Nawigacja
RODO > Artyku艂 78. Prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko organowi nadzorczemu
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 78 RODO. Prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko organowi nadzorczemu

Article 78 GDPR. Right to an effective judicial remedy against a supervisory authority

1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozas膮dowych 艣rodk贸w ochrony prawnej ka偶da osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko prawnie wi膮偶膮cej decyzji organu nadzorczego jej dotycz膮cej.

1. Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedy, each natural or legal person shall have the right to an effective judicial remedy against a legally binding decision of a supervisory authority concerning them.

2. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozas膮dowych 艣rodk贸w ochrony prawnej ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem, je偶eli organ nadzorczy w艂a艣ciwy zgodnie z art. 55 i 56 nie rozpatrzy艂 skargi lub nie poinformowa艂 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w terminie trzech miesi臋cy o post臋pach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77.

2. Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedy, each data subject shall have the right to a an effective judicial remedy where the supervisory authority which is competent pursuant to Articles聽55 and 56 does not handle a complaint or does not inform the data subject within three months on the progress or outcome of the complaint lodged pursuant to Article聽77.

Powi膮zane teksty

3. Post臋powanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszcz臋te przed s膮dem pa艅stwa cz艂onkowskiego, w kt贸rym organ nadzorczy ma siedzib臋.

3. Proceedings against a supervisory authority shall be brought before the courts of the Member聽State where the supervisory authority is established.

4. Je偶eli post臋powanie zosta艂o wszcz臋te przeciwko decyzji organu nadzorczego, kt贸r膮 poprzedzi艂a opinia lub decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych w ramach mechanizmu sp贸jno艣ci, organ nadzorczy przekazuje s膮dowi t臋 opini臋 lub decyzj臋.

4. Where proceedings are brought against a decision of a supervisory authority which was preceded by an opinion or a decision of the Board in the consistency mechanism, the supervisory authority shall forward that opinion or decision to the court.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(143) Ka偶da osoba fizyczna lub prawna ma prawo wnie艣膰 do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci skarg臋 o uniewa偶nienie decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych na warunkach przewidzianych w art. 263 TFUE. Organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, chc膮ce takie decyzje zaskar偶y膰 鈥 jako adresaci takich decyzji 鈥 musz膮 wnie艣膰 skarg臋 w terminie dw贸ch miesi臋cy od notyfikowania im tych decyzji, zgodnie art. 263 TFUE. Je偶eli decyzje Europejskiej Rady Ochrony Danych bezpo艣rednio i indywidualnie dotycz膮 administratora, podmiotu przetwarzaj膮cego lub skar偶膮cego, ten ostatni mo偶e wnie艣膰 skarg臋 o uniewa偶nienie tych decyzji w terminie dw贸ch miesi臋cy od ich publikacji na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych, zgodnie z art. 263 TFUE. Z zastrze偶eniem prawa wynikaj膮cego z art. 263 TFUE, ka偶da osoba fizyczna lub prawna powinna mie膰 prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed w艂a艣ciwym s膮dem krajowym wobec decyzji organu nadzorczego wywo艂uj膮cej skutki prawne wobec tej osoby. Taka decyzja mo偶e dotyczy膰 w szczeg贸lno艣ci wykonywania przez organ nadzorczy uprawnie艅 do prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, uprawnie艅 naprawczych i do wydawania zezwole艅 lub oddalania lub odrzucania skarg. Prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem nie dotyczy jednak niewi膮偶膮cych prawnie 艣rodk贸w przyj臋tych przez organy nadzorcze, takich jak wydawane przez nie opinie czy zalecenia. Skarga przeciwko organowi nadzorczemu powinna by膰 wnoszona do s膮du pa艅stwa cz艂onkowskiego, w kt贸rym organ nadzorczy ma siedzib臋, a post臋powanie powinno si臋 toczy膰 zgodnie z prawem tego pa艅stwa cz艂onkowskiego. S膮dy te powinny wykonywa膰 pe艂n膮 jurysdykcj臋 w sprawie, w tym w zakresie ustalenia okoliczno艣ci faktycznych i prawnych maj膮cych znaczenie dla rozstrzygni臋cia sprawy.

