Nawigacja
RODO > Artyku艂 70. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 70 RODO. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych

Article 70 GDPR. Tasks of the Board

1. Europejska Rada Ochrony Danych zapewnia sp贸jne stosowanie niniejszego rozporz膮dzenia. W tym celu z w艂asnej inicjatywy lub w stosownych przypadkach na wniosek Komisji podejmuje w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dzia艂ania:

1. The Board shall ensure the consistent application of this Regulation. To that end, the Board shall, on its own initiative or, where relevant, at the request of the Commission, in particular:

a) monitoruje i zapewnia w艂a艣ciwe stosowanie niniejszego rozporz膮dzenia w przypadkach, o kt贸rych mowa w art. 64 i 65, bez uszczerbku dla zada艅 krajowych organ贸w nadzorczych;

(a)聽monitor and ensure the correct application of this Regulation in the cases provided for in Articles 64 and 65 without prejudice to the tasks of national supervisory authorities;

Powi膮zane teksty

b) doradza Komisji w sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych w Unii, w tym w sprawie wszelkich proponowanych zmian do niniejszego rozporz膮dzenia;

(b)聽advise the Commission on any issue related to the protection of personal data in the Union, including on any proposed amendment of this Regulation;

c) doradza Komisji w sprawie formatu i procedur wymiany informacji mi臋dzy administratorami, podmiotami przetwarzaj膮cymi i organami nadzorczymi do cel贸w wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych;

(c)聽advise the Commission on the format and procedures for the exchange of information between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules;

d) wydaje wytyczne, zalecenia oraz okre艣la najlepsze praktyki dotycz膮ce usuwania z og贸lnodost臋pnych us艂ug 艂膮czno艣ci 艂膮cz do danych osobowych, kopi tych danych lub ich replikacji, o czym mowa w art. 17 ust. 2;

(d)聽issue guidelines, recommendations, and best practices on procedures for erasing links, copies or replications of personal data from publicly available communication services as referred to in Article 17(2);

Powi膮zane teksty

e) z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek jednego ze swoich cz艂onk贸w lub Komisji bada wszelkie kwestie dotycz膮ce stosowania niniejszego rozporz膮dzenia i wydaje wytyczne, zalecenia oraz okre艣la najlepsze praktyki, by zach臋ci膰 do sp贸jnego stosowania niniejszego rozporz膮dzenia;

(e)聽examine, on its own initiative, on request of one of its members or on request of the Commission, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation;

f) wydaje wytyczne, zalecenia i okre艣la najlepsze praktyki zgodnie z lit. e) niniejszego ust臋pu, by na potrzeby art. 22 ust. 2 doprecyzowa膰 kryteria i wymogi dotycz膮ce decyzji opartych na profilowaniu;

(f)聽issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point聽(e) of this paragraph for further specifying the criteria and conditions for decisions based on profiling pursuant to Article 22(2);

Powi膮zane teksty

g) wydaje wytyczne, zalecenia i okre艣la najlepsze praktyki zgodnie z lit. e) niniejszego ust臋pu dotycz膮ce stwierdzania naruszenia ochrony danych osobowych i okre艣lenia zb臋dnej zw艂oki w rozumieniu art. 33 ust. 1 i 2 oraz szczeg贸lnych okoliczno艣ci, w kt贸rych administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy maj膮 obowi膮zek zg艂osi膰 naruszenie ochrony danych osobowych;

(g)聽issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point聽(e) of this paragraph for establishing the personal data breaches and determining the undue delay referred to in Article 33(1) and (2) and for the particular circumstances in which a controller or a processor is required to notify the personal data breach;

Powi膮zane teksty

h) wydaje wytyczne, zalecenia i okre艣la najlepsze praktyki zgodnie z lit. e) niniejszego ust臋pu wskazuj膮ce, w jakich okoliczno艣ciach naruszenie ochrony danych osobowych mo偶e powodowa膰 wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych w rozumieniu art. 34 ust. 1;

(h)聽issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point聽(e) of this paragraph as to the circumstances in which a personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the natural persons referred to in Article 34(1).

