Nawigacja
RODO > Artyku艂 89. Zabezpieczenia i wyj膮tki maj膮ce zastosowanie do przetwarzania do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 89 RODO. Zabezpieczenia i wyj膮tki maj膮ce zastosowanie do przetwarzania do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych

Article 89 GDPR. Safeguards and derogations relating to processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes

1. Przetwarzanie do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych podlega odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem. Zabezpieczenia te polegaj膮 na wdro偶eniu 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych zapewniaj膮cych poszanowanie zasady minimalizacji danych. 艢rodki te mog膮 te偶 obejmowa膰 pseudonimizacj臋 danych, o ile pozwala ona realizowa膰 powy偶sze cele. Je偶eli cele te mo偶na zrealizowa膰 w drodze dalszego przetwarzania danych, kt贸re nie pozwalaj膮 albo przesta艂y pozwala膰 na zidentyfikowa膰 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, cele nale偶y realizowa膰 w ten spos贸b.

1. Processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, shall be subject to appropriate safeguards, in accordance with this Regulation, for the rights and freedoms of the data subject. Those safeguards shall ensure that technical and organisational measures are in place in particular in order to ensure respect for the principle of data minimisation. Those measures may include pseudonymisation provided that those purposes can be fulfilled in that manner. Where those purposes can be fulfilled by further processing which does not permit or no longer permits the identification of data subjects, those purposes shall be fulfilled in that manner.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego mog膮 przewidzie膰 wyj膮tki od praw, o kt贸rych mowa w art. 15, 16, 18 i 21, z zastrze偶eniem warunk贸w i zabezpiecze艅, o kt贸rych mowa w ust. 1 niniejszego artyku艂u, je偶eli jest prawdopodobne, 偶e prawa te uniemo偶liwi膮 lub powa偶nie utrudni膮 realizacj臋 wspomnianych konkretnych cel贸w, i je偶eli wyj膮tki takie s膮 konieczne do realizacji tych cel贸w.

2. Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes, Union or Member State law may provide for derogations from the rights referred to in Articles 15, 16, 18 and 21 subject to the conditions and safeguards referred to in paragraph 1 of this Article in so far as such rights are likely to render impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes.

Powi膮zane teksty

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego mog膮 przewidzie膰 wyj膮tki od praw, o kt贸rych mowa w art. 15, 16, 18, 19, 20 i 21, z zastrze偶eniem warunk贸w i zabezpiecze艅, o kt贸rych mowa w ust. 1 niniejszego artyku艂u, je偶eli jest prawdopodobne, 偶e prawa te uniemo偶liwi膮 lub powa偶nie utrudni膮 realizacj臋 wspomnianych konkretnych cel贸w, i je偶eli wyj膮tki takie s膮 konieczne do realizacji tych cel贸w.

3. Where personal data are processed for archiving purposes in the public interest, Union or Member State law may provide for derogations from the rights referred to in Articles聽15, 16, 18, 19, 20 and 21 subject to the conditions and safeguards referred to in paragraph 1 of this Article in so far as such rights are likely to render impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes.

Powi膮zane teksty

4. Je偶eli przetwarzanie, o kt贸rym mowa w ust. 2 i 3, s艂u偶y r贸wnocze艣nie innemu celowi, wspomniane wyj膮tki maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie do przetwarzania w celach, o kt贸rych mowa w tych ust臋pach.

4. Where processing referred to in paragraphs 2 and 3 serves at the same time another purpose, the derogations shall apply only to processing for the purposes referred to in those paragraphs.

Komentarz eksperta Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Komentarz eksperta

(EN) Article 89 details the appropriate safeguards to process sensitive data for archiving, research, and statistics purposes under article 9 2) (j) and possible derogations to rights granted to individuals by the General Data Protection Regulation. There is indeed a legal exception allowing the processing of special categories of personal data. It must be provided for by a Union or Member State law and the law itself must meet certain conditions that I have already discussed in a previous commentary.

Appropriate safeguards under article 89 concern technical and organizational measures put in place by Member States and respecting the data minimization, proportionality, and necessity principles (recital 156). They may include the possibility of resorting to pseudonymization, where applicable, or further processing 鈥which does not permit or no longer permits the identification of data subjects鈥. The measures involved must take into account the impact on individuals, like physical or psychological potential damages they might suffer.

