶dej p贸藕niejszej ich zmianie.

2. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it adopts pursuant to paragraph聽1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(149) Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny mie膰 mo偶liwo艣膰 ustanawiania przepis贸w przewiduj膮cych sankcje karne za naruszenie niniejszego rozporz膮dzenia, w tym za naruszenie krajowych przepis贸w przyj臋tych na jego mocy i w jego granicach. Sankcje karne mog膮 r贸wnie偶 obejmowa膰 pozbawienie zysk贸w wynikaj膮cych z naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia. Jednak na艂o偶enie sankcji karnych za naruszenie takich krajowych przepis贸w oraz na艂o偶enie sankcji administracyjnych nie powinno prowadzi膰 do naruszenia zasady ne bis in idem, zgodnie z wyk艂adni膮 Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci.

(149) Member States should be able to lay down the rules on criminal penalties for infringements of this Regulation, including for infringements of national rules adopted pursuant to and within the limits of this Regulation. Those criminal penalties may also allow for the deprivation of the profits obtained through infringements of this Regulation. However, the imposition of criminal penalties for infringements of such national rules and of administrative penalties should not lead to a breach of the principle of聽ne bis in idem, as interpreted by the Court of Justice.

(152) W sytuacjach, w kt贸rych niniejsze rozporz膮dzenie nie harmonizuje sankcji administracyjnych, lub w razie potrzeby w innych przypadkach, na przyk艂ad w razie powa偶nego naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia, pa艅stwa cz艂onkowskie powinny wdro偶y膰 system przewiduj膮cy skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj膮ce sankcje. Charakter takich sankcji (karny lub administracyjny) powinno okre艣la膰 prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member聽States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties. The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.

zostaw komentarz
[js-disqus]