Nawigacja
RODO > Motyw 10
Pobierz jako plik PDF

Motyw 10

Recital 10

(10) Aby zapewni膰 wysoki i sp贸jny stopie艅 ochrony os贸b fizycznych oraz usun膮膰 przeszkody w przep艂ywie danych osobowych w Unii, nale偶y zapewni膰 r贸wnorz臋dny we wszystkich pa艅stwach cz艂onkowskich stopie艅 ochrony praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem takich danych.

Nale偶y zapewni膰 sp贸jne i jednolite w ca艂ej Unii stosowanie przepis贸w o ochronie podstawowych praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.

Je偶eli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w celu wype艂nienia obowi膮zku prawnego, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi, pa艅stwa cz艂onkowskie powinny m贸c zachowa膰 lub wprowadzi膰 krajowe przepisy doprecyzowuj膮ce stosowanie przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia.

Obok og贸lnego, horyzontalnego prawa o ochronie danych wdra偶aj膮cego dyrektyw臋 95/46/WE pa艅stwa cz艂onkowskie przyj臋艂y uregulowania sektorowe w dziedzinach wymagaj膮cych przepis贸w bardziej szczeg贸艂owych.

Niniejsze rozporz膮dzenie umo偶liwia te偶 pa艅stwom cz艂onkowskim doprecyzowanie jego przepis贸w, w tym w odniesieniu do przetwarzania szczeg贸lnych kategorii danych osobowych (zwanych dalej 鈥瀌anymi wra偶liwymi鈥).

W tym wzgl臋dzie niniejsze rozporz膮dzenie nie wyklucza mo偶liwo艣ci okre艣lenia w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego okoliczno艣ci dotycz膮cych konkretnych sytuacji zwi膮zanych z przetwarzaniem danych, w tym dookre艣lenia warunk贸w, kt贸re decyduj膮 o zgodno艣ci przetwarzania z prawem.

(10) In order to ensure a consistent and high level of protection of natural persons and to remove the obstacles to flows of personal data within the Union, the level of protection of the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of such data should be equivalent in all Member States.

Consistent and homogenous application of the rules for the protection of the fundamental rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data should be ensured throughout the Union.

Regarding the processing of personal data for compliance with a legal obligation, for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, Member States should be allowed to maintain or introduce national provisions to further specify the application of the rules of this Regulation.

In conjunction with the general and horizontal law on data protection implementing Directive 95/46/EC, Member States have several sector-specific laws in areas that need more specific provisions.

This Regulation also provides a margin of manoeuvre for Member States to specify its rules, including for the processing of special categories of personal data (鈥榮ensitive data鈥).

To that extent, this Regulation does not exclude Member State law that sets out the circumstances for specific processing situations, including determining more precisely the conditions under which the processing of personal data is lawful.