Member States law may provide for derogations, in the case of scientific research, historical research or statistics, to the right of access (article 15), the right to rectification (article 16), the right to restriction of processing (article 18), and the right to object (article 21). It is possible to refuse to grant these rights to individuals only if respecting them would hinder or 鈥seriously impair鈥 the achievement of the desired goals, that is to say, conducting scientific or historical research or producing statistics.


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Motywy

(156) Przetwarzanie danych osobowych do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych powinno podlega膰 odpowiednim zabezpieczeniom praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem. Zabezpieczenia te powinny polega膰 na wdro偶eniu 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych zapewniaj膮cych w szczeg贸lno艣ci poszanowanie zasady minimalizacji danych. Dalsze przetwarzanie danych osobowych do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych mo偶na prowadzi膰, je偶eli administrator oceni艂, czy cel贸w tych nie mo偶na osi膮gn膮膰 przetwarzaniem danych osobowych, kt贸re albo od pocz膮tku albo ju偶 d艂u偶ej nie pozwalaj膮 identyfikowa膰 os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, pod warunkiem 偶e istniej膮 odpowiednie zabezpieczenia (takie jak pseudonimizacja danych osobowych). Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny ustanowi膰 odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych. Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny mie膰 mo偶liwo艣膰 ustanowienia鈥 na okre艣lonych warunkach i z zastrze偶eniem odpowiednich zabezpiecze艅 dla os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 鈥 szczeg贸艂owych uregulowa艅 i wyj膮tk贸w od wymogu udzielenia informacji oraz prawa do sprostowania lub usuwania danych osobowych, do 鈥瀊ycia zapomnianym鈥, do ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych oraz do sprzeciwu, gdy dane osobowe s膮 przetwarzane do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych. Takie warunki i zabezpieczenia mog膮 skutkowa膰 szczeg贸艂owymi procedurami wykonywania tych praw przez osoby, kt贸rych dane dotycz膮 鈥 je偶eli jest to w艂a艣ciwe w 艣wietle cel贸w, kt贸rym s艂u偶y konkretne przetwarzanie 鈥 oraz 艣rodkami technicznymi i organizacyjnymi maj膮cymi ograniczy膰 przetwarzanie danych osobowych w my艣l zasad proporcjonalno艣ci i konieczno艣ci. Przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naukowych powinno te偶 by膰 zgodne z innymi odpowiednimi przepisami, takimi jak przepisy o pr贸bach klinicznych.

(156) The processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes should be subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation. Those safeguards should ensure that technical and organisational measures are in place in order to ensure, in particular, the principle of data minimisation. The further processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes is to be carried out when the controller has assessed the feasibility to fulfil those purposes by processing data which do not permit or no longer permit the identification of data subjects, provided that appropriate safeguards exist (such as, for instance, pseudonymisation of the data). Member聽States should provide for appropriate safeguards for the processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. Member聽States should be authorised to provide, under specific conditions and subject to appropriate safeguards for data subjects, specifications and derogations with regard to the information requirements and rights to rectification, to erasure, to be forgotten, to restriction of processing, to data portability, and to object when processing personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. The conditions and safeguards in question may entail specific procedures for data subjects to exercise those rights if this is appropriate in the light of the purposes sought by the specific processing along with technical and organisational measures aimed at minimising the processing of personal data in pursuance of the proportionality and necessity principles. The processing of personal data for scientific purposes should also comply with other relevant legislation such as on clinical trials.

(157) 艁膮cz膮c ze sob膮 informacje z rejestr贸w, naukowcy mog膮 uzyska膰 now膮, warto艣ciow膮 wiedz臋 na przyk艂ad o cz臋stych chorobach, takich jak choroba uk艂adu kr膮偶enia, rak czy depresja. Korzystaj膮c z rejestr贸w, mo偶na u艣ci艣li膰 wyniki bada艅 naukowych, gdy偶 b臋d膮 si臋 one opiera膰 na wi臋kszej pr贸bie. W naukach spo艂ecznych badania oparte na rejestrach pozwalaj膮 naukowcom uzyska膰 kluczow膮 wiedz臋 o d艂ugoterminowych wsp贸艂zale偶no艣ciach wielu czynnik贸w spo艂ecznych, na przyk艂ad bezrobocia czy edukacji z innymi czynnikami bytowymi. Wyniki bada艅 uzyskane z rejestr贸w dostarczaj膮 solidnej, dobrej jako艣ciowo wiedzy, kt贸ra mo偶e pos艂u偶y膰 do opracowywania i realizowania polityki opartej na wiedzy, podnie艣膰 jako艣膰 偶ycia wielu os贸b, a tak偶e zwi臋kszy膰 skuteczno艣膰 us艂ug spo艂ecznych itp. Dla u艂atwienia bada艅 naukowych dopuszcza si臋 przetwarzanie danych osobowych do cel贸w bada艅 naukowych z zastrze偶eniem odpowiednich warunk贸w i zabezpiecze艅 przewidzianych w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego.

