Nawigacja
RODO > Artyku艂 93. Procedura komitetowa
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 93 RODO. Procedura komitetowa

Article 93 GDPR. Committee procedure

1. Komisj臋 wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporz膮dzenia (UE) nr 182/2011.

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

2. W przypadku odes艂ania do niniejszego ust臋pu stosuje si臋 art. 5 rozporz膮dzenia (UE) nr 182/2011.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

3. W przypadku odes艂ania do niniejszego ust臋pu stosuje si臋 art. 8 rozporz膮dzenia (UE) nr 182/2011 w zwi膮zku z jego art. 5.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article聽5 thereof, shall apply.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(167) Aby zapewni膰 jednolite warunki wdra偶ania niniejszego rozporz膮dzenia, nale偶y powierzy膰 Komisji uprawnienia wykonawcze, tak jak to przewiduje niniejsze rozporz膮dzenie. Uprawnienia te powinny by膰 wykonywane zgodnie z rozporz膮dzeniem (UE) nr 182/2011. W tym kontek艣cie Komisja powinna rozwa偶y膰 wprowadzenie szczeg贸lnych 艣rodk贸w dla mikroprzedsi臋biorstw oraz ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No聽182/2011. In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.

(168) Procedur臋 sprawdzaj膮c膮 nale偶y stosowa膰 do przyjmowania akt贸w wykonawczych w odniesieniu do: standardowych klauzul umownych mi臋dzy administratorami a podmiotami przetwarzaj膮cymi oraz mi臋dzy podmiotami przetwarzaj膮cymi; kodeks贸w post臋powania; technicznych standard贸w i mechanizm贸w certyfikacji; odpowiedniego stopnia ochrony zapewnianego przez pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor w tym pa艅stwie trzecim lub organizacj臋 mi臋dzynarodow膮; standardowych klauzul ochrony danych; format贸w i procedur wymiany informacji drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy administratorami, pomiotami przetwarzaj膮cymi i organami nadzorczymi na potrzeby wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych; wzajemnej pomocy; oraz uzgodnie艅 w sprawie wymiany informacji drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy organami nadzorczymi oraz mi臋dzy organami nadzorczymi a Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.

(169) Komisja powinna przyjmowa膰 akty wykonawcze maj膮ce natychmiastowe zastosowanie, je偶eli z dost臋pnych dowod贸w wynika, 偶e pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor w tym pa艅stwie trzecim lub organizacja mi臋dzynarodowa nie zapewniaj膮 odpowiedniego stopnia ochrony, i je偶eli zachodzi szczeg贸lnie pilna potrzeba dzia艂ania.

(169) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where available evidence reveals that a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation does not ensure an adequate level of protection, and imperative grounds of urgency so require.

zostaw komentarz
[js-disqus]