Nawigacja
RODO > Artyku艂 88. Przetwarzanie w kontek艣cie zatrudnienia
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 88 RODO. Przetwarzanie w kontek艣cie zatrudnienia

Article 88 GDPR. Processing in the context of employment

1. Pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 zawrze膰 w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczeg贸艂owe przepisy maj膮ce zapewni膰 ochron臋 praw i wolno艣ci w przypadku przetwarzania danych osobowych pracownik贸w w zwi膮zku z zatrudnieniem, w szczeg贸lno艣ci do cel贸w rekrutacji, wykonania umowy o prac臋, w tym wykonania obowi膮zk贸w okre艣lonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, zarz膮dzania, planowania i organizacji pracy, r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony w艂asno艣ci pracodawcy lub klienta oraz do cel贸w indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze 艣wiadcze艅 zwi膮zanych z zatrudnieniem, a tak偶e do cel贸w zako艅czenia stosunku pracy.

1. Member States may, by law or by collective agreements, provide for more specific rules to ensure the protection of the rights and freedoms in respect of the processing of employees’ personal data in the employment context, in particular for the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, management, planning and organisation of work, equality and diversity in the workplace, health and safety at work, protection of employer’s or customer’s property and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the termination of the employment relationship.

Powi膮zane teksty

2. Przepisy te musz膮 obejmowa膰 odpowiednie i szczeg贸艂owe 艣rodki zapewniaj膮ce osobie, kt贸rej dane dotycz膮, poszanowanie jej godno艣ci, prawnie uzasadnionych interes贸w i praw podstawowych, w szczeg贸lno艣ci pod wzgl臋dem przejrzysto艣ci przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsi臋biorstw lub grupy przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych wsp贸ln膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz system贸w monitoruj膮cych w miejscu pracy.

2. Those rules shall include suitable and specific measures to safeguard the data subject’s human dignity, legitimate interests and fundamental rights, with particular regard to the transparency of processing, the transfer of personal data within a group of undertakings, or a group of enterprises engaged in a joint economic activity and monitoring systems at the work place.

Powi膮zane teksty

3. Do dnia 25 maja 2018 r. ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zawiadamia Komisj臋 o swoich przepisach przyj臋tych na mocy ust. 1, a nast臋pnie niezw艂ocznie o ka偶dej dotycz膮cej ich p贸藕niejszej zmianie.

3. Each Member State shall notify to the Commission those provisions of its law which it adopts pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(155) W prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego lub w porozumieniach zbiorowych, w tym zak艂adowych porozumieniach z przedstawicielami pracownik贸w, mog膮 by膰 przewidziane przepisy szczeg贸艂owe o przetwarzaniu danych osobowych pracownik贸w w zwi膮zku z zatrudnieniem, w szczeg贸lno艣ci warunki, na kt贸rych dane osobowe w zwi膮zku z zatrudnieniem mo偶na przetwarza膰 za zgod膮 pracownika do cel贸w procedury rekrutacyjnej, wykonywania umowy o prac臋, w tym wykonywania obowi膮zk贸w okre艣lonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarz膮dzania, planowania i organizacji pracy, r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy, bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz do cel贸w indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze 艣wiadcze艅 zwi膮zanych z zatrudnieniem, a tak偶e do cel贸w zako艅czenia stosunku pracy.

(155) Member State law or collective agreements, including 鈥榳orks agreements鈥, may provide for specific rules on the processing of employees' personal data in the employment context, in particular for the conditions under which personal data in the employment context may be processed on the basis of the consent of the employee, the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, management, planning and organisation of work, equality and diversity in the workplace, health and safety at work, and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the termination of the employment relationship.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]