(157) By coupling information from registries, researchers can obtain new knowledge of great value with regard to widespread medical conditions such as cardiovascular disease, cancer and depression. On the basis of registries, research results can be enhanced, as they draw on a larger population. Within social science, research on the basis of registries enables researchers to obtain essential knowledge about the long-term correlation of a number of social conditions such as unemployment and education with other life conditions. Research results obtained through registries provide solid, high-quality knowledge which can provide the basis for the formulation and implementation of knowledge-based policy, improve the quality of life for a number of people and improve the efficiency of social services. In order to facilitate scientific research, personal data can be processed for scientific research purposes, subject to appropriate conditions and safeguards set out in Union or Member聽State law.

(158) Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane do cel贸w archiwalnych, niniejsze rozporz膮dzenie powinno mie膰 zastosowanie tak偶e do takiego przetwarzania; nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e niniejsze rozporz膮dzenie nie powinno mie膰 zastosowania do danych osobowych os贸b zmar艂ych. Organy lub podmioty publiczne lub podmioty prywatne posiadaj膮ce wpisy b臋d膮ce przedmiotem interesu publicznego powinny zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego mie膰 prawny obowi膮zek nabywania, ochrony, oszacowywania, systematyzowania, opisywania, przekazywania, promowania, rozpowszechniania i udost臋pniania wpis贸w o trwa艂ej warto艣ci dla og贸lnego interesu publicznego. Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny tak偶e mie膰 mo偶liwo艣膰 zezwolenia na dalsze przetwarzanie danych osobowych do cel贸w archiwalnych, na przyk艂ad z my艣l膮 o dostarczeniu konkretnych informacji o postawie politycznej w dawnych systemach pa艅stw totalitarnych, o przypadkach ludob贸jstwa, zbrodniach przeciwko ludzko艣ci (zw艂aszcza holokau艣cie) czy zbrodniach wojennych.

(158) Where personal data are processed for archiving purposes, this Regulation should also apply to that processing, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons. Public authorities or public or private bodies that hold records of public interest should be services which, pursuant to Union or Member State law, have a legal obligation to acquire, preserve, appraise, arrange, describe, communicate, promote, disseminate and provide access to records of enduring value for general public interest. Member聽States should also be authorised to provide for the further processing of personal data for archiving purposes, for example with a view to providing specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes, genocide, crimes against humanity, in particular the Holocaust, or war crimes.

(159) Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane do cel贸w bada艅 naukowych, niniejsze rozporz膮dzenie powinno mie膰 zastosowanie tak偶e do takiego przetwarzania. W niniejszym rozporz膮dzeniu przetwarzanie danych osobowych do cel贸w bada艅 naukowych nale偶y interpretowa膰 szeroko, obejmuj膮c tym poj臋ciem na przyk艂ad rozw贸j technologiczny i demonstracj臋, badania podstawowe, badania stosowane oraz badania finansowane ze 艣rodk贸w prywatnych. Ponadto nale偶y uwzgl臋dni膰 cel Unii okre艣lony w art. 179 ust. 1 TFUE, kt贸rym jest utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej. Wyra偶enie 鈥瀌o cel贸w bada艅 naukowych鈥 powinno obejmowa膰 tak偶e badania prowadzone w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Z uwagi na specyfik臋 przetwarzania danych osobowych do cel贸w bada艅 naukowych zastosowanie powinny mie膰 specjalne warunki, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do publikacji lub innego ujawniania danych osobowych w kontek艣cie cel贸w bada艅 naukowych. Je偶eli wynik bada艅 naukowych, w szczeg贸lno艣ci w kontek艣cie zdrowotnym, uzasadnia dalsze 艣rodki w interesie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, do 艣rodk贸w tych powinny mie膰 zastosowanie przepisy og贸lne niniejszego rozporz膮dzenia.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing. For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research. In addition, it should take into account the Union's objective under Article聽179(1) TFEU of achieving a European Research Area. Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health. To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes. If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.