Powi膮zane teksty

i) wydaje wytyczne, zalecenia i okre艣la najlepsze praktyki zgodnie z lit. e) niniejszego ust臋pu, by doprecyzowa膰 kryteria i wymogi wzgl臋dem przekazywania danych osobowych, kt贸re opiera si臋 na wi膮偶膮cych regu艂ach korporacyjnych stosowanych przez administrator贸w i na wi膮偶膮cych regu艂ach korporacyjnych stosowanych przez podmioty przetwarzaj膮ce, oraz inne konieczne wymogi maj膮ce zapewni膰 ochron臋 danych osobowych os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, zgodnie z art. 47;

(i)聽issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point聽(e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for personal data transfers based on binding corporate rules adhered to by controllers and binding corporate rules adhered to by processors and on further necessary requirements to ensure the protection of personal data of the data subjects concerned referred to in Article 47;

Powi膮zane teksty

j) wydaje wytyczne, zalecenia i okre艣la najlepsze praktyki zgodnie z lit. e) niniejszego ust臋pu, by doprecyzowa膰 kryteria i wymogi wzgl臋dem przekazywania danych osobowych na podstawie art. 49 ust. 1;

(j)聽issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point聽(e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for the personal data transfers on the basis of Article 49(1);

Powi膮zane teksty

k) opracowuje wytyczne dla organ贸w nadzorczych w sprawie stosowania 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 58 ust. 1, 2 i 3, oraz w sprawie okre艣lania wysoko艣ci administracyjnych kar pieni臋偶nych zgodnie z art. 83;

(k)聽draw up guidelines for supervisory authorities concerning the application of measures referred to in Article 58(1), (2) and (3) and the setting of administrative fines pursuant to Article 83;

Powi膮zane teksty

l) dokonuje przegl膮du praktycznego stosowania wytycznych, zalece艅 i najlepszych praktyk, o kt贸rych mowa w lit. e) i f);

(l)聽review the practical application of the guidelines, recommendations and best practices;

m) wydaje wytyczne, zalecenia i okre艣la najlepsze praktyki zgodnie z lit. e) niniejszego ust臋pu, by na potrzeby art. 54 ust. 2 okre艣li膰 wsp贸lne procedury post臋powania w przypadkach zg艂aszania przez osoby fizyczne narusze艅 niniejszego rozporz膮dzenia;

(m)聽issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point聽(e) of this paragraph for establishing common procedures for reporting by natural persons of infringements of this Regulation pursuant to Article 54(2);

Powi膮zane teksty

n) zach臋ca do sporz膮dzania kodeks贸w post臋powania oraz do ustanawiania mechanizm贸w certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znak贸w jako艣ci i oznacze艅 w tej dziedzinie zgodnie z art. 40 i 42;

(n)聽encourage the drawing-up of codes of conduct and the establishment of data protection certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Articles 40 and 42;

Powi膮zane teksty

o) akredytuje podmioty certyfikuj膮ce i dokonuje okresowego przegl膮du certyfikacji zgodnie z art. 43 oraz prowadzi publiczny rejestr podmiot贸w akredytowanych zgodnie z art. 43 ust. 6 i administrator贸w i podmiot贸w przetwarzaj膮cych akredytowanych zgodnie z art. 42 ust. 7, maj膮cych siedzib臋 w pa艅stwach trzecich;

(o)聽approve the criteria of certification pursuant to Article聽42(5) and maintain a public register of certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Article聽42(8) and of the certified controllers or processors established in third countries pursuant to Article聽42(7);

Powi膮zane teksty

p) precyzuje wymogi, o kt贸rych mowa w art. 43 ust. 3, z my艣l膮 o akredytacji podmiot贸w certyfikuj膮cych zgodnie z art. 42;

(p)聽approve the requirements referred to in Article聽43(3) with a view to the accreditation of certification bodies referred to in Article聽43;

Powi膮zane teksty

q) udziela Komisji opinii w sprawie wymog贸w certyfikacyjnych, o kt贸rych mowa w art. 43 ust. 8;

(q)聽provide the Commission with an opinion on the certification requirements referred to in Article 43(8);

Powi膮zane teksty

r) udziela Komisji opinii w sprawie znak贸w graficznych, o kt贸rych mowa w art. 12 ust. 7;

(r)聽provide the Commission with an opinion on the icons referred to in Article聽12(7);

