VDAR (GDPR) Pamatnostādnes

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

I NODAĻA
Vispārīgi noteikumi
II NODAĻA
Principi
III NODAĻA
Datu subjekta tiesības
1. iedaļa
Pārredzamība un izmantošanas kārtība
2. iedaļa
Informācija un piekļuve personas datiem
3. iedaļa
Labošana un dzēšana
4. iedaļa
Tiesības iebilst un automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana
5. iedaļa
Ierobežojumi
IV NODAĻA
Pārzinis un apstrādātājs
1. iedaļa
Vispārīgi pienākumi
2. iedaļa
Personas datu drošība
3. iedaļa
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un iepriekšēja apspriešanās
4. iedaļa
Datu aizsardzības speciālists
5. iedaļa
Rīcības kodeksi un sertifikācija
V NODAĻA
Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām
VI NODAĻA
Neatkarīgas uzraudzības iestādes
1. iedaļa
Neatkarība
2. iedaļa
Kompetence, uzdevumi un pilnvaras
VII NODAĻA
Sadarbība un konsekvence
1. iedaļa
Sadarbība
2. iedaļa
Konsekvence
3. iedaļa
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
VIII NODAĻA
Tiesību aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas
IX NODAĻA
Noteikumi par īpašām apstrādes situācijām
X NODAĻA
Deleģētie akti un īstenošanas akti
XI NODAĻA
Nobeiguma noteikumi