(143) Any natural or legal person has the right to bring an action for annulment of decisions of the Board before the Court of Justice under the conditions provided for in Article聽263聽TFEU. As addressees of such decisions, the supervisory authorities concerned which wish to challenge them have to bring action within two months of being notified of them, in accordance with Article聽263 TFEU. Where decisions of the Board are of direct and individual concern to a controller, processor or complainant, the latter may bring an action for annulment against those decisions within two months of their publication on the website of the Board, in accordance with Article聽263聽TFEU. Without prejudice to this right under Article聽263聽TFEU, each natural or legal person should have an effective judicial remedy before the competent national court against a decision of a supervisory authority which produces legal effects concerning that person. Such a decision concerns in particular the exercise of investigative, corrective and authorisation powers by the supervisory authority or the dismissal or rejection of complaints. However, the right to an effective judicial remedy does not encompass measures taken by supervisory authorities which are not legally binding, such as opinions issued by or advice provided by the supervisory authority. Proceedings against a supervisory authority should be brought before the courts of the Member State where the supervisory authority is established and should be conducted in accordance with that Member聽State's procedural law. Those courts should exercise full jurisdiction, which should include jurisdiction to examine all questions of fact and law relevant to the dispute before them.

Je偶eli organ nadzorczy odrzuci lub oddali skarg臋, skar偶膮cy mo偶e wnie艣膰 odwo艂anie do s膮du tego samego pa艅stwa cz艂onkowskiego. W kontek艣cie 艣rodk贸w ochrony prawnej przed s膮dem dotycz膮cych stosowania niniejszego rozporz膮dzenia s膮dy krajowe uznaj膮ce, 偶e decyzja w tej kwestii jest niezb臋dna do wydania wyroku, mog膮, a w przypadku przewidzianym w art. 267 TFUE 鈥 musz膮, zwr贸ci膰 si臋 do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci o orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie wyk艂adni prawa Unii, w tym niniejszego rozporz膮dzenia. Ponadto je偶eli decyzja organu nadzorczego wdra偶aj膮ca decyzj臋 Europejskiej Rady Ochrony Danych zostanie zaskar偶ona przed s膮dem krajowym, a przedmiotem b臋dzie wa偶no艣膰 decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych, s膮d krajowy nie jest uprawniony do stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych, ale je偶eli uwa偶a t臋 decyzj臋 za niewa偶n膮, musi przekaza膰 spraw臋 jej wa偶no艣ci Trybuna艂owi Sprawiedliwo艣ci zgodnie z art. 267 TFUE i jego wyk艂adni膮 dokonan膮 przez Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci. S膮d krajowy nie mo偶e jednak przekaza膰 Trybuna艂owi Sprawiedliwo艣ci sprawy wa偶no艣ci decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, kt贸ra mia艂a mo偶liwo艣膰 wnie艣膰 skarg臋 o uniewa偶nienie tej decyzji, w szczeg贸lno艣ci gdy decyzja ta bezpo艣rednio i indywidualnie jej dotyczy艂a, ale nie zrobi艂a tego w terminie przewidzianym w art. 263 TFUE.

Where a complaint has been rejected or dismissed by a supervisory authority, the complainant may bring proceedings before the courts in the same Member State. In the context of judicial remedies relating to the application of this Regulation, national courts which consider a decision on the question necessary to enable them to give judgment, may, or in the case provided for in Article 267 TFEU, must, request the Court of Justice to give a preliminary ruling on the interpretation of Union law, including this Regulation. Furthermore, where a decision of a supervisory authority implementing a decision of the Board is challenged before a national court and the validity of the decision of the Board is at issue, that national court does not have the power to declare the Board’s decision invalid but must refer the question of validity to the Court of Justice in accordance with Article 267 TFEU as interpreted by the Court of Justice, where it considers the decision invalid. However, a national court may not refer a question on the validity of the decision of the Board at the request of a natural or legal person which had the opportunity to bring an action for annulment of that decision, in particular if it was directly and individually concerned by that decision, but had not done so within the period laid down in Article 263 TFEU.

zostaw komentarz
[js-disqus]