Nawigacja
RODO > Artyku艂 63. Mechanizm sp贸jno艣ci
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 63 RODO. Mechanizm sp贸jno艣ci

Article 63 GDPR. Consistency mechanism

Aby przyczyni膰 si臋 do sp贸jnego stosowania niniejszego rozporz膮dzenia w ca艂ej Unii, organy nadzorcze wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮, a w stosownym przypadku tak偶e z Komisj膮, stosuj膮c mechanizm sp贸jno艣ci okre艣lony w niniejszej sekcji.

In order to contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities shall cooperate with each other and, where relevant, with the Commission, through the consistency mechanism as set out in this Section.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(135) Aby zapewni膰 sp贸jne stosowanie niniejszego rozporz膮dzenia w ca艂ej Unii, nale偶y ustanowi膰 mechanizm sp贸jno艣ci na potrzeby wsp贸艂pracy mi臋dzy organami nadzorczymi. Mechanizm ten powinien mie膰 zastosowanie w szczeg贸lno艣ci w przypadkach, gdy organ nadzorczy zamierza przyj膮膰 艣rodek maj膮cy wywo艂ywa膰 skutki prawne w odniesieniu do operacji przetwarzania, kt贸re znacznie wp艂ywaj膮 na istotn膮 liczb臋 os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w kilku pa艅stwach cz艂onkowskich. Powinien mie膰 zastosowanie tak偶e w przypadkach, gdy organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, lub Komisja zwracaj膮 si臋 z wnioskiem o rozwi膮zanie danej kwestii w ramach mechanizmu sp贸jno艣ci. Mechanizm ten powinien pozostawa膰 bez uszczerbku dla 艣rodk贸w, kt贸re Komisja mo偶e zastosowa膰 w ramach wykonywania uprawnie艅 przys艂uguj膮cych jej na mocy traktat贸w.

(135) In order to ensure the consistent application of this Regulation throughout the Union, a consistency mechanism for cooperation between the supervisory authorities should be established. That mechanism should in particular apply where a supervisory authority intends to adopt a measure intended to produce legal effects as regards processing operations which substantially affect a significant number of data subjects in several Member States. It should also apply where any supervisory authority concerned or the Commission requests that such matter should be handled in the consistency mechanism. That mechanism should be without prejudice to any measures that the Commission may take in the exercise of its powers under the Treaties.

(138) Je偶eli zastosowanie takiego mechanizmu jest obowi膮zkowe, to od jego zastosowania powinna zale偶e膰 zgodno艣膰 z prawem 艣rodka, kt贸rym organ nadzorczy chce wywo艂a膰 skutki prawne. W innych przypadkach o znaczeniu transgranicznym nale偶y stosowa膰 mechanizm wsp贸艂pracy mi臋dzy wiod膮cym organem nadzorczym a organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy, oraz mo偶na 艣wiadczy膰 wzajemn膮 pomoc i prowadzi膰 wsp贸lne operacje mi臋dzy organami nadzorczymi, kt贸rych sprawa dotyczy, na zasadzie dwustronnej lub wielostronnej bez uruchamiania mechanizmu sp贸jno艣ci.

(138) The application of such mechanism should be a condition for the lawfulness of a measure intended to produce legal effects by a supervisory authority in those cases where its application is mandatory. In other cases of cross-border relevance, the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned should be applied and mutual assistance and joint operations might be carried out between the supervisory authorities concerned on a bilateral or multilateral basis without triggering the consistency mechanism.

zostaw komentarz
[js-disqus]