(160) Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane w celu bada艅 historycznych, niniejsze rozporz膮dzenie powinno mie膰 zastosowanie tak偶e do takiego przetwarzania. Powinno to dotyczy膰 m.in. bada艅 historycznych i bada艅 do cel贸w genealogicznych; nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e niniejsze rozporz膮dzenie nie powinno mie膰 zastosowania do os贸b zmar艂ych.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing. This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.

(161) Do cel贸w wyra偶enia zgody na udzia艂 w badaniach naukowych podczas pr贸b klinicznych zastosowanie powinny mie膰 stosowne przepisy rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 [15].

(161) For the purpose of consenting to the participation in scientific research activities in clinical trials, the relevant provisions of Regulation (EU) No聽536/2014 of the European Parliament and of the Council聽[15]聽should apply.

[15] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie bada艅 klinicznych produkt贸w leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC

[15] Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC

(162) Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane do cel贸w statystycznych, niniejsze rozporz膮dzenie powinno mie膰 zastosowanie do takiego przetwarzania. Prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego powinny 鈥 w granicach niniejszego rozporz膮dzenia 鈥 okre艣la膰 tre艣膰 statystyczn膮, kontrol臋 dost臋pu, warunki przetwarzania danych osobowych do cel贸w statystycznych oraz odpowiednie 艣rodki maj膮ce chroni膰 prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, oraz gwarantowa膰 poufno艣膰 statystyczn膮. Wyra偶enie 鈥瀋ele statystyczne鈥 oznacza ka偶d膮 operacj臋 zbierania i przetwarzania danych osobowych niezb臋dnych do bada艅 statystycznych lub do opracowywania wynik贸w statystycznych. Z kolei wyniki statystyczne mog膮 nast臋pnie s艂u偶y膰 do dalszych cel贸w, m.in. do cel贸w bada艅 naukowych. Wyra偶enie 鈥瀋el statystyczny鈥 sugeruje, 偶e wynikiem przetwarzania do cel贸w statystycznych nie s膮 dane osobowe, lecz dane zbiorcze, i 偶e wynik ten lub te dane osobowe nie s艂u偶膮 za podstaw臋 艣rodk贸w czy decyzji dotycz膮cych konkretnych os贸b fizycznych.

(162) Where personal data are processed for statistical purposes, this Regulation should apply to that processing. Union or Member State law should, within the limits of this Regulation, determine statistical content, control of access, specifications for the processing of personal data for statistical purposes and appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject and for ensuring statistical confidentiality. Statistical purposes mean any operation of collection and the processing of personal data necessary for statistical surveys or for the production of statistical results. Those statistical results may further be used for different purposes, including a scientific research purpose. The statistical purpose implies that the result of processing for statistical purposes is not personal data, but aggregate data, and that this result or the personal data are not used in support of measures or decisions regarding any particular natural person.

(163) Nale偶y chroni膰 informacje poufne, kt贸re organy statystyczne Unii i pa艅stw cz艂onkowskich gromadz膮 do cel贸w opracowywania oficjalnych statystyk europejskich i krajowych. Statystyki europejskie nale偶y projektowa膰, tworzy膰 i rozpowszechnia膰 zgodnie z zasadami statystycznymi przewidzianymi w art. 338 ust. 2 TFUE, przy czym statystyki krajowe powinny by膰 tak偶e zgodne z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego. Dalsze szczeg贸艂owe informacje o statystycznej poufno艣ci statystyki europejskiej zawiera rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 [16].

(163) The confidential information which the Union and national statistical authorities collect for the production of official European and official national statistics should be protected. European statistics should be developed, produced and disseminated in accordance with the statistical principles as set out in Article聽338(2) TFEU, while national statistics should also comply with Member State law. Regulation (EC) No聽223/2009 of the European Parliament and of the Council聽[16]聽provides further specifications on statistical confidentiality for European statistics.

[16] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urz臋du Statystycznego Wsp贸lnot Europejskich danych statystycznych obj臋tych zasad膮 poufno艣ci, rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wsp贸lnoty oraz decyzj臋 Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawi e ustanowienia Komitetu ds. Program贸w Statystycznych Wsp贸lnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

[16] Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (OJ L 87, 31.3.2009, p. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]