Powi膮zane teksty

s) udziela Komisji opinii na potrzeby oceny, czy stopie艅 ochrony w pa艅stwie trzecim lub organizacji mi臋dzynarodowej jest odpowiedni, w tym na potrzeby oceny, czy pa艅stwo trzecie, terytorium, okre艣lony sektor lub okre艣lone sektory w tym pa艅stwie trzecim lub organizacja mi臋dzynarodowa nie przesta艂y zapewnia膰 odpowiedniego stopnia ochrony. W tym celu Komisja udost臋pnia Europejskiej Radzie Ochrony Danych wszelk膮 niezb臋dn膮 dokumentacj臋, w tym korespondencj臋 z rz膮dem pa艅stwa trzeciego w odniesieniu do tego pa艅stwa trzeciego, terytorium lub okre艣lonego sektora lub korespondencj臋 z organizacj膮 mi臋dzynarodow膮;

(s)聽provide the Commission with an opinion for the assessment of the adequacy of the level of protection in a third country or international organisation, including for the assessment whether a third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of protection. To that end, the Commission shall provide the Board with all necessary documentation, including correspondence with the government of the third country, with regard to that third country, territory or specified sector, or with the international organisation.

t) wydaje opinie w sprawie projekt贸w decyzji zg艂oszonych przez organy nadzorcze zgodnie z mechanizmem sp贸jno艣ci, o kt贸rym mowa w art. 64 ust. 1, w sprawach przed艂o偶onych jej zgodnie z art. 64 ust. 2 oraz wydaje wi膮偶膮ce decyzje zgodnie z art. 65, w tym w sprawach, o kt贸rych mowa w art. 66;

(t)聽issue opinions on draft decisions of supervisory authorities pursuant to the consistency mechanism referred to in Article 64(1), on matters submitted pursuant to Article 64(2) and to issue binding decisions pursuant to Article 65, including in cases referred to in Article 66;

Powi膮zane teksty

u) upowszechnia wsp贸艂prac臋 oraz skuteczn膮 dwustronn膮 i wielostronn膮 wymian臋 informacji i dobrych praktyk mi臋dzy organami nadzorczymi;

(u)聽promote the cooperation and the effective bilateral and multilateral exchange of information and best practices between the supervisory authorities;

v) upowszechnia wsp贸lne programy szkole艅 oraz u艂atwia wymian臋 personelu mi臋dzy organami nadzorczymi, a w stosownych przypadkach 鈥 z organami nadzorczymi pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych;

(v)聽promote common training programmes and facilitate personnel exchanges between the supervisory authorities and, where appropriate, with the supervisory authorities of third countries or with international organisations;

w) upowszechnia wymian臋 wiedzy i dokument贸w na temat ustawodawstwa i praktyki w dziedzinie ochrony danych z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochron臋 danych na 艣wiecie;

(w)聽promote the exchange of knowledge and documentation on data protection legislation and practice with data protection supervisory authorities worldwide.

x) wydaje opinie na temat kodeks贸w post臋powania opracowywanych na szczeblu Unii zgodnie z art. 40 ust. 9; oraz

(x)聽issue opinions on codes of conduct drawn up at Union level pursuant to Article聽40(9); and

Powi膮zane teksty

y) prowadzi publicznie dost臋pny elektroniczny rejestr decyzji podj臋tych przez organy nadzorcze i wyrok贸w s膮dowych w sprawach rozpatrywanych w ramach mechanizmu sp贸jno艣ci.

(y)聽maintain a publicly accessible electronic register of decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism.

2. Je偶eli Komisja zwraca si臋 do Europejskiej Rady Ochrony Danych o konsultacj臋, mo偶e zale偶nie od pilno艣ci sprawy wskaza膰 termin udzielenia odpowiedzi.

2. Where the Commission requests advice from the Board, it may indicate a time limit, taking into account the urgency of the matter.

3. Europejska Rada Ochrony Danych przekazuje swoje opinie, wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki Komisji i komitetowi, o kt贸rym mowa w art. 93, oraz podaje je do wiadomo艣ci publicznej.

3. The Board shall forward its opinions, guidelines, recommendations, and best practices to the Commission and to the committee referred to in Article 93 and make them public.

Powi膮zane teksty

4. Europejska Rada Ochrony Danych konsultuje si臋 w stosownych przypadkach ze stronami, kt贸rych sprawa dotyczy, i daje im mo偶liwo艣膰 przestawienia uwag w rozs膮dnym terminie. Bez uszczerbku dla art. 76 Europejska Rada Ochrony Danych podaje wyniki procedury konsultacji do wiadomo艣ci publicznej.

4. The Board shall, where appropriate, consult interested parties and give them the opportunity to comment within a reasonable period. The Board shall, without prejudice to Article 76, make the results of the consultation procedure publicly available.

Powi膮zane teksty