GDPR Suunised

Isikuandmete kaitse üldmäärus

I PEATÜKK
Üldsätted
II PEATÜKK
Põhimõtted
III PEATÜKK
Andmesubjekti õigused
1. jagu
Läbipaistvus ja sellega seotud kord
2. jagu
Teave ja juurdepääs isikuandmetele
3. jagu
Parandamine ja kustutamine
4. jagu
Õigus esitada vastuväiteid ja automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine
5. jagu
Piirangud
IV PEATÜKK
Vastutav töötleja ja volitatud töötleja
1. jagu
Üldkohustused
2. jagu
Isikuandmete turvalisus
3. jagu
Andmekaitsealane mõjuhinnang ja eelnev konsulteerimine
4. jagu
Andmekaitseametnik
5. jagu
Toimimisjuhendid ja sertifitseerimine
V PEATÜKK
Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele
VI PEATÜKK
Sõltumatud järelevalveasutused
1. jagu
Sõltumatus
2. jagu
Pädevus, ülesanded ja volitused
VII PEATÜKK
Koostöö ja järjepidevus
1. jagu
Koostöö
2. jagu
Järjepidevus
3. jagu
Euroopa andmekaitsenõukogu
VIII PEATÜKK
Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused
IX PEATÜKK
Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted
X PEATÜKK
Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid
XI PEATÜKK
Lõppsätted