BDAR (GDPR) Gairės

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos
II SKYRIUS
Principai
III SKYRIUS
Duomenų subjekto teisės
1 skirsnis
Skaidrumas ir sąlygos
2 skirsnis
Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis
3 skirsnis
Duomenų ištaisymas ir ištrynimas
4 skirsnis
Teisė nesutikti ir automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas
5 skirsnis
Apribojimai
IV SKYRIUS
Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas
1 skirsnis
Bendrosios prievolės
2 skirsnis
Asmens duomenų saugumas
3 skirsnis
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos
4 skirsnis
Duomenų apsaugos pareigūnas
5 skirsnis
Elgesio kodeksai ir sertifikavimas
V SKYRIUS
Asmens duomenų perdavimai į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms
VI SKYRIUS
Nepriklausomos priežiūros institucijos
1 skirsnis
Nepriklausomas statusas
2 skirsnis
Kompetencija, užduotys ir įgaliojimai
VII SKYRIUS
Bendradarbiavimas ir nuoseklumas
1 skirsnis
Bendradarbiavimas
2 skirsnis
Nuoseklumas
3 skirsnis
Europos duomenų apsaugos valdyba
VIII SKYRIUS
Teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir sankcijos
IX SKYRIUS
Nuostatos, susijusios su konkrečiais duomenų tvarkymo atvejais
X SKYRIUS
Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai
XI SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos